Szakdolgozat

 

Zolcsák György Attila

2006. október

 

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

Társadalomtudományi kar

 

A spanyolországi anarchizmus

1931-1939

 

 

Konzulens:                                                 Készítette:

Dr. Bayer József                                Zolcsák György Attila

Zoglaae.elte

Politikaelmélet szak

Nappali tagozat

 

 

 

 

Tartalomjegyzék

 

Bevezetés                                                                                                4.old

1. Anarchizmus és Spanyolország                                                                 6.old

2. Az anarchizmus és az egyház                                                                   10.old

3. Anarchizmus és parasztság                                                                       13.old

4. Anarchizmus és munkásosztály: a CNT és a FAI                                     18.old

5. A CNT és a FAI küzdelme a polgárháború kitöréséig                              23.old

A. A baloldal uralma                                                                                23.old

B. A jobboldal uralma                                                                            26.old

6. 1936 februárjától júliusáig                                                                         28.old

7. A forradalom                                                                                              31.old

A. A politikai forradalom                                                                       31.old

B. A gazdasági forradalom                                                                     35.old.

C. A külföldi hatás                                                                                  36.old

8. A kollektívák                                                                                               38.old

A. A mezőgazdasági kollektívák                                                             38.old

B. Az ipari kollektívák                                                                           40.old

C. A kollektivizálás egyéb formái                                                          43.old

9. Az ellenforradalom                                                                                      45.old

10. A trockisták és a POUM                                                                            49.old

11. A májusi felkelés és ami utána történt                                                       51.old

12. A végjáték                                                                                                  56.old

Befejezés                                                                                                     58.old

Irodalom                                                                                                       59.old

 

Bevezetés

 

A XX. század 30-as éveiben került sor az anarchizmus legnagyobb kísérletére Spanyolországban, ahol egyedülálló módon ez az eszmeáramlat volt az uralkodó a munkásmozgalmon belül. Miért, kik voltak, és mit akartak?

A szakdolgozat célja, hogy feltárja az anarchizmus történetének ezt a Magyarországon eléggé elhanyagolt területét. Nem magának az anarchizmus eszmeiségének a bemutatása a munka célja, hanem annak spanyolországi változatáé. Az anarchizmus elméletére tehát csak ott térek ki, ahol a dolgozat kohéziós egysége folytán megkerülhetetlen. A szakdolgozat megvizsgálja azon sajátosságokat, melyek lehetővé tették, hogy az I. Internacionálé szakadása után Spanyolországban az anarchisták kerüljenek domináns helyzetbe a marxi alapokon álló szociáldemokráciával szemben, ellentétben a többi európai országgal. Gondolok itt azokra a földrajzi, politikai, kulturális és társadalmi sajátosságokra, melyek Spanyolországban – és a hasonló kultúrájú Latin-Amerikában - az anarchizmust illetve az anarchoszindikalizmust társadalomformáló erővé tették. Ezt követően a dolgozat áttekinti a mozgalom – visszaesésekkel tarkított – fejlődését, részletesebben kitérve magára a szindikalizmusra, melynek magyarországi irodalma még az anarchizmusénál is elhanyagoltabb. Lényeges tartalmi rész foglalkozik az 1936-1937-es helyzettel, amikor az alternatív anarchista társadalom csírái szárba szökkentek, különös tekintettel a kollektívák működésére. Végül a mozgalom elhalásával és ennek elemzésével zárul, azzal, hogy milyen körülmények hatására történt mindez, különös tekintettel a Kommunista Párt szerepére és az „antifasizmus” illetve a „népfront” eszméjének az anarchizmus fölé kerekedésére.

A szakirodalmat illetően elsősorban külföldi forrásokra voltam kénytelen támaszkodni. Angolul szerencsére sokrétű és változatos irodalom foglalkozik a spanyol polgárháborúval és az anarchizmussal. A spanyol anarchizmus témájával elsősorban anarchista, illetve baloldali (kivéve kommunista) szerzők művei foglalkoznak részletesebben. A konzervatív, kommunista, illetve liberális művek vagy negligálják, vagy sommás negatív állításokkal, rosszabb esetben nyílt torzítással „intézik el”, nagyon kevés megbízható adattal szolgálva. Ebből a sorból Frank Jellinek műve jelenti a legfontosabb kivételt, mely a 30-as évek politikai és társadalmi történéseire a gazdasági sajátosságok elemzésén keresztül próbál rávilágítani. Másik oldalról az anarchista kiadványokat is némi fenntartással kell kezelni; komoly torzítással a források egybevetése során ugyan nem találkoztam, de hajlamosak a negatívumok és hibák elkendőzésére. Az 1939-es végjátékot, a fegyverletételt illetően például teljes a csönd; ezekre a kérdésekre se Murray Bookchin, se Daniel Guérin nem tér ki. Az eredeti anarchista források (Spain: Social Revolution – Counterrevolution, illetve a „The May Days”) azonban felbecsülhetetlen segítséget jelentettek a munkában.

Legnagyobb haszonnal a „baloldali társutas” szerzők munkái bírnak. Őket érdekli az anarchizmus alternatív, antiautoriter kísérlete az osztály- és államnélküli társadalom felépítésére, ugyanakkor nem hallgatják el az elkövetett hibákat sem, és nem próbálják a sikertelenségét egyszerűen a gonosz kommunisták és burzsujok nyakába varrni (ami amúgy nem nélkülöz minden alapot…). Ide sorolható Anthony Beevor magyarul is megjelent műve, továbbá mindenekelőtt Hugh Thomas munkája. Szintén itt kell megemlíteni Borkenau és Beevor munkáját – melyek azonban sajnos csak 1937-ig követik az eseményeket.

A fogalomhasználatot illetően is kell ejteni néhány szót: az „anarchizmus” és a „kommunizmus” szó, távlati célként értelmezve, ugyanazt jelenti. A „kommunista” szó tehát alkalmazható az anarchistákra is, és sokszor alkalmazták is magukra. A szakdolgozatban azonban – a szakirodalom és a korszak terminológiáját használva – a „kommunista” szót a bolsevik típusú Kommunista Pártra alkalmaztam. A másik dolog, hogy az anarchisták – noha élesen kritizálták Marxot – számos gondolatát beépítették az ideológiájukba, például az osztályellentétekre, a magántulajdonra és az osztályharcra vonatkozó elképzeléseit. Az anarchisták világának megértéséhez legegyszerűbb a saját terminológiájuk követése. Természetesen „osztályharc” helyett írhattam volna, pl. a „munkáltató- és munkavállalói rétegek gazdasági érdekellentéteken alapuló konfliktusáról” is, ezt azonban felesleges bonyolításnak éreztem, mely ráadásul ugyanazt mondja, csak máshogy.

Az alaphipotézis szerint az anarchizmus Spanyolországban egy alapvetően prekapitalista kultúrájú és mentalitású társadalom lázadását jelentette a rendszer ellen, mely ugyanakkor megpróbált egy, kapitalizmuson minőségileg túlmutató új osztály- és államnélküli társadalmat létrehozni; amely figyelemreméltó és páratlan eredményeket szült; és amely elsősorban nem belső ellentmondásai, hanem inkább külső nyomás hatására fulladt kudarcba.

A dolgozat felépítését illetően az első fejezetek az anarchizmus elterjedését és sajátosságait próbálják megvilágítani Spanyolországban: az államellenesség és a föderalizmus hagyományát, a vallásellenesség és az anarchista erkölcsiség gyökereit, továbbá a falusi anarchizmus és a városi anarchoszindikalizmus társadalmi alapjait és megszületését. Utána 1931-től a polgárháború kitöréséig végigveszi az ekkortól meghatározó erejűnek számító mozgalom fejlődését, majd az 1936-1937-ben született és fennálló új anarchista társadalmi-gazdasági-politikai struktúrák működését. Végül az ideológiai és gyakorlati bukás elemzésével zárul.

 

1. Anarchizmus és Spanyolország

 

„Az ország ne legyen más, mint autonóm tartományok föderációja.”

Bakunyin

 

Az anarchizmus spanyolországi elterjedését nagymértékben megkönnyítette a hosszú történelmi múltra visszatekintő regionalizmus hagyománya. Az anarchista föderalizmus elve az önszerveződő, szabad közösségeket tekinti alapnak, melyek összefogásából születnek a nagyobb területre kiterjedő föderációk. Spanyolországban ez két ok miatt talált kedvező talajra. Egyrészt nagyon erős volt a helyi közösségek, falvak összetartó ereje, másrészt magasabb szinten a tartományi szeparatizmus jelensége.                                                                                                               Kezdjük az utóbbival. Spanyolország sohasem képezett – mint ahogy most sem képez – egységes egészet.[1] Történelmileg eltérő gazdasággal, eltérő fejlődéssel, sőt eltérő nyelvvel rendelkező területek összességéről van szó a földrajzi széttagoltságról és az éghajlati szélsőségekről nem is beszélve. A kora újkori spanyol állam eleve Kasztília és Aragónia föderációjaként jött létre; az Aragón Királyság ezen belül pedig négy tartomány, a tulajdonképpeni Aragónia, Katalónia, Valencia és Mallorca összekapcsolódásával. Északnyugaton, Asztúria és Santander térségében a portugálhoz közel álló gallego nyelv jelentette a helyi elkülönölés alapját; az andalúz szeparatizmus is komoly gondokat okozott a kormányzatnak a XVII. században, és noha különállási törekvése az idők során egyre gyengült, még a XX. században is megkülönböztették magukat. Baszkföld - melynek lakossága nem újlatin, sőt nem is indoeurópai nyelvvel rendelkezik - etnikailag még a többi tartománynál is jobban kilóg az egységes Spanyolországról alkotott képből. A spanyol államiság magvát a központi helyzetet elfoglaló Kasztília adta, mely  Ó- és Új-Kasztília, Léon és Extremadura tartományokat foglalta magában. Ezt vette körül nagyjából patkó alakban a „peremvidék”.[2] Mindebből két, egymással szembenálló dolog következik, melyek ismerete nélkül nem lehet megérteni az 1930-as években történt eseményeket és társadalmi-politikai mozgalmakat, az anarchizmust is ideértve; a központosított államhatalomra épülő erős centalizáció elve, és ennek ellenhatásaként a decentralizáció, a szeparatizmus, és a központi államhatalom elvetésének a hagyománya.

A központi, vezető helyzetben levő Kasztília erőteljes centralizációra kényszerült, hogy fenntartsa uralmát a nála tehetősebb tartományok felett; ez utóbbiak pedig – jól felfogott gazdasági érdekből – évszázadokon keresztül törekedtek e kötelék lazítására; ez elsősorban autonómiára való törekvést jelentett. A 30-as években köztársasági baloldal enyhített a centralizáción és autonómiát adott Katalóniának, Baszkföldnek, Aszturiának; míg a jobboldal jelszava („Arriba Espana!”) és törekvései az egységes Spanyolország fenntartására irányultak. A két felfogás eme éles ellentétét természetesen hiba lenne kizárólag politikai-nyelvi-kulturális okokra visszavezetni; elsősorban gazdasági ellentéteken alapult, mely a 19. századi ipari fejlődés sajátos módon még súlyosbított is. A központi állam és Kasztília parazitaként nehezedett az ásványokban gazdag északi hegyvidékre, a kereskedő-iparos Katalóniára, a termékeny Levantére és Andalúziára, és – félve attól, hogy túlságosan megerősödnek – még a fejlődésüket is próbálta akadályozni.[3] Az 1868-as forradalom menete során kikiáltott első köztársaság alatt (1873-74) történt az első kísérlet Spanyolország föderális átszervezésére. Pi Y Margall, a köztársaság elnöke (egyébként Proudhon anarchista föderalizmussal foglalkozó műveit is ő fordította spanyolra), 11 kantonra osztotta Spanyolországot, mely kantonok szintén több település föderációjaként léteztek. (Pi Y Margall természetesen maga is katalán volt.) Az anarchisták együttműködtek a föderalistákkal, és sokat átvettek az eszmeiségükből.[4] Nem véletlen tehát, hogy az anarchizmus az első köztársaság ideje alatt jelent meg Spanyolországban. Az első Internacionáléban, mint tudjuk, ez idő tájt Bakunyin és Marx hívei működtek együtt, akik idővel élesen szembefordultak egymással. Az Internacionálé különböző országokban létező szekciói a szervezet szétesésekor e két irányzatra szakadtak szét. Spanyolországban – kivételként – Bakunyin hívei kerültek többségbe. Ez a korai anarchista irányzat a föderalizmust hangsúlyozta ki, szervezetileg pedig a munkásegyesülésekre építkezett. A titkos, „válogatott” társaságok létét is elfogadták, de a két szerveződési forma között nem húztak éles határt. A gazdaságról alkotott felfogásuk szintén Bakunyin és részben Proudhon hatását tükrözte. Inkább az együttműködő kistermelők világáról álmodott (némiképp prekapitalista színezettel), alapelve a „mindenki képességei szerint, mindenkinek munkája szerint” volt.

A huszadik században a katalán probléma vált a legsúlyosabbá. Ezen a területen a nyelvi-kulturális különbségek mellett súlyos gazdasági ellentétek szították az elégedetlenséget. Katalónia és Baszkföld sokkal fejlettebb volt, mint Spanyolország többi része, amely azt eredményezte, hogy a spanyol burzsoázia döntően nemzetiségi volt. Elsősorban tehát gazdasági érdekeik miatt részesítették előnyben a föderális köztársaságot a kasztíliai földbirtokosok által dominált királyság helyett. A Katalónia és Kasztília közötti ellentét gazdaságilag a fejlett kapitalista gazdaság és az elmaradott félfeudális nagybirtok közötti küzdelemként írható le. Az előbbi érdeke például a mezőgazdasági termékek árainak a csökkentése és a mezőgazdasági bérek növelése volt, hogy e két tényező által erősítse saját termékeinek a belső piacát; a nagybirtok érdekeinek ez természetesen nem felelt meg. Ezzel magyarázhatjuk az 1930-as évek gazdaság- és társadalompolitikáját is: a baloldali köztársasági kormány (1931-33) emelte a mezőgazdasági béreket és olcsó gabonát és húst importált Argentínából, míg a jobboldali kormány (1933-36) azonnal visszavonta elődje rendelkezéseit. Mindezt mindenekelőtt a katalán burzsoázia és a kasztíliai arisztokrácia érdekellentéteire vezethetjük vissza. Katalónia adta Spanyolország lakosságának egynyolcadát, bevételeinek egynegyedét (melyből egytized került vissza), továbbá az ipari termelés (főleg textil) döntő többségét. [5] Az 1898-as vesztes háború során elvesztek a nyesanyagbázist és felvevőpiacot jelentő utolsó gyarmatok, és ez tovább élezte a hagyományos ellenszenvet a madridi kormányzattal szemben. Az uralkodó burzsoázia ellenszenve a madridi székhelyű állammal szemben leszivárgott az alsóbb osztályokba is. Az ébredező munkásmozgalom tehát egy olyan kulturális közegben találta magát, ahol az államellenességnek komoly tradíciói voltak. E két tényező szintézise eredményezte, hogy a katalán munkásmozgalom vált az anarchizmus legfontosabb városi bázisává.[6] A tartományi regionalizmus elsősorban Katalónia és Levante térségében kapcsolódott erősen az anarchizmushoz, és a katalán nacionalizmus és az anarchizmus hatott is egymásra; az előbbi a századforduló és a polgárháború közben folyamatosan balra tolódott; míg az utóbbi annyira „katalánosodott”, hogy 1935-ben az anarchisták is részvettek a hivatalos megemlékezésen, melyet az 1714-es katalán függetlenségi felkelés emlékére rendeztek; a polgárháború alatt pedig javasolták Katalónia függetlenségének a kimondását. [7]

Meg kell azonban azt is jegyezni hogy a tartományok nemcsak a központtal, hanem sokszor egymással is szembenálltak, mely a munkásmozgalom és azonbelül az anarchista mozgalom fejlődésére is hatást gyakorolt. A katalán munkásosztállyal szemben a baszk nem volt anarchista, sem szocialista; ők egy saját szakszervezeti szövetségbe tömörültek. A baszkföldre bevándorolt nem baszk nyelvű munkások azonban vagy az anarchista, vagy a szocialista mozgalomhoz csatlakoztak, és a baszk munkásokkal való viszonyuk sokszor nem volt a legfelhőtlenebb. Másik ilyen példa – az anarchista mozgalmon belül – a katalán és andalúziai anarchisták viszonya; a fejlett, urbanizált Katalóniában az andalúzokat elmaradott, primitív népségnek tekintették, míg a büszke andalúzok puhányoknak a katalánokat. Az anarchista mozgalmon belül hagyományosan az andalúzok képezték a keményvonalas szárnyat, míg a katalánok a mérsékeltet.[8]

A tartományi regionalizmus mellett rendkívül erős volt a lokálpatriotizmusnak nevezett jelenség, mely összefonódott egyfajta kollektív közösség hagyományával. Az erős lokális közösségek hagyománya gyakorlatilag egész Spanyolországban kimutatható. Minden egyes falu úgynevezett „patria chica” („kis haza”) volt a lakói számára, melynek eredete még a prekapitalista időkre nyúli vissza. A parasztok számára a fontossági sorrendben az első helyen a közösség állt, a második helyen a tartomány illetve az ország. Jól kifejezi ezt a jelenséget a spanyol „pueblo” szó, amely egyszerre jelent falut, illetve embereket. [9] A paraszti gondolkodás tehát alapvetően közösségi és nem nemzetorientált volt. Ennek a mentalitásnak az anarchista eszmeiségbe való áttranszformálódását a legszemléletesebben a következő példával világíthatjuk meg. Lope de Vega, tizenhetedik századi drámairó „Fuenteovejuna” című drámájában egy megtörtént esetet dolgozott fel. 1476-ban egy Fuenteovejuna nevű faluban parasztlázadás robbant ki, melynek során megölték a falut birtokló lovagrend egyik vezetőjét. A vallatás során a „Ki tette?” kérdésre mindenki így válaszolt:”Fuenteovejuna”. Több mint négy és fél évszázaddal később,1932 január elsején egy Castilblanco nevű faluban egy, a csendőrök és az anarchista parasztok közötti összecsapásban négy csendőr életét vesztette. A „Ki tette?” kérdésre adott válasz a „Castilblanco” volt…[10] Ez a felfogás a városi életben is megvolt; a várost a legkönnyebben sok „pueblo” halmazaként határozhatjuk meg. Ezt a szerepet töltötte be a gyár és elsősorban a szakszervezet.

A tizenkilencedik században a helyi közösségek erejét a napóleoni háborúkban figyelhetjük meg. Spanyolországban egy teljesen spontán népi mozgalom bontakozott ki a megszállás ellen. A harcot az egyes települések által felállított bizottságok, az úgynevezett „junták” irányították De a közösségek erejét vizsgálva egészen az 1520-as „comuneros”- felkelésig is visszatekinthetünk, mely az első polgári felkelés volt Európában.

A tartományi regionalizmus és faluközösség erős történelmi hagyománya megkönnyítette, hogy az anarchista eszme termékeny talajba hulljon Spanyolországban. Mindehhez azonban kellett még egy tényező. Meg kellett gyengülnie annak az eszmének és annak a szervezetnek, mely a széthúzó tendenciákkal szemben eszmei és ideológiai alapot nyújtott a centralizált spanyol államnak. Ez az eszme a katolicizmus, a szervezete pedig az egyház volt.

 

2.  Az anarchizmus és az egyház

 

„Az utolsó király beleivel kell megfojtani az utolsó papot.”

Bakunyin

 

Minden komolyabb író, aki a spanyolországi anarchizmus témakörével foglalkozott, felvetette ezt a kérdést ( Borkenau, Brenan, Beevor, Hobsbawm, Hugh Thomas stb.) A filozófus Miguel Unamuno az anarchizmust egyenesen egy ateista, "síron inneni" vallásként jellemezte.[11] Spanyolország általában az erős katolicizmusáról („Legkatolikusabb Királyok”, keresztény rekonkviszta, inkvizíció, eretnekégetés, erőszakos térítés,protestánsok elleni harc stb.) vált híressé illetve hírhedtté. A spanyol királyok az egyházra támaszkodva kormányozták, illetve gyúrták egybe tartományaikat, mely az egyház számára rendkívül erős pozíciókat biztosított. Más európai országokkal szemben nemcsak a különböző társadalmi osztályok között, hanem a különböző országrészek között is az egyház, illetve a katolicizmus jelentette az összekötő kapcsot. A politika és a vallásosság kibogozhatatlanul összefonódott. A katolicizmus összenőtt a spanyol nemzettudattal, és az egyház hatalma és befolyása sokkal erősebb volt mint a legtöbb katolikus országban.

De ez csak az érem egyik oldala. Egy, a harmincas években megjelent útikönyv így ír: „Malaga a haladó eszmék városa. 1931. május 12-én és 13-án 43 templomot és rendházat gyújtottak itt fel”.[12] Európában hasonló eseményekre a harmincéves háború, azaz háromszáz év óta nem került sor. Az éles egyházellenesség elsősorban az anarchistákat jellemezte: a polgárháború alatt a szerzetesek 12, a papok 13 és a püspökök 20%-a vesztette életét (12 püspök, 283 apáca, 4184 pap, 2365 szerzetes), de állítólag még jezsuiták keresztre feszítésére is sor került. [13] Mindez elsősorban, bár nem kizárólag az anarchizmus hatásának tulajdonítható, továbbá annak, hogy a katolikus egyház szolgáltatta 1936 júliusában a felkelés igazolásához a tömegeket mozgósítani képes ideológiát.

Miért jellemzik mégis valláspótlékként? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához röviden ki kell térni a spanyol egyház szerepére, mely magyarázatot ad arra, hogy miért gyakorolt mégis hatást az élesen antiklerikális anarchizmusra. Ezt két történeti fázisban kell megvizsgálni. A 19. század első feléig terjedő szakasz megmagyarázza az anarchista eszmeiségben rejlő vallási gyökereket, az azt követő (a XX. századig) pedig a társadalomban kialakult egyházellenes attitűdöt.

Az egyház a kora-újkori Spanyolországban távolról sem csak az inkvizíciót jelentette, hanem sokkal többet. Egyrészt a vallás adott ideológiai segítséget a különböző tartományok egybegyúrásához, másfelől szociális kapocsként szolgált a paraszti tömegek és az uralkodó rend között. Hatalma és befolyása jóval nagyobb volt, mint a legtöbb európai országban, és a reformáció korszakában is megőrizte puritanizmusát. Az eszmékért való küzdelem, az uzsora és a pénzkereső tevékenység megvetése, „jobb éhes lovagnak lenni, mint hájas kereskedőnek” elve, a morális tisztaság anyagi előnyök föléhelyezése, a szociális igazságosság és egalitarizmus, az igazság birodalmának eljövetele, az evangéliumi szegénység hirdetése fanatizmussal párosítva; csupa olyan eszmény, mely a spanyol anarchizmusra is jellemzővé vált. Giménez Caballero, a Falange egyik vezetője – furcsamód – rajongott az anarchistákért. Úgy vélte, hogy a Falange mellett ők őrizték meg leginkább „a konkvisztádorok hősi tradícióját”, és hogy az anarchizmus „a népi katolicizmus legautentikusabb menedéke”. [14]

A katolikus egyház által hirdetett elvek nem mindig maradtak papíron. Nem csak arról volt szó, hogy szép szavakkal elámították a népet, hanem tényleges egalitárius, sőt kollektivista eszményei is voltak. Komoly egyházi és jezsuita vezetők bírálták például a földmagántulajdon elvét. Egy tizenhetedik század eleji javaslatban például az összes föld közösségi tulajdonba vételét javasolták, melyet az egyének csak művelésre kapnának meg, azt is rendszeresen újra elosztva. A kollektivista eszmény az Inka Birodalom csodálatában is kifejeződött: 1590-ben egy másik javaslat az Inka Birodalom kormányzatának az átvételét javasolta, hogy a jezsuita Paraguayról ne is beszéljünk.                                                                                                         Az egyház tehát képviselt egy nem csak szavakban szegénypárti, kollektivista eszmeiséget, és kifejezett valós népi érdekeket.[15] Az egyházi rendek is hasonlóak voltak: „Ott kommunizmus van, kérem. Összeteszik amilyük van, és ki-ki annyit vesz el, amennyire szüksége van a megélhetéshez”- mondta egy öreg paraszt. 1808-ban a hivatalos államhatalom megszűnésével az egyház lett a Napóleon elleni felkelés legfontosabb organizáló ereje, és a parasztgerillákat többnyire papok és szerzetesek vezették. Az egyházi birtokok – például Andalúziában – messze a legkönnyebb és legszabadabb volt a parasztság élete Spanyolországban, még a tulajdonnal rendelkező paraszti rétegekénél is. [16]

A napóleoni háborúk végeztével megváltozott a helyzet. Megjelent a liberalizmus Spanyolországban, melynek az erős katolikus egyház jelentette a legkomolyabb ellenfelet. Az egyház szerepe az 1830-as években kezdett megváltozni: a liberálisok szabaddá tették a föld adásvételét és az egyházi földeket kötelezően kiárusították a paraszti közös földekkel együtt. Ez döntő következményekkel járt az egyház mentalitását és a néphez való viszonyát illetően. Egyrészt a parasztok helyzete romlott, és a társadalmi különbségek nagyobbak lettek, mint valaha. Az egyház így nem tudta megőrizni sajátos „osztályok feletti” pozícióját, csak ahol az erős paraszti tulajdon továbbélése által kisebbek voltak a társadalmi ellentétek, elsősorban északon. Másfelől a liberalizmus előretörése félelemmel töltötte el, és kiváltságait féltve közelebb húzódott a régi feudális elithez és az államhoz.[17] A szegények egyházából tehát a gazdagok és az állam egyháza lett. Harmadrészt a gazdasági helyzete sem rendült meg, sőt még jól is járt. A szabad földvásárlás felvitte a termőföld árát, néhol akár a tízszeresére is. Ebből és egyéb kiárusított javakból az egyház óriási mennyiségű tőkéhez jutott, mely által a legnagyobb kapitalistává vált. Egyes becslések szerint az ország összvagyonának egyharmada egyházi kezekben volt gyárak, vasutak, bányák, bankok, föld stb. révén. A tömegek szemében nagyon gyorsan a hipokrízis szimbólumává vált, a polgárság szemében pedig riválissá, elsősorban a jezsuita konszernek (a tizenkilencedik századtól a polgárháborúig, ha liberálisok voltak hatalmon, a jezsuitákat kitiltották, amíg a konzervatívok vissza nem engedték őket: 1820-kiűzés 1823-visszaengedés 1836-kiűzés 1857 visszaengedés 1868-kiűzés 1876-visszaengedés 1931-kiűzés 1933-visszaengedés 1936-kiűzés, végül Franco győzelme után újra visszatértek). Jellemző példa, hogy bár a katolikusoknak elvileg tiltott volt a liberális újságok olvasása, ez nem vonatkozott a tőzsdei hírekre. Hasonló morális válságba került, mint a reformáció előtt, hasonló következményekkel.[18]

Az egyház kivonulása a népi életből két következménnyel járt, melyek egyaránt az anarchizmus térhódítását eredményezte. Az első az egyházellenesség elterjedése volt; a vallásos érzület drasztikusan gyengült. Az egyház a pozícióit csak a Navarrában és Baszkföldön tudta megőrizni, melyek egyikei voltak a legarchaikusabb paraszti társadalmaknak Európában.[19] Baszkföldön a templomba járók aránya 99% volt, míg Andalúziában egyes vidéki körzetekben mindössze 1%.[20] A kiábrándult parasztság az egyházat árulással vádolta, sőt néha magával az Antikrisztussal. Néha még a természeti katasztrófákat is a jezsuiták rovására írták. Az első templomégetéseket az 1830-as években az váltotta ki, hogy a jezsuitákat azzal vádolták, hogy a kutak megmérgezésével próbálják terjeszteni a kolerát.[21] A második következmény az volt, hogy a vallás távozásával hatalmas űr keletkezett, melyet ki kellett tölteni valamivel. Mindezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a keresztény utópia az egyenlőségről az egyház ellen fordult. A korai anarchisták egyházhoz való viszonya ahhoz hasonlítható, ahogy egy igazi hívő érez az árulóval szemben; a vallási fanatizmus anarchistává vált. A társadalmi forradalomról alkotott képük is inkább „Krisztus második eljövetelére” emlékeztetett, mely után eljön az igazság birodalma. A következő párbeszéd jól megvilágítja ezt a mentalitást:                                                                                   Mikor jön el a Nagy Nap?- kérdezte egy paraszt a földesurát. - Miféle Nagy Nap?                                                                                                                                                                            –Az a nap amikor mindnyájan egyenlők leszünk, és a földet is egyképpen birtokoljuk! [22] Anarchista agitátorok vették át a vándorszerzetesek helyét, elsősorban Andalúziában. Szigorú puritanizmust hirdettek: öntudatos anarchista nem köt házasságot, nem jár templomba, nem iszik alkoholt, nem dohányzik, nem kávézik, nem űz szerencsejátékot, nem jár bikaviadalra stb. (a polgárháború alatt még a kábítószerárusokat is agyonlőtték). „ A szociális forradalom megszünteti az összes kocsmát és az összes templomot!” – hirdették Bakunyin nyomán. 1936-ban ezt sok helyen tényleg valóra is váltották; a kocsmák bezárása azonban a katalán szőlőtermelő parasztok között nem váltott ki osztatlan lelkesedést. Minden bűn és gonoszság okát az uralomban jelölték meg.[23] A pénzt szintén morális rosszként bélyegezték meg, több példát ismerünk a 30-as évekből, amikor egy falu összegyűjtötte a pénzt és elégette a főtéren. Múltba nyúló gyökerei ellenére ez a népi anarchizmus egyáltalán nem volt fejlődésellenes, ellentétben a katolikus egyház által vezérelt navarrai parasztmozgalommal, a karlizmussal, akik még a vasutat is meg akarták szüntetni, mint az ördög művét. Ezzel szemben az anarchista vándorok írni-olvasni tanították a parasztokat és a gyermekeiket (persze Bakunyin műveiből), és Darwinról, Galileiről és Kopernikuszról meséltek. A modernizációt összekapcsolták a hagyományos közösségi értékrenddel. Mindebben komoly szerepe volt a spanyol paraszti társadalom (elsősorban az andalúz) sajátosságainak.[24]

A spanyol anarchizmus eszmeiségét és erkölcsiségét több szerző is a XVI. századi anabaptista eszmékhez, gyakorlatát pedig az 1535-ös münsteri kommünhöz hasonlítja.  Alátámasztja ezt a véleményt az a tény is, hogy a vallásellenes érzület célpontja nem érintette a kis protestáns felekezeteket; célpontja mindig a katolikus egyház volt. [25] Érdekes módon még Nietzsche filozófiája is hatással volt rájuk. Az „emberfeletti ember” elve, a vallás, az állam és az uralkodó értékrend elutasítása könnyen beilleszthető volt az anarchizmus eszmerendszerébe. A polgárháború alatt egy faluban eltörölték az „adios” megszólítást, de nem azzal az indoklással, hogy Isten nem létezik, hanem – furcsamód – azzal, hogy megszűnt.[26]

 

 

 

3.  Anarchizmus és parasztság

 

„A fejlődésben lemaradt országokban, ahol a nagyüzemi mezőgazdaság feltételei hiányoznak, a szegényparasztságra inkább a magántulajdon gyakorol vonzerőt…és nem a szocializált mezőgazdaság. Spanyolországban azonban a libertariánus nevelés és a kollektivista hagyományok ellensúlyozták a technikai fejlődés hiányosságait s legyűrvén a parasztban az individualista érzelmeket, figyelmét közvetlenül a szocializmusra irányították.”

Daniel Guérin

 

Spanyolországban a fejlett kapitalista kultúra és mentalitás nem hatotta át a társadalmat. Két világ létezett egymás mellett; egy modern kapitalista és egy archaikus paraszti, mely a munkásosztályra is erősen hatott. A két világ között a mobilitás sem volt nagy, és erre nem is törekedtek különösebben. A falu megőrizte sajátos tradicionális kultúráját és távol tartotta magát a fejlett urbánus világtól, Az ipari civilizáció kultúráját és mentalitását nem is tette magáévá. Ezt a világot a 19. századig csak az egyház tudta megmozdítani (elég, ha a napóleoni háborúkra gondolunk). Az egyház befolyása elolvadása után fokozatosan a forradalom felé sodródtak. A paraszti világ és mentalitás azonban még Spanyolországon belül is hatalmas regionális eltéréseket mutatott.[27] Három fő társadalomtípust különíthetünk el: az első a rekonkviszta előtti területekre volt jellemző (Galícia, Asztúria, Baszkföld, Navarra); itt elsősorban kisparaszti birtokokról van szó, döntően önellátásra berendezkedve, néhol még a közös földhasználat is megmaradt (Asztúria). Galícia volt a törpebirtokos bérlők földje. Galíciaban hajdan egyházi földbirtokok voltak, de a rajtuk élő parasztok képesek voltak megőrizni bérleményeiket Sajátos színfolt volt Navarra, ahol egy nagyon archaikus (10. század előtti) nagycsaládi földtulajdonrendszer létezett. Itt is létezett földbérlet, de a bérlő és a tulajdonos között nem volt nagy különbség, így az osztályharc sem vált hevessé (bérlet hosszútávú volt.) A birtokaprózódás nem vált olyan általánossá, mint Galíciában. Aragóniában a bérleményekre osztott nagybirtokrendszer volt az uralkodó. A rossz éghajlati viszonyok és a kíméletlen kizsákmányolás miatt a parasztság rendszeresen adósságcsapdában vergődött; a terület az anarchizmus egyik bázisává vált. A szőlőtermelő Katalóniában a filoxérajárvány után rendkívül élessé váltak az ellentétek a birtokosok és a bérlő parasztok („Rabassaires”) között. A bérleti idő és a bérletfizetés feltételei a régi szőlőfajták tulajdonságai alapján határozták meg; a járvány után betelepített új fajták egyrészt munkaigényesebbek voltak, másrészt jóval később kezdtek termést hozni, harmadrészt az élettartamuk is csak körülbelül a fele (kb. 25 év) volt a régi fajtáknak.

A másik a középső terület volt, a régi Kasztília és környéke. Itt a földesúri birtok volt a jellemző, a parasztság parcellákban bérelte a földet rövidbérlet formájában, vagyis teljesen ki volt szolgáltatva a nagybirtokosnak, sokszor adósságcsapdában vergődve. A spanyol állam magterületéről van szó, így a hatalomtisztelő kasztíliai mentalitás is erős volt; itt inkább a szocialista szervezkedés volt az erősebb. Erőteljes volt az állattenyésztés szerepe is; Extremadurában még a XX. században is éles volt a máshol már régen elfelejtett ellentét a pásztor és a földműves között. A térségben ugyanakkor gyakori jelenség volt, hogy a középkor után a közös birtok és a bérlet egyéni tulajdonná alakult át, mely a korábban tárgyalt északi térségben, és a most bemutatásra kerülő délin sem vált tipikussá. Ez a tulajdonforma azonban a 19. század folyamán egyre inkább átadta a helyét a bármikor felbontható rövidbérletnek.

A harmadik típus, amely a mi szempontunkból a legérdekesebb, az az agrárproletárok világa, ahol az anarchista hatás a legerősebb volt; (Fenntartásokkal, de ide sorolhatjuk a levantei térséget, ahol a gyümölcstermelő gazdagparaszti réteg kezében volt a föld, de ők is munkaerőt alkalmaztak. A szegények itt is az anarchizmus felé fordultak.) Andalúziában is erős volt a paraszti földtulajdonrendszer az egyházi birtokokon (mint annak idején Galíciában), azonban Spanyolország legjobb minőségű földjéről volt szó, így ez az állapot nem maradhatott fenn sokáig. Az 1837-es törvény után a földterület kétharmada új tulajdonosok kezére került az egyház, és a közös paraszti földterület rovására itt sújtotta legérzékenyebben a parasztságot, mely nagy tömegeiben vált agrárproletárrá – a lakosság 80%-a földnélküli volt - és az anarchista mozgalom vidéki magjává alakult. A földmunkások („braceros”) a legszegényebb és legkiszolgáltatottabb társadalmi réteget képezték Spanyolországban a nagy munkaerőtúlkínálat és a sok kihasználatlan földterületnek köszönhetően. A közös földtulajdon emléke azonban megmaradt, és a fennálló nyomorúsággal szemben az aranykor időszakának tűnt. A hagyományos falvak jórészt szintén megsemmisültek és több ezres városok léptek a helyükre. E sajátos települések lakosságának néha a háromnegyede is földnélküli parasztokból állt, akik az év több mint a felét munka nélkül töltötték és a korabeli Európában páratlan módon hitelből nyomorogtak. Aki tudott, a városokba –főleg Katalóniába – menekült, és a városi munkásosztályba „oltotta át” a régi szabad közösségek mítoszát. Sajátos módon, az andalúziai hegyvidéken megmaradt a nagybirtok szorításában vergődő kisbirtokos parasztság, akárcsak a levantei hegyvidéken. Összességében (habár számos kivétellel) mégis azt lehet mondani, hogy a paraszti társadalmon belül az agrárproletárokra az anarchizmus, a rövidbérletű földeken élő parasztokra a szocialisták, míg az északiakra (tulajdonosok vagy hosszúbérletűek) egyéb mozgalmak, például a katalán vagy a baszk nacionalizmus, illetve az egyház gyakorolt döntő hatást. [28]

Ha egész Spanyolországot tekintjük, akkor egyértelmű a nagybirtok dominanciája.  A társadalom 65%-a birtokolta a földek 6.5%-át, míg 4.5%-a a 60%-át. Mindez az életkörülményekre is rányomta a bélyegét. A földadó mértéke ennek majdhogynem a fordítottja volt; egy 1909-es becslés szerint a parasztok 30-40 pezeta adót fizetnek hektáronként, míg a nagy latifundiumok jóformán semmit; ez tovább növelte az igazságtalanság feletti felháborodást és a nyomorúságot. Még az 1930-as években is volt rá példa, hogy fűevéssel próbálták elkerülni az éhhalált.[29] „Mi értelme volt eltörölni a fekete bőrűek rabszolgaságát a XIX. században, amikor a fehér bőrűekét Spanyolországban még mindig engedélyezzük?” – tette fel a szónoki kérdést a szocialista Prieto a 30-as években. [30]

Bakunyin a rablókat és a banditákat is forradalmi erőnek tekintette. A korai paraszti osztályharc képviselője, a „társadalmi bandita” típusa jól ismert volt Spanyolországban is, elsősorban Andalúziában. A 19. század közepétől azonban a szerepük megváltozott. Az 1837-es reformot követő paraszti elégedetlenségtől tartva a kormány megszervezte a Guardia Civilt. Ezt a szervezetet a magyar csendőrséghez lehet a legjobban hasonlítani. Tagjait mindig más tartományból toborozták, mint ahol szolgálatot teljesítettek, és minden faluban rendelkeztek egy őrssel. Sokatmondó tény, hogy a spanyol fegyveres erők közül a Guardia Civil számított a legjobbnak. Létrehozásuk után a banditizmus visszaszorult, illetve a banditacsapatok sok esetben a helyi földesúr segédcsapatává váltak a parasztság ellen. A „társadalmi bandita” helyét a paraszti tömegmozgalom vette át.[31]

A paraszti osztályharc a századforduló után helyi felkelésekben illetve sztrájkokban nyilvánult meg. Andalúziában sajátos forma volt a szabotázs; a helyi bérmunkások körében virtusnak számított a munka lassítása és szabotálása, még jóval azelőtt, hogy a forradalmi szindikalizmus (lásd később) meghirdette volna. Egy majdani magyar mondás alapján a tulajdonos úgy tett mintha fizetne, a munkás meg mintha dolgozna. Az aktív megmozdulásokra általában az év elején, január-március környékén került sor, amikor nem volt munka, és az előző évben összekuporgatott jövedelem is elfogyott. A szűkösség hatott a sztrájkokra is; a bracerók nem voltak képesek hosszú sztrájkokat folytatni, egyszerűen azért, mert nem tudták volna addig ellátni magukat. Általában rövid és erőszakos robbanásokra került sor. Egy andalúz faluban átlagosan tízévente került sor egy-egy ilyen erőszakos megmozdulásra. A másik jellegzetesség, hogy ezek általában egy településre korlátozódtak, és nem kapcsolódtak össze, kivéve az 1873-as általános robbanást. Gyakori jelenség volt a földfoglalás is; ilyenkor gyakran nem is megművelt, hanem eleve megműveletlen földre vonultak ki hogy művelés alá vegyék; a kísérleteknek a Guardia Civil sokszor sortűzzel vetett véget. A zárt közösségek tradicionalizmusa megkönnyítette a közös fellépést, ugyanakkor megakadályozta az egyes falvak összehangolt fellépését is, így azt, hogy igazán hatékonyakká váljanak. Az, hogy miért törtek ki a sztrájkok, megint egy érdekes probléma. Nem csak hagyományos bérkövetelések játszottak szerepet; elegendő ok lehetett egy pletyka, egy hír, vagy akár egy üstökös felbukkanása is. Az 1900-ban lezajlott egyértelműen vallási-millennárius jegyeket viselt magán; mindenki beszüntette a munkát, még a nevelőnők is. A kérdésre, hogy miért, kiderült hogy tulajdonképpen semmiért; egyszerűen úgy érezték, hogy mivel századforduló van, valaminek biztos történnie kell. A hatóságok teljesen tanácstalanok voltak, végül – jobb híján – rábeszélték a sztrájkolókat, hogy követeljenek magasabb bért, mert egy gazdasági jellegű sztrájkot legalább lehet valahogy kezelni (a bérkövetelést a tulajdonosok természetesen elutasították, és a sztrájk magától ki is fulladt). A gazdasági célt nélkülöző, illetve eleve teljesíthetetlen célt kitűző sztrájk elvét a szindikalizmus is ismerte és alkalmazta, amely megkönnyítette a két irányzat összefonódását (anarchoszindikalizmuus). Az erőszakos felkelések természetesen szintén gyakoriak voltak; a leghíresebb az 1883-as összeesküvés, melyet a „Mano Negra” („Fekete Kéz”) szervezett. A terv lényege az volt, hogy egy adott napon megtámadják és megölik az összes földesurat Andalúziában, de a hatóságok időben leleplezték őket. [32]

De miért fordult a parasztság éppen az anarchizmus felé? Ennek megértéséhez fel kell idéznünk a bakunyini gondolatokat. Ő Spanyolországot – Olaszországgal és Oroszországgal együtt - a forradalom potenciális megvalósítói közé sorolta, ellentétben például Németországgal és Angliával, mellyel homlokegyenesen szembenállt Marx elképzelésével. Marx, mint tudjuk a legfejlettebb ipari országokban prognosztizálta a forradalom kitörését, elsőként Angliában; Bakunyin ezzel szemben éppen hogy  Európa elmaradottabb országaiban. Noha Bakunyin nem a társadalmi fejlettségre, hanem faji jellegzetességekre (a forradalmi szláv és latin népek, szemben a reformista germán népekkel), a következtetései sok szempontból helytállóak voltak. Eszerint azok a területek képesek a kapitalizmus elleni forradalmi, akik még érintetlenek a modern civilizáció hatásától, nem ejtette rabul a modern életmód, és ennek megfelelően kisebb a tőkés tulajdon tisztelete is. A fejlettebb területek munkásai és parasztjai valamennyire azonban haszonélvezői is a kapitalizmusnak, legalábbis annak a technikai vívmányainak. Bakunyin interpretálása szerint az angol trade-unionizmus, vagy a német szociáldemokrácia a rendszeren belül harcol jobb körülményekért, vagyis egyszerűen az a célja hogy a nagyobb mértékben a kapitalizmus haszonélvezőjévé váljon. A szláv és latin országok népei azonban nem a rendszeren belüli jobb életért, hanem a rendszer ellen harcolnak. Mindebben szerepe van az erős morális attitűdnek, mely az anyagi jóléttel szemben az igazság győzelmét tartja elsődlegesnek. [33]

A XX. század tapasztalatai után mindezt úgy fogalmazhatjuk meg a legtisztábban, hogy egy antikapitalista forradalomnak ott volt a legtöbb esélye, ahol a kapitalizmust egy fejletlen és erre még éretlen társadalomra erőszakolták rá (vagy erőszakolta rá magát). Ezek a forradalmak tehát tényleg nem Angliában vagy Németországban, hanem Spanyolországban, Oroszországban illetve a hasonló kondíciókkal rendelkező országokban törtek (törhettek) ki. Bakunyin ebben tehát nagyjából igaza lett Marxszal szemben; nem a fejlett országok ipari munkásosztálya, hanem a fejletlenek parasztsága volt a meghatározóbb tényező, illetve legalábbis a tömegerő. Paradox módon ez még a marxista ihletésű XX. Századi forradalmak nagy részénél is megállja a helyét; azon országok, ahová nem a Vörös Hadsereg „exportálta” szuronyok hegyén a forradalmat, döntően elmaradott paraszti országok voltak (Balkán, Kína, Indokína, Latin-Amerika stb. országai, magáról Oroszországról nem is beszélve). A kérdés, hogy Spanyolországban mi volt e paraszti lázadók célja?

A klasszikus anarchizmus mellett az 1870-es, 1880-as években megjelentek egy új anarchista vezető, Kropotkin eszméi is. A két irányzat között éles elméleti és gyakorlati ellentétek feszültek. A „régi”, bakunyini anarchizmus híveit Kropotkin „kollektivistának”, az ő eszméjének híveit pedig „anarchokommunistának” nevezték. Szervezetileg az utóbbiak inkább a kisebb, „tisztább” csoportokat favorizálták az eszmeileg nem feltétlenül megbízható tömegszervezetekkel szemben. Céljukat tekintve nem annyira a termelők föderációja, hanem a kommuna volt a céljuk, mely inkább a szegényparasztság és az agrárproletariátus, mint a városi és falusi prekapitalista kistulajdonosok között tette népszerűvé őket. (Ez különösen fontosnak bizonyult tehát Andalúziában.) Gazdaságilag nagyobb hangsúlyt fektettek az alapok – tehát a magántulajdon – elemzésére és bírálatára. A forradalmi agitáció mellett a terrorizmus is őhozzájuk köthető („tiszta szívű gyilkosok”). Kropotkin érve szerint a régebbi anarchista gazdasági elvek nem jelentenek gyökeres változást a kapitalista viszonyokhoz képest. Semmi értelme például a pénz helyett a munkaidőt megtenni az érték számítási alapjának, hanem magát az értéket és a tőkés csereviszonyt kell megszüntetni. A jövőt a „mindenki képességei szerint, mindenkinek szükségletei szerint” elve alapján képzelték el.[34]

A spanyolországi anarchista mozgalomban 1888-ban következett be a két irányzat közötti szakadás. A már részletezett elvi eltérések („érték” kontra „szükséglet”) mellett inkább a gyakorlati, szerveződési feladatok okozták a legnagyobb nézeteltérést. A „kollektivista anarchisták” a nagy tömegszervezetek, az „anarchokommunisták” a kis, mondhatni „hivatásos” forradalmárokból álló csoportok kialakítását tekintették megoldásnak (”grupos de afinidad”). A vita során az utóbbiak kerültek többségbe. Nem egészen mellékesen kísérteties a hasonlóság az 1903-as oroszországi bolsevik-mensevik szakítással. Itt egy marxista munkáspárton belül termelődött ki hasonló gyakorlati nézeteltérés a forradalmi szervezetet illetően.[35]

A céljuk az 1870-es évektől kezdve az úgynevezett „communismo libertario”, vagyis a „szabad kommunizmus” volt. Ez tulajdonképpen semmi egyebet nem jelentett, mint a föld elfoglalását (eleinte többnyire a közösség általi felosztását, a kollektivizmus inkább a szindikalizmus megjelenése után terjedt el), és az adott települést érintő külső hatások kiküszöbölését. Egy félig-meddig önellátó falu, amelyet erős belső szolidaritás jellemez, miért omlana össze az államhatalom megszűnésével? Az állam számukra csak adószedőket és elnyomást jelentett. Az anarchista jövő számukra egy teljesen kézzelfogható és könnyűszerrel elképzelhető dolog volt, amely magától értetődően megvalósul a csendőr és a pap eltávolításával. Nem véletlen, hogy a XX. században az anarchoszindikalista szervezkedésben végig az andalúzok képviselték a keményvonalas szárnyat. Ez a típusú anarchizmus tipikusan a falusi viszonyokra volt szabva. Az anarchizmus ugyan már az I. Internacionálé megalakulása óta rendelkezett hívekkel a városi munkások között, de igazi, szervezett erővé csak a századforduló után, a szindikalizmussal való összekapcsolódása után válhatott.

 

4.  Anarchizmus és a munkásosztály: a CNT és a FAI

 

„A parlamenti szocialistákat azokhoz a tisztségviselőkhöz hasonlíthatjuk, akikből Napóleon nemességet csinált, és akik a feudális rend által örökül hagyott állam megerősítésén dolgoztak. A forradalmi szindikalizmus nagyjából megfelelne a napóleoni seregeknek, amelyeknek katonái annyi hőstettet vittek véghez, noha tudták, hogy szegények maradnak. Mi maradt fenn a császárságból? Mindössze Napóleon nagy hadseregének eposza; a mostani szocialista mozgalomból pedig a sztrájkok eposza marad fenn.”

Georges Sorel

 

Az anarchizmus a spanyol ipari munkásosztály soraiban a századforduló során vált komoly erővé, francia hatás alapján. A „szindikalizmus” szó a francia „szakszervezet” szóból származik. Arról volt szó tehát, hogy az anarchizmus összekapcsolódott a szakszervezeti mozgalommal; az így megszületett mozgalmat nevezi a szakirodalom „anarchoszindikalizmus”-nak. Mindez új életet lehelt az egész anarchista mozgalomba, mely ekkor vált a szocialista illetve szociáldemokrata munkásmozgalom komoly riválisává.

Az új mozgalom megalapítása Fernand Pelloutier francia anarchista nevéhez fűződik. A korábbi anarchista gondolkodók úgy vélték, hogy az eljövendő társadalom alapja a „szabad termelők szabad közösségein” és ezek szövetségén fog alapulni. Pelloutier rámutatott, hogy a – bár még nem szabad - termelők szabad szövetsége a kapitalista rendszeren belül is létezik; ez pedig nem más, mint a szakszervezet. A szakszervezet tehát nem egyszerűen a kapitalisták elleni harc szervezeti formája, hanem a jövő társadalmának a szervezeti alapja. „A szakszervezetek feladata a jövő megalapozása. A termelők társulása kell, hogy az új társadalom csírájává váljon.” – írta Emile Pouget. Ugyanő mindezek alapján a szakszervezetek működését két részre osztotta. Az egyik céljuk a kizsákmányolás csökkentése a fennálló rendszeren belül, vagyis a „napi” küzdelem, mely magában foglalja a magasabb bérért, alacsonyabb munkaidőért, jobb munkakörülményekért stb. vívott harcot. A másik feladatuk a forradalom bázisaként funkcionálni, szolidaritásra és harcra nevelve a munkásokat. A szakszervezetet tehát az anarchizmus gyakorlati iskolájaként fogták fel. [36]

Az anarchoszindikalizmus mind eszközeit, mind céljait tekintve élesen eltért a marxi ihletésű munkásmozgalomtól. A korszakban az utóbbi a pártot, a politikai harcot és a parlamenti utat tekintette küzdelem alapjának; az előbbi a szakszervezetet, a gazdasági harcot és a közvetlen akciót. A két irányzat közti elvi különbséget Georges Sorel fogalmazta meg. A pártot hivatásos politikusok gárdájaként fogta fel, mely könnyűszerrel eltávolodhat a valós munkásérdekek képviseletétől; a szakszervezet ellenben, mely sokkal közelebb áll a kizsákmányolás világához, erre nehezebben képes. Ahhoz, hogy a szakszervezet forradalmivá váljon, tehát meg kell törni felette a párt illetve a párthoz kötődő szakszervezeti bürokrácia hatalmát. Az anarchoszindikalista mozgalomnak ezért nem volt pártja, és fizetett szakszervezeti bürokráciája sem. Bakunyin ismert elve nyújtotta ehhez az ideológiai alapot, melyet a Marxszal folytatott polémiájában fejezett ki; „ültessétek trónra a világ legőszintébb demokratáját; ha nem mond le azonnal, gazember lesz belőle.”[37]

Ebből következnek a gazdasági és a politikai harc megkülönböztetéséről vallott anarchoszindikalista nézetek is. Sorel a szindikalizmust tartotta „az igazi marxista útnak”, és elemzésében csakugyan Marx nézeteiből indult el. Az osztályharc alapja eszerint a közvetlen gazdasági érdekellentét a tőkés és a munkás között; minden egyéb – az antiszemitizmus, a nacionalizmus, a vallás stb. – pusztán a magántulajdonon alapuló gazdasági rendszer következménye. Minél távolabb kerülnek az osztályharc céljai az alapvető problémától, a gazdasági harctól, annál nagyobb esélyei lesznek a „befogásának” (ilyenek például az előbb említett jelenségek). Minél inkább – Sorel megfogalmazása szerint – „politikaivá” válik a munkásmozgalom, annál inkább hajlamos lesz a „polgárosodásra”. Az államhatalom megszerzését szintén ilyen politikai mítoszként fogta fel. Azt az elképzelést, hogy az államhatalmat meg kell ragadni és meg kell erősíteni ahhoz, hogy eltűnjön, ahhoz hasonlította, mintha valaki vízbe ugrana azért, hogy ne ázzon meg. A munkásmozgalomnak a „parlamentáris szocializmus” általi politikai „befogásáról” alkotott kritika helyességét az első világháború történésein mérhetjük le.[38]

Milyen alternatív, „nem politikai” harci formát ajánlottak tehát az anarchoszindikalisták? Logikájuk alapján a válasz egyértelműnek tűnhet: az általános sztrájkot. A sztrájkot nem a politikai harc kisegítőjének tekintették; éppen ellenkezőleg, a politikai célokért folyó sztrájk eszméjét élesen elítélték. A sztrájknak három funkcióját különítették el. Az első a munkásosztály „nevelésére” vonatkozott. A sztrájkban való részvétel nagyban befolyásolja a munkások erkölcsét; a sztrájk által képesek azokat az erkölcsi értékeket elsajátítani, melyek az anarchoszindikalisták szerint fel fogják váltani a kapitalizmus erkölcseit; a szolidaritás, a bizalom, és a kölcsönös segítség elveit. Ha a sztrájkot, mint önmagában vett jelenséget, matematikailag próbálunk a résztvevők szempontjából értelmezni, akkor a legnagyobb közös eredmény és a legnagyobb közös bizalom között egyértelmű egyenes arányosságot állapíthatunk meg. Ha a szakszervezet az anarchizmus iskolája, akkor a sztrájkot nevezhetjük az érettséginek. A sztrájk másik fő funkciója a kapitalizmus ellen irányuló harc volt. A sztrájkkal, mint láttuk, egyrészt a munkásosztály „érettségét”, szolidaritásának a fokát, másik oldalról viszont a rendszer szilárdságát vetették alá egyfajta tesztnek. Elméleti alapként itt is vissza lehet nyúlni Marxhoz; a nem a kapitalista állam az alapja a kapitalista gazdasági rendszernek, hanem a kapitalista rendszernek a következménye az állam. Tehát marxi logikával könnyűszerrel kilehet lyukadni oda, hogy nem az államhatalom, hanem a gazdasági rendszer a forradalom fő célpontja. Mint már említettem, fontos volt hogy a sztrájk ne váljon politikaivá, mely által „befoghatóvá” válna, de arra is ügyeltek, hogy ne váljon egyszerű „kenyérharccá”. Ennek megelőzésére az anarchoszindikalisták gyakran alkalmazták azt a fogást, hogy eleve teljesíthetetlen célokat fogalmaztak meg, sőt a sztrájknak esetleg nem is volt deklarált célja, amelyet a munkaadó esetleg teljesíthetett volna. Sajátos forma volt az úgynevezett „direkt sztrájk”. Ez szervezett  szabotázst jelentett, selejtgyártást, bojkottot stb. A harmadik funkció az volt, melyet Sorel a sztrájk mítoszának nevezett; a sztrájk az a harci forma mely életre hívja a harc, a hősiesség szellemét, mondhatni a „gloire”-t, és nagyobb erőt és forrdalmi lelkesedést csihol ki a munkásosztályból, mint az, ha néhány évente elmegy szavazni. [39]

A szindikalizmus természetesen ellenhatást is kiváltott a mozgalmon belül. Errico Malatesta, a nagy anarchista teoretikus, így bírálta: „Minél erősebbé válik e mozgalom, annál inkább önző és konzervatív lesz, nem törődik majd egyébbel, mint a rövid távú érdekek képviseletével, miközben kitermeli saját bürokráciáját, mely csakis önnön hatalmát és gyarapodását tartja szem előtt”[40]. A szakszervezetekkel kapcsolatban is elmondható tehát az a kritika, melyet a szindikalisták a marxista munkáspártokkal kapcsolatban említettek: a forradalmi osztályharctól való eltávolodás veszélye más érdekek, ez esetben a puszta „kenyérharc” rovására, ahogy az a francia, szintén anarchoszindikalista gyökerekkel bíró szakszervezet, a CGT esetében történt. A szakszervezetek anarchista bírálóik szerint a kapitalizmus teremtményei, és nemcsak alkalmatlanok annak meghaladására, hanem a munkásosztály „befogásának” eszközévé is válhatnak. (Gyakori eset volt a huszadik század folyamán, különböző országokban, hogy a munkáltatók csakis szakszervezeti tagokat vettek fel dolgozni, „megbízhatóságuk” okán). A szindikalisták ezért erőteljesen hangsúlyozták, hogy a CNT számukra kizárólag eszközt jelent, és nagy hangsúlyt fektettek a szakszervezeti bürokrácia kialakulása elleni harcra.

A szindikalizmus 1900 környékén jelent meg Spanyolországban, de a különböző szindikalista ihletésű szakszervezetek eleinte elszigeteltek maradtak. Az 1910-ben megalakult Katalán Munkáskonföderáció jelentette az országos szervezet számára a kiindulási pontot, mely 1911-ben más szervezetek csatlakozásával Nemzeti Munkakonföderációvá bővült (Confederacion Nacional del Trabajo (továbbiakban CNT). Az alapításkor a taglétszám 30 ezer fő volt (350 szervezetben), ez 1936-ra másfélmillió fölé emelkedett, mely a szervezett munkásosztály legerősebb csoportját jelentette a szocialista UGT-t (Unión General de Trabajadores) megelőzve. Szervezeti felépítését tekintve a lokális és az ágazati szerveződés kombinációjaként jellemezhetjük, alulról felfelé építkezve. A fő eltérés a francia szindikalista CGT-vel szemben az volt, hogy a CNT a spanyol hagyományoknak megfelelően nagyobb hangsúlyt fektetett a lokális, mint a vertikális szerveződésre, mely a szakszervezetekkel szemben inkább a munkástanács-rendszer felé közelítette. [41] Ez utóbbi jelentőségére nem árt alaposabban kitérni.

A hagyományos szakszervezetek inkább az ágazati, foglalkozás szerinti szerveződést részesítették előnyben; a munkásosztály területi, nem foglalkozás szerinti szerveződése általában nem köthető a hagyományos szakszervezetekhez. Ez a jelenség az oroszországi szovjeteknél, a magyar 56-os munkástanácsoknál, illetve a 80-as években a lengyel Szolidaritásnál figyelhetőek meg. Mindebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy forradalmi körülmények között a munkásosztály szerveződési formaként inkább a területi, mint az ágazati szerveződés elvét követi. De mi lehet ennek az oka? Az, hogy az ágazati szerveződés könnyebben megosztható, mint a területi. A „divide et impera” elvével könnyű foglalkozási elvek alapján szétdarabolni a munkásosztályt („szalámitaktika”); területi szerveződés esetén ez sokkal nehezebb.[42]

A CNT szervezetét 8 regionális föderáció alkotta, melyek közül a katalán volt a leghangsúlyosabb. A regionális föderációkat helyi vagy kerületi föderációk alkották, ezek alapjai pedig az úgynevezett „sindicatos” voltak, melyek ágazati tömörülést jelentettek. Bárki tag lehetett, havi 10 centimo lefizetése ellenében, melyet segélyre illetve a szervezet újságjának, a „Solidaridad Obrera”-nak a fenntartására fordítottak. Az országos szervezet élén a Nemzeti Bizottság állt, melyet az évente összeülő általános kongresszus választott; a regionális föderációk élén a szintén évente összeülő Regionális Kongresszus által választott Regionális Bizottság; a helyi vagy kerületi föderációk élén egy junta, melyet a föderáció tagjainak általános gyűlése választott. A kongresszusi küldötteket szintén a helyi föderáció általános gyűlése választotta sokszor „követutasítással” is ellátva. A helyi közösségi élet a „centro obrero”-kban zajlott, ahol a tagság 3 havonta ült össze. A szervezet működését tekintve szigorúan decentralizált volt; kínosan ügyeltek arra is, hogy a szakszervezetnek ne legyen fizetett alkalmazottja, egyes források szerint 1936-ban mindössze egyetlen ilyen létezett. A mozgalom társadalmi bázisát inkább a munkásosztály szakképzetlen rétegei (sokszor első- vagy másodgenerációs falusi bevándorlók, köztük sok andalúz anarchista - és a prekapitalista kisipar művelői jelentették; a nehézipari, illetve általában a szakképzett munkások inkább a rivális UGT-vel szimpatizáltak.

A CNT történetének első jelentős mozzanata a megalakulását követő ötödik napon meghirdetett általános sztrájk volt (szolidaritási akcióként egy baszk bányászsztrájkkal), melynek eredményeként azonnal be is tiltották. A szervezet vezetősége ekkor mérsékelt szindikalistákból állt, akik közül Angel Pestana-t és Salvador Seguí-t kell kiemelni. A CNT tevékenységét inkább a közvetlen célok felé fordították. 1918-as program szerint a CNT követeli így a minimálbér napi 4 pesetára emelését, napi 7 óra munkaidőt, köztársaság kikiáltását, templomok bezárását „egy természetes ideig”, darabbér eltörlését, szakszervezetek  vétójogát a törvényeket illetően állam és egyház elválasztását, föld kisajátítását, válás engedélyezését, hadsereg helyett milícia felállítását. Ez a mérsékelt szindikalista irányvonal vált a meghatározóvá. Fő harci eszköze a sztrájk volt, mely néha gazdasági követeléseket tartalmazott, néha azonban az anarchista-szindikalista eszmeiségnek megfelelően célkitűzés nélküli, illetve eleve teljesíthetetlen dolgokat követelt (például nyolcórás munkanapot hét és fél óra pihenővel [43], stb.) A falusi mozgalom ekkor még külön szálon szerveződött. Az 1913-ban létrejött FNA (Federacion Nacional de Agricultores) tömörítette az anarchista érzelmű parasztságot, mely csak 1919-ben csatlakozott a CNT-hez, egy szervezetben egyesítve az anarchizmus városi és falusi mozgalmát.

1919 hozott komoly változásokat a CNT-t illetően, mivel megváltozott belső szervezeti felépítése: a klasszikus szindikalista dualizmus, mely a horizontális és a vertikális szerveződés elvét egyesítette, megszűnt. Eddig az alapszerveződést jelentő „sindicato”-k, ágazati, tehát foglalkozási elv szerint tömörítették a munkásokat a gyáron belül is. Az új alapszervezeti forma a „sindicato unico” lett, mely magában tömörítette a képzett és képzetlen munkásokat egyaránt. Az egyes településeken (főleg Andalúziában és Levantéban) is egybeolvadtak az ágazati alapszervezetek. (Ezt azonban éppen a kisebbségbe került „tiszták” ellenezték; féltek, hogy az összevonás következményeként esetleg minden „sindicato”-ban kisebbségbe kerülhetnek. A mérsékeltek ezzel szemben azzal érveltek, hogy az új szervezeti forma közelebb áll a távlatilag elképzelt anarchista társadalom működési elveihez. Minden újonnan csatlakozó alapszervezet e szerint a forma szerint működött; a régiek választhattak a régi struktúra fenntartása vagy az összeolvadás mellett.[44]

A háborús konjunktúra lezárulását követő válság, a radikális andalúzok beáramlása a szervezetbe, végül az orosz forradalom hatása megállította a CNT-t a reformizmus felé haladó úton. Az anarchista szárny erősödését a szindikalistával szemben jelzi, hogy Pestana terve az UGT-vel való egyesülésről kudarcot vallott (324 ezer szavazat 170 ezer ellen, 200 ezren nem szavaztak) Az orosz forradalmat lelkesen üdvözölték, és elhatározták a csatlakozást a III. Internacionáléhoz. Azonban a mahnovscsina és a kronstadti felkelés leverése miatt kiábrándulva 1922-ben kiléptek.[45] Szintén ekkor lépett a CNT a fegyveres harc útjára. 1918-1923 között gyilkosságok, merényletek és összecsapások sorozata zajlott le a hatóságok és a munkáltatók, illetve a CNT fegyveresei (pistoleros) között, melynek áldozatául esett többek közt a miniszterelnök és a katalóniai kormányzó, de Salvador Segúi is.

A Primo De Rivera által végrehajtott katonai puccs után éleződtek a szervezeten belüli ellentétek a „moderáltak” és a „tiszták” között. A puccs másnapján, 1923. szeptember 14-én a CNT általános sztrájkkal tiltakozott, melyet a hadsereg beavatkozása nyomott el. A diktatúra elnyomó apparátusa súlyos csapást mért a szervezetre: orgánumait betiltották, sok vezetőjét illetve tagját bebörtönözték. A Pestana vezette mérsékelt Nemzeti Bizottság nem látta forradalmat lehetségesnek, arra hivatkozva, hogy a tagság nagyrészt csak névlegesen anarchoszindikalista. Kapcsolatba léptek a diktatúra ellen küzdő katalán nacionalistákkal, támogatva azok 1928-as puccskísérletét is. Másfelől újra megkíséreltek az UGT-vel és annak politikai pártjával (PSOE - Partido Socialista Obrero de Espana) szövetkezni, melyek Primo De Rivera támogatását élvezve komoly munkaügyi reformokat értek el. A munkaügyi kérdéseket az úgynevezett paritásos bizottságok (munkáltatói és munkavállalói oldal képviselői(szakszervezet)) voltak hivatva eldönteni. 1927-ben Pestana szorgalmazta a CNT csatlakozását is, ezt azonban nem sikerült megvalósítania. A következő évben a Nemzeti Bizottság úgy határozott, hogy a CNT hajlandó szövetkezni a rendszer megdöntésére törekvő politikai erőkkel. Így csatlakoztak a valenciai összeesküvéshez, melynek célja a köztársaság megteremtése volt, és még azt is elfogadták, hogy részt vesznek és szavaznak az 1931. áprilisi választásokon.

A „tiszták” élesen szembefordultak a Nemzeti Bizottság politikájával. Ők kezdettől fogva a rendszer forradalmi fegyveres felkelés általi megdöntését hirdették.[46] Úgyszintén elítélték a „moderáltak” alkudozásait. Mivel a CNT tényleges működése a diktatúra alatt amúgy is szünetelt, ezért 1927-ben egy új szervezetet hoztak létre, a FAI-t (Federación Anarquista Ibérica), melynek a portugál anarchisták is tagjai voltak. A FAI szigorúan konspiratív, személyes ismeretségen alapuló csoportokból tevődött össze. Szervezete a CNT szervezetét másolta: az alapszervezet a helyi föderáció volt, melynek adminisztratív ügyeit egy háromfős titkárság irányította, élén pedig a Végrehajtó Bizottság állt, melynek tagjai a föderációt alkotó egyes csoportok delegáltjaiból álltak. A kerületi és a regionális föderációk felépítése szintén ugyanígy nézett ki, a legfelső szerv pedig a Félszigeti Bizottság volt. A FAI minden egyes tagja ugyanakkor a CNT-tagsággal is kellett, hogy rendelkezzen. Kis, élcsapat jellegű szervezetről révén szó („bolsevik anarchisták”), a tagsága sem volt olyan jelentős; a polgárháború kitörésekor mindössze 39 ezer fővel rendelkezett. A kiáltványuk egy vitairatként írható le a CNT mérsékelt vezetésével szemben, elítélve pesszimizmusukat a forradalom kitörését illetően, és kimondva, hogy a mozgalom célja nem anyagi előnyök és jobb munkakörülmények kiharcolása, hanem elsődlegesen a forradalom győzelme, a „communismo libertario” („szabad kommunizmus”) megteremtése. A kollektivista-anarchoszindikalista CNT-vel szemben a FAI a kropotkinista tradíció szerveződési kerete volt a már említett „grupos de afinidados”-okra épülve. Legkarizmatikusabb vezetőik Bounaventura Durruti és az Ascaso fivérek voltak, míg a stratégiai vezetésre Garcia Oliver volt a legnagyobb befolyással. [47] Utóbbiak csoportja, a "Nosotros", a FAI-n belüli radikálisokat tömörítette.[48]

Mindezt nem azt jelenti, hogy a FAI képviselte a forradalmi, a CNT pedig a reformista szárnyat. A CNT célja is a „communismo libertario” volt forradalmi úton, míg 1931-ben a FAI is részt vett a forradalomhoz vezető áprilisi helyhatósági választásokon. Túlzás lenne természetesen túl mereven szétválasztani a CNT-t és a FAI-t; mindazonáltal van dokumentált példa arra, hogy ugyanaz az anarchista militáns FAI-tagként fegyveres felkelésre, CNT-tagként pedig ennek elvetésére szavazott az adott szervezet ülésén. [49]

 

5.  A CNT és a FAI küzdelme a polgárháború kitöréséig

 

-          „Barátaim – szónokolt egy lármás népgyűlésen egy dacos kinézésű ember -, úgy vélem, elég jól ismerem kívánságaitokat. Olyan országot akartok, ahol mindenkit törvények kényszerítenek arra, hogy illedelmesen viselje magát; nem igaz?

-          Úgy van – zúgott a tömeg.

-          Ebben az országban nem lesz gond a kenyér és a ruházkodás iránt; nem igaz?

-          Úgy van, úgy van!

-          Olyan állam lesz, hol mindenki munkáját törvények szabják meg, és a munka kiosztását pedig államhivatalnokok végzik.

-          Kitűnő! Jól beszél – kiáltott mindenki.

-          Éppen most hagytam el egy ilyen helyet – folytatja a szónok.

-          Honnan is jössz? – kérdik.

-          A börtönből.”

 

A. A baloldal uralma

 

Az 1931. április 12-14. között zajló helyhatósági választások a baloldal elsöprő sikerét hozták. A CNT és a FAI tagjainak a részvétele a szavazásban nagymértékben befolyásolta győzelmet, melyet nagyszabású templomégetésekkel ünnepeltek. A munkásmozgalom szocialista és anarchoszindikalista szárnyát jellemző mély megosztottságot jól jellemzi, hogy szocialista riválisaik helyett inkább a liberális köztársaságiakra szavaztak. [50]

Az új állam a hangzatos „Minden osztály dolgozóinak köztársasága” nevet viselte. A kormány a liberális demokraták és a szocialisták kezében volt. A kormány a liberális demokraták és a szocialisták kezében volt. A kormánynak már a születését is egy groteszk epizód előzte meg; a köztársaság 1931-es kikiáltását követően vörös karszalagos szocialista fegyveresek menekítették a királyi családot a népharag elől.

Az új államrend két tűz közé szorult. Egyrészt a konzervatív jobboldal, melyet az egyház – melyet az állam és egyház szétválasztása, a polgári házasság, a szabad vallásgyakorlás, a szerzetesrendek feloszlatása és a laikus iskolák kötelezővé tételének a réme fenyegetett -, a nagybirtokosok – akik a földreformtól rettegtek - és a katonatisztek – ez utóbbiakat a hadsereg és azonbelül a tisztikar jelentős leépítése háborított fel – vezettek. A másik oldalon a kielégítetlen paraszti és munkástömegek álltak, melyek a CNT köré tömörültek. A 30-as éveket ezen három pólus (reakciós jobboldal, burzsoá-szocialista baloldal illetve az anarchisták) küzdelme szabta meg.  Az új kormány szociális törvényekkel próbált javítani a tömegek helyzetén; Largo Caballero, a PSOE vezetője és a kormány munkaügyi minisztere révén a bérek a duplájukra emelkedtek és megvalósult a napi 8 óra munkaidő; a vidéki braceros helyzetén sokat javított a vetéskötelezettség (több munkalehetőség), és a külső munkaerő alkalmazásának tilalma amíg egy adott körzetben van munkaerő-felesleg, stabilizálta a földbérlők helyzetét, és az iparban és a mezőgazdaságban egyaránt elrendelte a paritásos bizottságok (munkáltató-munkavállaló) felállítását. A földtörvény azonban nem sikerült túl jól; elvileg minden 56 acre feletti megműveletlen földterületre vonatkozott, melyet nem a tulajdonos művel. A megváltás összege a föld után befizetett adó mennyisége szerint állapították meg; ez elvileg a nagybirtokosok érdekeit sértette, mivel a nagybirtok korábban alig fizetett adót. A reform ennek ellenére csigalassúsággal haladt, annak ellenére, hogy a Sanjurjo-féle katonai lázadásban résztvevők földjét megváltás nélkül kobozták el; 1934-ig mindössze 12260 család, az összes igénylő alig 1%-a jutott földhöz. „Mintha vakbélgyulladás ellen használnánk aszpirint”- jegyezte meg Caballero. [51]

Az anarchoszindikalisták álláspontja megint megoszlott a „moderáltak” és a „tiszták” között. A Pestana vezette szárny elfogadta a köztársaságot, azt egy lépcsőfoknak – vagy legalábbis a „kisebbik rossznak” -  tekintve a „communismo libertario” felé vezető úton. A szélsőségesek („faistas”) ellenben a köztársaság ellen is azonnali harcot hirdettek. 1931-ben indult meg az a folyamat, melynek során a „tiszták” fokozatosan megkaparintották a CNT vezetését. [52] Ezzel párhuzamosan a CNT a korábbi bázisát jelentő Katalónia és Andalúzia után az ország belső területein is fejlődésnek indult.[53]

Itt meg kell állnunk, hogy ezt a két szárnyat a mozgalmon belül jobban megvizsgálhassuk. Legkönnyebben úgy értelmezhetjük a jelenséget, hogy az anarchoszindikalizmusból a „tiszták” számára az anarchizmus, a „moderáltak” számára a szindikalizmus volt az elsődleges. A két vonal eltérő elveit a következő ellentétek jellemzik: az első falusi, a másik urbánus; az első lokális szinten mozog, a másik országoson; az első kézműves-hagyományokra épül, a másik modern nagyipari; az első a spontaneitásban hisz, a másik a szervezetben; az első antiintellektuális, a másik intellektuális.

„Nem kell létrehozni semmit, vagy új szervezetet alkotni. Azok a szervezetek, melyeken a jövő alapulni fog, már léteznek a fennálló társadalomban. A szakszervezet és a közösség.” – mondták a „tiszták”. A szakszervezet és a közösség, tehát lefordítva a város és a falu között az utóbbira fektették a hangsúlyt. A forradalmat az anarchista falu fogja szerintük megvívni, melyet a szindikalista város sztrájkkal csak segíthet. A várossal szembeni bizalmatlanság jellemezte őket. Egy szélsőséges vélemény szerint, ha a város a forradalom ellen fordulna, akkor „tanácsos lesz eltörölni a Föld színéről. A falusi közösségek le fogják győzni a reakciós pestist, és tisztaságot teremtenek.” Ez a gondolat már-már a szélsőséges maoizmust idézi. A városi munkásosztály feladata szerintük tehát a szindikalista harc által segíteni a felkelő falut? Sztrájkkal, szabotázzsal, bojkottal. Elveiket tekintve a klasszikus anarchizmus szigorúsága jellemezte őket. Eszerint a politika népcsalás, a politikai pártok egyformán rosszak különbség nélkül (a Népfronttal is szembe fognak később helyezkedni), a választás egyszerű porhintés, a parlament pedig pusztán a korrupció melegágya. Az állam erőszakszervezeteit is hasonló hevességgel ítélték el; a hadsereg a kollektív bűnözés szerve, a rendőrség pedig pusztán a burzsoázia fizetett gyilkosainak a testülete. Erős voluntarizmus, a „forradalmat azonnal” mentalitás jellemezte őket. Ők voltak a hangadók a FAI szervezetében.

„Számunkra a szociális forradalom nem csak egy erőszakos felkelés az államok erőszakszervezetei ellen…A szociális forradalom tartalmazza a földek, gyárak, bányák, vasutak átvételét, akárcsak az összes többi termelőeszközét is… nem elég átvenni a gazdaságot, meg is kell tanulni használni – minden átmeneti szakasz nélkül.” – mondták ezzel szemben a „moderáltak. Ők mindenekelőtt az ipari szakszervezetekben hittek. Ezek feladata először is védekezni a kapitalizmussal szemben, másodsorban megteremteni az újrend alapjait neveléssel és gyakorlati tevékenységgel, és a forradalom után a gazdaság átvétele és irányítása, mely által a szakszervezet a szabadság alapjává válik. Rugalmasabban kezelték a klasszikus anarchizmus dogmáit is az állammal és a politikával szemben, nem zárkóztak el teljesen a választásoktól, a többi politikai mozgalom közötti különbségtételtől (Népfront támogatása), sőt – mint később látni fogjuk – még a kormányban való részvételtől sem. Ők a CNT-n belül maradtak, szemben a FAI-val. [54]

A „tiszták” erősödését a kormány lépései is fokozták, amely komoly veszélyt látott a mozgalomban. A spanyol anarchisták és szocialisták már az I. Internacionálé korszaka óta nem kedvelték egymást, ráadásul mindkét szervezet a munkásosztály teljes megnyerésére törekedett. A PSOE az államhatalom birtokában mindent megtett a CNT visszaszorítása érdekében. „Sok elvtárs azt hiszi, hogy az anarchoszindikalizmus egy olyan eszme, mely párhuzamosan halad a miénkkel, miközben annak az antitézise; és hogy az anarchoszindikalisták az elvtársaink, miközben a legnagyobb ellenségeink”- mondta Largo Caballero, egyúttal azt is bevallva, hogy a párttagok egy jelentős része nem így vélekedik. A liberális burzsoázia szintén komoly ellenségnek tartotta őket. Az 1931. július 27-én sevillai sztrájk során a CNT-székházát tüzérség bevetésével lőtték szét.[55] Szintén a CNT ellen irányult az úgynevezett „csavargótörvény”, mely lehetővé tette az állandó lakcímmel nem rendelkezők letartóztatását. A paritásos bizottságok és a PSOE erős kormánypozíciói révén az UGT ellenőrizte a munkaerőpiacot is, és természetesen inkább a saját tagjainak kedvezett a CNT-tagokkal szemben. A sztrájktörvény is fokozta a két szakszervezet közötti ellentéteket; a paritásos bizottságokban való előzetes egyezkedési kísérlet nélkül indított sztrájk illegális volt, és sikertelen kísérlet esetén is el kellett telnie nyolc napnak a tárgyalások befejeződése és a sztrájk kezdete között. A törvényesség útján járó UGT így egyszerűen képtelen volt közös sztrájkra a CNT-vel, mely nem ismerte el ezt a rendszert. Nem egyszer megtörtént, hogy a CNT sztrájkot indított egy gyáron belül, és a sztrájk követeléseivel az UGT is egyetértett. A csatlakozásáig azonban tárgyalást kellett lefolytatnia a munkaadóval, és utána nyolc napig várnia, mialatt a CNT-sztrájk egyszerűen kifulladt, melynek „eredményét” a szocialista munkások is megérezték. Az UGT így amatőr voluntarista szervezetnek tartotta a CNT-t, mely doktríner elveivel csak akadályozza a munkásérdekek érvényesülését, míg a CNT a riválisait egyszerű sztrájktörőnek tartotta. [56]

A sevillai események tovább növelték a CNT-n belüli ellentéteket és a „tiszták” fokozatos erősödését. Őszre a FAI átvette a vezetést a legtöbb barcelonai sindicatóban és megszerezte a központi lap, a Solidaridad Obrera vezetését is. A „moderáltak” kitartottak amellett, hogy egy erőszakos forradalom a fennálló helyzetben diktatúrához vezetne, mivel nincs meg a szükséges támogatottságuk. A nyilatkozatot augusztusban 30-an írták alá („treintistas”). „Azt akarjuk, hogy a kapitalizmus és az állam, legyen vörös, fehér vagy fekete, tűnjön el; de nem akarunk másikat tenni a helyére”- nyilatkozták.[57] 1932 elején elszigetelt megmozdulásokra került sor egyes falvakban, köztük a már említett Castilblancoban. A felkelések azonos menetrend szerint zajlottak: a tömeg lefegyverezte a Guardia Civilt, és a vörös-fekete zászlót kitűzve kikiáltotta a „communismo libertario”-t. A földtulajdonra vonatkozó iratokat – sokszor a papírpénzt is – elégették, és köztulajdonba vették a földet. A kísérlet a csendőrség megérkezésével megszűnt. Ezzel egyidőben Alto Llobregat völgyének bányászai birtokukba vették a helyi kisvárosokat, és csak ötnapos utcai harc után sikerült leverni őket.

1932-ben került sor a földtörvényre és a katalán illetve baszk autonómiáról szóló törvény meghozatalára. A katalán autonómiát illetően sokan abban reménykedtek, hogy ez lehetővé fogja tenni a katalán anarchisták békés integrálódását a rendszerbe. „Ha elég erősnek érzitek magatokat a szociális forradalomhoz, akkor rajta, de ha belátjátok, hogy az egyetlen lehetséges forradalom egy radikális-evolúciós, akkor álljatok mellém.” – üzente nekik Luis Companys katalán elnök. Ez azonban egyelőre csak hiú remény maradt. [58]

A Pestana vezette mérsékeltek elvesztették a befolyásukat, és 1932 áprilisában - a FAI „infantilis” módszereit bírálva - távoztak a CNT-ből. Sok sindicato (például a valenciaiak fele) követte őket („Los Sindicatos de Oposicion”), és Pestana megalapitotta a világ egyetlen anarchista pártját, a Szindikalista Pártot.[59]

1933. január 8-án újra megismétlődtek az egy évvel korábbi események. Barcelonában utcai harcok alakultak ki, több levantei és andalúziai falu pedig megint kikiáltotta a „communismo libertario”-t. Casas Viejasban a helyi vezető a családjával elbarikádozta magát a házában; a csendőrök rájuk gyújtották a házat, és a foglyokat is lemészárolták. Az esetből hatalmas botrány lett, még a jobboldal is tiltakozott. Az anarchisták viszonya végleg elmérgesedett a kormánnyal. Az 1933 decemberi parlamenti választásokat illetően a CNT kiadta a jelszót: „No votad!”. Az anarchista tömegek támogatásától megfosztott baloldal – melynek pártjai amúgy sem fogtak össze, ellentétben a jobboldaliakkal - így vereséget szenvedett. [60]

A polgári baloldal és a szocialista párt uralma így kudarcba fulladt. Felemás, félénk reformjaival sikerült maga ellen fordítania úgy a középosztályt és a reakciós erőket, hogy közben nem tudta kielégíteni a munkásosztályt és a parasztságot.

 

B. A jobboldal uralma

 

A szélsőségesen reakciós jobboldali Lerroux-kormány uralmának két évét a spanyol munkásmozgalom történetében „El Bienio Negro”, vagyis „a két fekete év” néven emlegetik. Visszavonták a földtörvényt és az összes szociális reformot, melyet az Azana-kormány hozott; a bérek 40-50%-kal estek. A nagybirtokosok nyomására betiltották az argentín élelmiszerbehozatalt; ez egyrészt növelte az élelmiszerárakat, másrészt az argentínok viszonzásul leállították a katalán textilexportot, mely komolyan sértette a katalán burzsoázia érdekeit.[61]

Az anarchisták, bár nem vettek részt a választásokon, tudták, hogy a jobboldali kormányzat számukra még a baloldalinál is rosszabb lesz. Mindjárt a kormány hivatalba lépésének másnapján, december 8-án megindították a fegyveres felkelést; rendőrőrsöket és laktanyákat rohantak le egyszerre több városban is, de a rosszul szervezett akciót a kormány könnyűszerrel felszámolta. Kivételt jelentett Aragónia (katonák átállására is sor került) és azonbelül elsősorban Zaragoza (Aragónia ekkorra Andalúzia mellett a szélsőségesek új fellegvára lett), ahol csak több napos barikádharcok és tankok bevetése árán sikerült felszámolni a felkelést. A harci erejük azonban korántsem tört meg: 1935 áprilisában több mint öt hétig tartó általános CNT-sztrájk bontakozott ki Zaragozában a rendőri brutalitás ellen tiltakozva. [62]

1934 folyamán a PSOE balra fordult. Az Azana-kormány kudarcain és a német és osztrák szociáldemokraták sorsán okolva Largo Caballero militánsabb politikát kezdett hirdetni. Meghirdette a munkásegység jelszavát. Amikor 1934 októberében a fasiszta párt, a CEDA képviselői beléptek a kormányba, a baloldal október 6-án azonnali felkeléssel reagált. Ebben résztvett a PSOE, a PCE, a katalán liberális baloldali Esquerra, a Pestana-féle szindikalisták, a kommunisták és egyéb kis baloldali pártok, a CNT-FAI azonban nem.

Mi volt ennek az oka? Tény, hogy a FAI szélsőségesei még a fasiszták ellen sem szívesen fogtak volna össze egykori ellenfeleikkel, de ők csak egy kisebbséget jelentettek. A fő ok az volt, hogy velük szemben is bizalmatlanok voltak; Companys katalán elnök jól tudva, hogy Barcelonában a CNT nélkül nincs esély a sikerre, őket is be akarta vonni, szövetségesei (és saját pártja) ezt elutasították. A barcelonai CNT még így is hajlandó lett volna segíteni, de az UGT elutasította, hogy fegyvereket adjon át, így a megállapodás kútba esett.

Asztúriában azonban máshogy alakultak az események. Az itteni – zömmel bányászokat tömörítő - CNT egyrészt nem állt a FAI befolyása alatt, másrészt sokkal jobb volt a kapcsolata a helyi UGT-vel is.[63] A helyi anarchoszindikalisták – akik földrajzilag is el voltak különülve a Földközi-tenger mellékén fekvő magterületektől – a 30-as évek folyamán végig egyfajta külön úton jártak, mely hajlamos volt engedményeket tenni a szocialista eszmeiség javára. Ezekben a napokban, szöges ellentétben a CNT alapelveivel, kijelentették, hogy „szükséges egy átmeneti diktatúra”. (A polgárháború során ez volt az egyetlen terület, ahol a CNT fúzionált az UGT-vel.) A három egymást követő tartományi forradalmi bizottság közül az első kettőben a CNT képviselői is részt vettek, a helyi bizottságokban még a FAI is. Az anarchista befolyás alatt álló Gijónban és La Felguerában pedig kikiáltották a „communismo libertario”-t. Helyi munkásmozgalmi szervezetek antifasiszta egységfrontja, az UHP (Unión Hermanos Proletarios) a legelső ilyen jelenség volt Európában, mely ráadásul időben megelőzte a Komintern híres VII. kongresszusának az ajánlását is. A felkelés bukását követő megtorlás – 5 ezer halott és 30 ezren kerültek börtönbe - az anarchistákat is súlyosan érintette.[64]

Az 1935-ös év kábult csendben telt el. Az 1936-os választásokra készülve a baloldali pártok francia mintára létrehozták a Népfrontot. A CNT nem volt hajlandó belépni, ám a februári választások előtt két nappal megadta az engedélyt a tagságának arra, hogy részt vegyen a választásokon. Erre több oka is volt: be kellett látnia, hogy az Azana-kormány egy picivel mégiscsak jobb volt („Hatalmat adtunk a baloldalnak, ők a kisebbik rossz” – mondták utóbb), továbbá a börtönben lévő több ezer anarchista csak baloldali győzelem esetén kerülhetett volna szabadlábra. Természetesen ellenvélemények is voltak: sokak szerint ezzel az engedménnyel elveszett az eszme tisztasága. A CNT tagsága ekkor másfélmillió körül mozgott; kétségtelen, hogy a Népfront a győzelmet jelentős részben a CNT döntésének köszönhette.[65]

 

6.  1936 februárjától júliusáig

 

„Az erőszakos forradalom után a következőket kell eltörölni: magántulajdon, állam, autoritás elve; és az osztályokat, melyek az embereket kizsákmányolókra és kizsákmányoltakra, elnyomókra és elnyomottakra osztják.”

CNT zaragozai kongresszusa

 

A Népfront győzelmétől a polgárháború kitöréséig elhatalmasodó káosz uralta Spanyolországot. Midebben az is fontos szerepet játszott, hogy győzelme távolról sem volt elsöprő: a Népfront 4.176.156, a Nemzeti Front 3.783.601, a centrum 681.047, míg a baszk nacionalisták 130.000 szavazatot szereztek. Igaz ugyan, hogy a jobboldal szervezet a választásokat, és sok faluban nyílt megfélemlítéssel csikartak ki szavazatokat, de a támogatottsága kétségkívül jelentős volt. Másik oldalról a Népfront egy választási szövetség volt, és a közös programja is meglehetősen mérsékelt.

A különböző politikai szervezetek egyaránt paramilitáris egységeket állítottak fel, napirenden voltak a merényletek és a fegyveres összetűzések. A FAI érdekes akciókat hajtott végre: egy sikeres bankrablás után a zsákmányolt pénzt és értékpapírokat ünnepélyesen elégették; másfelől az is előfordult, hogy a falangistákkal hajtottak végre közös akciót a szocialisták ellen: ezeket a különítményeket gúnyosan csak FAI-lange-nak nevezték. A CEDA vezetője, Gil Robles adatai szerint: 160 elpusztult templom, 251 megrongálódott, 269 halott, 1287 sebesült, 113 általános sztrájk, 228 részleges, 43 feldúlt újságszerkesztőség, 146 bombamerénylet jellemzi a Népfront választási győzelme és a polgárháború kitörése közötti korszakot. [66] Újra kezdődött az 1932-es földreform, ezúttal kissé gyorsabb tempóban: fél év alatt 232.000 hektár földet foglaltak le, melyen több mint 71.000 paraszt telepedett le (az Azana-kormány két éve alatt alig 10.000). Ezen felül földfoglaló mozgalmak bontakoztak ki: márciustól júniusig félmillió hektár földet foglaltak el a parasztok, a Guardia Civil pedig sokkal passzívabb volt mint általában.[67] A tömegek, a formális amnesztiarendeletet be sem várva, elfoglalták a börtönöket is kiszabadították a politikai foglyokat (de általában nem csak őket.) A CNT nem függesztette fel a sztrájkokat: „Nélkülünk nem győztetek volna.” - figyelmeztette a kormányt Durruti. A CNT öntevékenyen rendezte a munkaügyi problémákat. A Lerroux-kormány alatt állástalanná vált munkásokat visszaküldték régi munkaadóikhoz, akiket a CNT-fegyveresei gyakran revolverrel kényszerítettek az állás visszaadására. [68] Komoly eltérést jelentett az Azana-korszakhoz képest, hogy ezúttal a PSOE nem lépett be a kormányba, hanem egy erősen balratolódott, fegyveres szervezetté vált az UGT-vel együtt. A PSOE szemléletének megváltozásában nagy szerepe volt annak, hogy Largo Caballero elnök az 1934. októberi felkelés bukása után 67 évesen végre elolvasta Marxot és Lenint, akik akkora hatást gyakoroltak rá, hogy megkapta a „spanyol Lenin” becenevet. Továbbra is a munkásegység volt a terve, természetesen a PSOE égisze alatt: a katalán párt és az országos ifjúsági szervezet egyesült a kommunisták hasonló szervezeteivel; azonban Caballero reményeivel ellentétben az egyesülést szervezetekben kommunista dominancia alakult ki. Az UGT-t és a CNT-t illetően is hasonló tervei voltak, ám ezt az anarchisták elutasították; az UGT földmunkásszervezetei nagyon közel álltak a CNT-hez, de Malagában a két szakszervezet tagjai egymást lőtték. Az 1936-os közös madridi UGT-CNT építőmunkássztrájk után tovább mérgesedett a viszony, az UGT menet közben ugyanis kilépett a sztrájkból, egyedül hagyva a CNT munkásait. A két szervezet szociális összetétele közti különbség is egyre erősebb lett. A CNT főleg a manuális, szakképzetlen munkaerőt (pl. textilipar), a háziipar-jellegű tevékenységek űzőit, a szolgáltatóipar dolgozóit (pincérek stb.), halászokat, tengerészeket, földmunkásokat stb. vonzotta, az UGT a fehérgallérosokat, és a szakképzettek többségét egyesítette. Ekkor azonban a kispolgárság, tehát boltosok, kiskereskedők, közalkalmazottak, tisztviselők, kisbirtokosok is tömegesen kezdtek áramlani az UGT-be. [69] Ez ott vált súlyos problémává, ahol a munkásosztály csak kis arányban volt UGT-tag: itt az újonnan beáramló elemek kerültek többségbe, szemben a CNT-be tartozó munkásokkal. A barcelonai UGT legerősebb szervezetét a GEPCI, a kisiparosok és kiskereskedő szervezete alkotta, melynek vezetőségében a textilipar nagytőkés vezetői foglaltak helyet (!). (Később ők vádolták a CNT-t a proletariátus érdekeinek elárulásával…)[70] A központi területeken, így Madridban, azonban a helyi CNT indult erősödésnek, mely a polgárháború kitörése után gyorsult fel.A falangistákkal is összecsapásokba keveredtek, mire a kormány bezáratta a CNT madridi központját és letartóztatta a sztrájkolókat. A CNT és az UGT július 18-án függesztette fel az ellenségeskedéseket, amikor megérkezett a hír a tábornokok lázadásáról.[71]

A polgárháború kitörésétől 1937 késő tavaszáig-nyaráig alakultak ki és álltak fenn azok az új struktúrák, melyek által az anarchisták a történelem során a legközelebb kerültek az általuk meghirdetett osztály- és államnélküli társadalom eszméjéhez. Elképzeléseiket nem sokkal a háború előtt készített májusi zaragozai koferencián fejtették ki, mely 982 sindicato által 550 ezer szervezett munkást képviselt. ”Ha a gazdaság szocializálva lesz, a már szabad termelők közvetlenül fogják irányítani a termelést és a fogyasztást. A helyi szabad közösségek megszületése után új társadalmi mechanizmust hozunk létre. A termelők szabadon dönthetik el, milyen formába szerveződnek. A „communa libre”-é lesz a burzsoázia tulajdona, élelem, ruha, munkaeszközök, nyersanyag stb. Ezek a termelőkhöz kerülnek, akik közvetlenül a közösség érdekében fogják használni. A közösségnek meg kell adnia a maximális szabadságot minden lakosnak, segítenie a betegeket, oktatni a fiatalokat…” A program közvetlen célként 36 órás munkahetet, földkisajátítást, milíciarendszert követelt, és proklamálta a szabad szerelem jogát. Meglepő módon még a szexuális devianciák megvitatására és ezek kezelésének a módjára is született határozat, amely már-már a hatvanas évek szellemiségét idézi (úgy vélték, hogy egy szabad társadalomban ez el fog tűnni, illetve orvosi kezeléssel megoldhatóvá válik.). A gazdaság- és társadalomszervezés alapelveit Abad de Santillan dolgozta ki [72]; helyi és ágazati föderációk összefonódásaként képzelte el a jövőt; azonban figyelmeztetett arra is, hogy a világgazdaság rendszerében Spanyolországban elszigetelten nem lehet életképes. Az új világ gyakorlati megvalósításának lehetősége már a polgárháború első napján nyilvánvalóvá vált. [73] A konferencia során kifejtett elvek inkább Kropotkin szellemiségéhez álltak közelebb.[74]

A zaragozai kongresszuson még egy fontos esemény történt: visszaléptek a CNT-be az 1932-ben távozott „moderáltak” szervezetei, melyek közel 70 ezer főt képviseltek. Az újraegyesülés folyamata 1935-től datálható, amikor az ellenzékiek megfigyelőként résztvehettek a CNT kongresszusán. Mindez az az óta szerzett tapasztalatokkal, és a CNT vezetésének mérséklődésével magyarázható. Mint emlékezhetünk, a FAI eszmei irányítása alatt álló CNT 1933-ban elutasította a szavazást a választásokon, és fegyveres megmozdulásokkal kísérletezett, melyek kudarcba fulladtak. 1935-re megerősödött az a vélemény, hogy a „tiszták” meg nem alkuvó taktikája volt a hiba; a kudarcok megrendítették a FAI nimbuszát. 1936 februárjában győzött a „moderáltak” véleménye, akik szerint a fegyverek helyett érdemes lenne a szavazócédulákkal harcolni (ebben a döntésben fontos szerepet játszott a Népfront által megígért amnesztiatörvény is). Eme taktika által sikerült elérni azt, amire a „tiszták” képtelenek voltak; eltüntették a reakciós kormányt, és 1936 tavaszán a CNT erősebb volt, mint valaha. Eltűnt az az ideológiai ellentét, mely annak idején az ellenzéket kilépésre késztette; a mozgalomba történő visszaáramló tömegük pedig tovább gyengítette a „tiszták”  amúgy is megrendült pozícióit. [75]

Ebben a helyzetben érte a CNT-t és a FAI-t a háború kitörése.

 

7.  A forradalom

 

„Ha nincs szükségük tovább rám mint elnökre, csak szóljanak.”

Luis Companys katalán elnök a CNT-delegációjának

 

A fasiszta lázadás által kiváltott társadalmi forradalmat két szempont alapján kell megvizsgálnunk, a politikai és a társadalmi-gazdasági változások alapján.

A forradalmi folyamat mélységét illetően a köztársasági Spanyolországot két, jól elkülöníthető részre oszthatjuk. Az elsőbe a központi területet sorolhatjuk, ide tartozott Madrid, Új-Kasztília, Extremadura és La Mancha tartomány. Itt a forradalom kevésbé volt erős: forradalmi bizottságok ugyan itt is megjelentek, de a tényleges hatalom nagy része a hagyományos államapparátus kezében maradt, másrészt a társadalmi-gazdasági változások (elsősorban a kollektivizálásra gondolok) sem váltak igazán jelentőssé. A második csoportba Katalónia, Aragónia, illetve (legalábbis eleinte) Andalúzia tartozott. Itt a vezetés spontánul létrejött népi szervek kezére került (természetesen nemcsak anarchistákéba), és a társadalmi gazdasági átalakulás is mélyebb volt. Az alább leírtakban, az utóbbi régiókban bekövetkezett változásokat fogjuk nyomon követni.

 

A. A politikai forradalom

 

Ezalatt két dolgot kell érteni: egyrészt az állam katonai-rendfenntartó funkcióját, másrészt a közigazgatási-szervezői funkcióját. 1936 során mindkettő a munkásmozgalmi szakszervezetek és pártok kontrollja alá került.

Erre azért volt szükség, mert a köztársaság a lázadás után képtelenné vált ellátni ezeket a fontos állami funkciókat. Az államigazgatás romokban hevert: sokan átszöktek a lázadókhoz, és a megmaradt személyzet hűsége is több mint kérdéses volt. [76]

A fegyveres erőinek nagy része vagy elpártolt, vagy ingadozott; márpedig – ezt Bakunyintól Max Weberig sokan megmondták – a fegyveres erőszak alkalmazásának kizárólagos lehetősége az állam legfontosabb jellemzője. Saját fegyveres erő híján a köztársasági zónában is gyengült a hatalma. Július 18-án 3 miniszterelnök váltotta egymást, végül a harmadik, Giral jóváhagyta a fegyverek átadását a szakszervezeteknek (Barcelonában a CNT ezt már Companys jóváhagyása előtt megtette), és rendeletileg feloszlatta a hadsereget. A szakszervezetek tekintélye ezekben a napokban alapozódott meg. Barcelonában, Madridban, Valenciában és sok más városban az ő tömegerejük segített megfékezni a lázadást. A CNT szerepe Katalóniában vált a leghangsúlyosabbá: a lázadás kitörésekor a CNT 13 ezer, a POUM 3 ezer, az UGT 2 ezer, Companys elnök Esquerra-ja szintén 2 ezer fegyveressel rendelkezett. Companys elnök bátran levonta a konzekvenciákat. Magához hívatta a CNT vezetőket (Durruti, Garcia Oliver, Abád de Santillán) és felajánlotta nekik a Katalónia feletti hatalmat: „Ma önök a város és Katalónia urai, mert győzni tudtak a fasiszta katonákkal szemben… Ha nincs szükségük tovább rám, mint elnökre, csak szóljanak, és én kész vagyok közkatonaként folytatni a harcot a fasizmus ellen.”. Több évtizedes küzdelem után a CNT és a FAI előtt ott állt a hatalmas lehetőség: Katalónia a kezükbe került, és ezzel együtt az alaklom a „comunismo libertario” bevezetésére. „Választanunk kell az anarchista diktatúra és a köztársaság között, mely utóbbi egyenlő a kollaborálással.” – mondta Garcia Oliver a FAI-tól. A CNT regionális plénuma azonban drámai vita után elutasította a lehetőséget. Ennek elvi és gyakorlati érvei egyaránt voltak: elvi síkon a diktatúra ellenzése, azé, hogy elveiket olyanokra kényszerítsék rá, akik szembenállnak. – „Nem hittünk a diktatúrában, amikor mi voltunk a kárvallottjai, és nem hiszünk most sem, amikor mi gyakorolhatnánk azt mások rovására” – mondta Abad de Santillan. Gyakorlati érv volt az, hogy a többi köztársasági területen lévő – relatíve gyengébb - CNT-szervezetek véres megtorlásnak lennének kitéve, továbbá az, hogy a világgazdasági és katonai nyomással szemben egy anarchista Katalónia nem lenne életképes. A legfontosabb érv pedig az volt, hogy a vezetés így is az övék; a formális államhatalom megszerzése nem is javíthatott volna tovább az elért pozícióikon.[77]

Aznap este azonban összeült a FAI keretein belül működő, nagy befolyással bíró Nosotros csoport is, melyről az előzőekben már szó esett. Itt Garcia Oliver felvázolta tervét egy újabb felkelésről. Eszerint az anarchisták megszállják Barcelonát, leszámolnak a Generalidaddal és megszüntetik a frissen létrejött Antifasiszta Milíciák Központi Bizottságát is (erről a szervezetről bővebben később lesz szó). A diktatúrával való elvi szembenállás miatt a többség elutasította az indítványt; Bounaventura Durruti, a korszak legendás anarchista vezetője Zaragoza visszafoglalása utánra halasztotta volna. Az anarchisták sikereik csúcsán álltak, de a forradalom „elhalasztása” már ekkor elindultak a lejtőn lefelé.[78]

A tényleges hatalom mindenhol a különböző forradalmi, antifasiszta stb. bizottságok kezébe került, melyek zömmel a munkásmozgalmi szerveken alapultak. A jelenség nem ismeretlen a spanyol történelemben: a napóleoni háborúk helyi juntái, illetve az 1873-as helyi tanácsok emléke eleven volt. A polgármesterek és a municipiális tanácsok hatalma a munkásszervezetek bizottságainak kezébe került, akik a tényleges fegyveres hatalom birtokában szervezték az antifasiszta harcot, a közellátást, a termelést, az oktatást, a jobboldal szétzúzását, a templomégetést stb. Fő feladatuk az alapvető szolgáltatások megszervezése volt: a szállodákat, házakat köztulajdonba vették, ezáltal megoldva a lakásínséget; a munkanélküliség szintén eltűnt. A rendőrség helyét a fegyveres munkásjárőrök váltották fel. A bizottságok szerepe a hadügyekben is fontos volt, gyakran ők szervezték a milícia ellátását, felfegyverzését stb.. A bizottságok hatalma szorosan kapcsolódott a kollektívák rendszeréhez, gyakran ezeken keresztül érvényesítették akaratukat; ez utóbbiakról majd később lesz szó. A közellátást Barcelonában a CNT közellátási bizottsága, és az alárendelt „kenyérbizottságok” végezték – az ellátás alapja a fejadag volt. Az élelmiszer megszerzése a falu és a város közötti barteren alapult, melynek lebonyolítása a CNT helyi szervein nyugodott. A falu például küldött egy listát, hogy mire lenne szüksége (cipő stb.); a bizottság erre az adott CNT-szindikátusnak kiadta az utasítást a termék előállítására, illetve leszállítására; majd megállapodtak abban, hogy nekik mire lenne szükségük a faluból; ennek előteremtéséről pedig a helyi CNT illetve a kollektíva gondoskodott. A rendszer kielégítően működött. Összegezve tehát egy kettős hatalmi rendszer alakult ki: egy hivatalos és egy spontán forradalmi, de az igazi hatalom többnyire az utóbbiak kezében volt.[79]

Katalóniában ez az új, forradalmi közhatalom legfelsőbb szintre is érvényes volt: Companys elnök a helyén maradt, de a Generalidadnak se a háborúra, se a város életére nem volt sok befolyása. Mindez az Antifasiszta Milíciák Központi Bizottságának a kezében volt, melyet ugyan formálisan az elnök nevezett ki. Ide az anarchisták beengedték a szövetségeseiket is (3-3 CNT, UGT, 2-2 republikánus, Esquerra, FAI, 1-1 POUM („trockista”), Rabassaires (parasztság) és a Generalidad egy delegáltja ült a bizottságban, vagyis az anarchisták beérték 5 hellyel a 15-ből. Cserébe viszont elvárták a hasonló engedményeket Spanyolország olyan területein, ahol ők voltak kisebbségben; így később a CNT és a FAI is helyet kapott a Madridi Védelmi Juntában.[80] Ezen testületek azonban sokkal inkább tekinthető a burzsoá köztársaság, mint a proletár osztályhatalom szervének; kettős hatalomról itt nem lehet beszélni. A Bizottságot a radikálisok egyszerűen „második rendőrségnek” tekintették, mely az első lépcsőfok a burzsoá hatalom újjáépítése felé vezető úton. A Bizottság tehát nem a forradalom csúcspontját, sokkal inkább a hanyatlásának kezdetét jelentette, mely közvetlenül a július 19-ei felkelés után vette kezdetét. A másik említett tartományban az 1936 októberében létrejött Aragóniai Védelmi Tanács gyakorolta a hatalmat (a katonai ellenőrzést leszámítva; ez Katalóniával közösen ment), melyben szintén az anarchisták domináltak. A területet anarchista milicisták foglalták vissza 1936 augusztusában. Ez egy szegény, mezőgazdasági jellegű frontövezet volt (a tartomány nagyvárosai: Zaragoza, Huesca, Teruel a lázadók kezén maradtak), távol a nagypolitika centrumától: ez tette lehetővé a fennállását egészen 1937 augusztusáig. Durruti az Aragóniai Védelmi Tanácsot tekintette mintának Spanyolország számára. A három, elszigetelődött északi tartomány közül Asztúriában és Santanderben vált a CNT és a FAI a helyi Junta tagjává; Baszkföldön a hegemón Baszk Nemzeti Párt megszabadult tőlük.[81]

Az igazságszolgáltatás őszig szintén az utca kezében volt: papok, gazdagok, és fasiszták elleni terror jellemezte ezt az időszakot. A rend azonban – rendőrség híján sem - omlott össze. „A világ legfurcsább városa ez manapság, a demokráciát támogató anarchoszindikalizmus városa, ahol anarchisták tartják fenn a közrendet, és apolitikus filozófusok gyakorolják a hatalmat.” – írta egy külföldi újságíró Barcelonáról. [82] Eltűntek a koldusok, a prostituáltak és a részegek. A bűnözőket és a prostituáltakat inkább morális ráhatással igyekeztek meggyőzni, a kábítószerkereskedőket és a striciket viszont az utcán lőtték agyon. Az egyházi személyek elleni kilengések tipikusak voltak; a munkások feldúlták a templomokat, megitták a misebort és sokszor a szentképeket is felgyújtották. A CNT és a FAI csak a legextrémebb kilengések ellen lépett fel. „megölni valakit csak azért mert katolikus, semmiképpen nem szolgálja ügyünket” – nyilatkozta az utóbbi.[83] A börtönöket megnyitották, sokszor a bíróságokat is felgyújtották, az aktákat pedig elégették. A CNT-be bárki beléphetett ajánlás nélkül (ellentétben a szocialista és a kommunista szervezetekkel): sok köztörvényes bűnöző élt a lehetőséggel, sőt jobboldali szimpatizánsok is szép számmal beáramlottak. Ez utóbbiak a CNT-igazolvány fedezetében sokszor az úgynevezett „ötödik hadoszlopnak” dolgoztak, mely a későbbiekben sok probléma forrásává vált. A munkások gyakran leszámoltak a munkaadóikkal, a mohó kereskedőkkel stb.. Azonban azoknak a tulajdonosoknak, akik korábban emberségesen bántak az alkalmazottaikkal, nem kellett mitől tartania: gyakran még igazgatóként is megmaradhattak termelőszövetkezetté vált egykori vállalataik élén. Gyakorivá váltak a személyes leszámolások és a magánbosszúk: ezeket a CNT és a FAI élesen elítélte: Barcelonában két anarchista vezető, az építőipari és az egészségügyi ágazat vezetője, mivel előzőleg bosszút állt azokon, akik a Primo-diktatúra idején feljelentették őket a rendőrségen, a saját társaik kezei által lelték halálukat.

Idővel megszerveződtek a népbíróságok: ezekben a különböző baloldali szervezetek delegáltjai alkották a többséget a hívatásos bírók mellett; ezeket a testületeket az államhatalom is elismerte. Mindamellett – főleg Madridban – a különböző baloldali pártok úgynevezett „checa”-kat szerveztek (az orosz Cseka mintájára). Ezek az illegális szervezetek egyszerre funkcionáltak törvényszékként, börtönként és titkosrendőrségként. Különösen a Kommunista Párt „checa”-i váltak híressé – a különböző „checa”-k gyakran egyűttműködtek illetve információkat cseréltek. Az anarchisták nem bíbelődtek törvényszékekkel, illetve börtönökkel; akit bűnösnek véltek, azt formaságok nélkül agyonlőtték. Ugyanez várt azonban azokra is akik hamis feljelentést tettek.[84]

Az állam próbált lépést tartani az eseményekkel, de sokszor már csak a tényeket szentesíthette. A béreket hivatalosan 50%-kal növelte, míg a lakbéreket ugyanennyivel csökkentette. Sor került az első államosításokra, és később a munkásönigazgatást és  földkérdést illetően is törvények születtek. A forradalmi szerveket a hivatalos hatalom, ahol tudta, ott bekebelezni, ahol nem, ott gyengíteni próbálta. A spontán rekvirálásokat már augusztusban betiltotta; azt, hogy pontosan miért akarták felszámolni a forradalmi szerveket, egy későbbi fejezetben fogom kifejteni.[85]

Augusztus-szeptember folyamán azonban a jövő még távolról sem dőlt el. A polgárháború leghíresebb anarchista vezére, Bounaventura Durruti több ezer milicistával megindult Zaragoza felé; a terve az volt, hogy a város felszabadítása után megszabadulnak a kormánytól, és az egész zóna Zaragozától Barcelonáig a „Communismo Libertario” paradicsomává válik; a város bevételére azonban nem került sor..[86]

A milíciáról szintén szót kell ejteni, mint az 1936-os év egyik figyelemreméltó jelenségéről, melyről George Orwell műve („Hódolat Katalóniának”) adja a legérdekfeszítőbb leírást. Az anarchisták a reguláris hadsereget egyszerű bűnszövetkezetnek tekintették, melynek célja a munkásmozgalom elnyomása. Az önkéntes alapon működő – a hadkötelezettséget szintén elítélték -, osztályöntudaton alapuló milíciarendszer mellett törtek lándzsát, melyet mindamellett – akárcsak a szakszervezetet - a majdani osztálynélküli társadalom tekintették. Természetesen nemcsak az anarchisták hoztak létre milíciákat; mivel a reguláris hadsereg jó része fellázadt, ez egyszerűen kényszerré vált. Általában politikai alapon szerveződtek ezek az egységek, külön az anarchisták, a kommunisták, a szocialisták, a POUM stb. külön milicista-egységeket állítottak fel, de gyári, területi stb. elven is megszerveződtek.[87] Mindez festői zűrzavart és felfordulást okozott; mindenki a saját feje után ment és a rivalizálás sem volt a ritka .A huescai front egyik szakaszán egy CNT- és egy POUM-osztag vette fel a harcot a lázadókkal – „amikor az első harcolt, a másik zsebretett kézzel röhögött, amikor a POUM harcolt, nagy meglepetésemre az anarchisták is ugyanezt csinálták.” – emlékezett vissza az eseményekre a CNT-osztag egyik tagja.[88]

A különböző pártállású milíciák – belső működésüket tekintve – az anarchista elvekhez álltak a legközelebb. Az ellátmány és a zsold egyenlő volt; eltörölték a szalutálást is. Elvileg egységenként 3-3 bizalmit választottak, akik az egység katonatanácsát alkották, és zászlóaljszinten is képviselték az egységet. Ez utóbbi katonatanácsa pedig brigádszinten tette ugyanezt. Úgy is mondhatjuk, hogy a milícia egy alulról felfelé építkező különleges föderációt alkotott. A hivatásos tiszteknek nem volt tényleges hatalmuk, szerepük a tanácsadásra korlátozódott.[89]

A milíciák megítélése változatos. Az kétségbevonhatatlan, hogy nélkülük a háború már 1936-ban véget ért volna; de az is, hogy nem voltak egyenrangú ellenfelei a – egyébként nem a legjobb – spanyol reguláris hadseregnek. A kérdés az, hogy a fegyverzet, a felszerelés, illetve a kiképzés hiányában mutatkozó hiány volt-e ennek a döntő oka, vagy a rendszer alapvető fogyatékosságáról van-e szó (fegyelem stb.), ahogy az anarchisták ellenfelei állították. Orwell alapján a nehézségeket egyrészt a fentebb említett hibák rovására írhatjuk, másrészt az ország – és főleg a lakosság – technikai elmaradottságára. Spanyolország nem esett át az első világháborún, így az önkénteseknek fogalmuk sem volt arról, hogy mi az a lövészárok, vagy hogy dinamitot veszélyes tűz közelében tartani.

Összegzésként a milíciák katonai szerepét illetően: gyengeségüket inkább az idő és anyaghiány rovására írhatjuk; ha a kormány egy új reguláris hadsereget próbált volna júliusban létrehozni, egy hónappal később valószínűleg az se lett volna eredményesebb. A kormány a milíciarendszer ellen is fellépett.

 

B. A gazdasági forradalom

 

Az állam mellett a nagybirtokos és a kapitalista osztály gazdasági hatalmának a kisajátítására is sor került. Ennek döntő formája a kollektivizálás volt, melynek meg kell különböztetni a falusi, illetve a városi formáját. Július 19.-től ez is spontánul indult útjára.

A kollektívák befelé a „mindenki képességei szerint, mindenkinek szükségletei szerint” anarchista/kommunista elvétől a munkástulajdonban továbbélő kapitalista formákig terjedő skálán mozogtak. Általában a falusi kollektívák álltak közelebb a tiszta anarchista eszmeiséghez: ez a gazdasági-társadalmi szerkezet egyszerűségéből következően könnyebben megvalósítható volt. A magántulajdon, az áru- és csereviszonyok, a profit, sokszor a pénzhasználat is teljesen eltűnt, miközben a termelés és az életszínvonal nőtt.

Az iparban sokkal kevésbé sikerült a kapitalizmustól elszakadni. Az egyes ipari kollektívák belső működésüket tekintve a korábbi rendszer folytatásának tekinthetők (habár itt is voltak kivételek), gazdasági termelékenységük azonban eléggé hullámzó volt. Fontos tényező volt, hogy a szakértelmiség tovább dolgozott, és helyenként még technikai fejlesztésre is sor került. A hatékonyság növekedése azonban nem volt olyan egyértelmű, mint a mezőgazdaságban, ipari szektoronként eltérőek voltak az eredményeik.

A kollektívák egymáshoz való viszonyát illetően újra különbségeket tehetünk az ipar és a mezőgazdaság között. A mezőgazdasági kollektívák regionális föderációkba szerveződtek (Aragónia, Levante), az ipariakra ez kevésbé volt jellemző, az is általában egy iparágon belül történt (pl. barcelonai tömegközlekedés). A kollektívák egymás közti termékcseréjét a CNT szervezte. A közellátást Barcelonában a CNT közellátási bizottsága, és az alárendelt „kenyérbizottságok” végezték – az ellátás alapja a fejadag volt. Az élelmiszer megszerzése a falu és a város közötti barteren alapult, melynek lebonyolítása a CNT helyi szervein nyugodott, és- ideális körülmények között nem a kapitalista csereértéken, hanem a szükségletek kielégítésén alapult. A falu például küldött egy listát, hogy mire lenne szüksége (cipő stb.); a bizottság erre az adott CNT-szindikátusnak kiadta az utasítást a termék előállítására, illetve leszállítására; majd megállapodtak abban, hogy nekik mire lenne szükségük a faluból; ennek előteremtéséről pedig a helyi CNT illetve a kollektíva gondoskodott.

Hogy miért nem sikerült szilárd kommunista gazdasági formát teremteni, nem igényel túl sok magyarázatot. Ha a gazdasági folyamatok szereplői közül akár egy is az értékviszonyokhoz igazodik, akkor vagy mindenki elfogadja, vagy megpróbálhatnak felülkerekedni rajta. Az anarchisták által elképzelt gazdasági rend hosszú távon kis zárt rendszert alkotó közösségekben, illetve világméretekben képzelhető el. Sajátos átmeneti formák azonban léteztek ebben a rendszerben. Sok anarchista panaszkodott a kollektívák egymástól való elszigeteltsége miatt; sokszor a „befelé kommunizmus, kifelé kapitalizmus” elve működött. Minél nagyobb gazdasági egységek szerveződtek egységes egésszé, annál erősebbé váltak a kommunista (nem bolsevik) jelenségek. Az egymástól különálló textilgyári kollektívák, és a faipari kollektívák között az volt a döntő különbség, hogy az utóbbi esetben az iparág egységes egésszé vált. Az egyes kollektívák összeolvadása és koherens egésszé válása komoly minőségi változással járt.

C. A külföldi hatás

 

A spanyolországi forradalom természetesen Spanyolországon kívül is következményekkel járt. A diplomáciai mozgások követése hosszadalmas és témán kívül eső lenne; azt azonban le kell szögezni, hogy minden külföldi hatalom a forradalom elfojtásában volt érdekelt.

A spanyol polgárháború egész Európa figyelmét magára vonta. Gyűjtés, propagandaháború, önkéntesek toborzása, tüntetések sorozata hullámzott végig a kontinensen; még a magyarországi agrárproletariátus is felfigyelt: „Vigyázzon az uraság, mert megtáncoltatjuk, mint a spanyol parasztok az uraikat s papjaikat Madridban”. Ami a Köztársaságot illeti, a jobboldaliak egy bolsevik típusú „vörös” Spanyolországról beszéltek, a baloldaliak pedig egy antifasisztáról, ahol forradalomnak se híre, se hamva. Mindkét vélemény tartalmazta ugyan az igazság elemeit, a lényeget azonban sikerült elködösíteni. A jobboldalnak igaza volt a forradalmi helyzetet illetően, azonban az államhatalom (és benne a bolsevik típusú pártok) szerepét tévesen vélték forradalminak. A baloldalnak igaza volt az államhatalom nem forradalmi, hanem kizárólagosan antifasiszta jellegét illetően, a társadalmi forradalmat illetően azonban ők tévedtek, bár a vezetőiket illetően a „tévedés” szó szigorúan idézőjelben értendő.

Nagy-Britannia, legnagyobb spanyolországi befektetőként, elsősorban a forradalom által fenyegetett tőkéje miatt aggódott. Németország és Olaszország - gazdasági érdekeik mellett – potenciális szövetségest láttak egy győztes Franco-rendszerben; a forradalom elfojtása természetesen nekik is szívügyük volt. A Szovjetunió szövetségre törekedett a nyugati demokráciákkal; egy esetleges forradalmi átalakulás ezért neki sem állt érdekében (sztálinista rendszerről lévén szó, egy nem bolsevikok által irányított forradalom számára eleve elfogadhatatlan volt).[90]

A nagyhatalmak közül Franciaország helyzete a legérdekesebb, két okból is. Egyrészt közös szárazföldi határral bírt Spanyolországgal, ráadásul éppen Katalónia és Aragónia területével; másrészt a francia társadalmi-politikai viszonyok miatt. Itt is Népfront-kormány került hatalomra; itt is forradalmi erjedés indult meg 1936 nyarán; továbbá a fasiszta típusú csoportok (Csuklyások stb.) és a tisztikar egy része (1937-es összeesküvés) itt is puccsot tervezett. A spanyolországi események Franciaországra való átterjedésével ez idő tájt komolyan számoltak diplomáciai körökben. Ez két okból nem valósult meg: a kormány nem avatkozott be, és a fegyverszállítást is kézzel-lábbal akadályozta, így sikerült a robbanást féken tartania; másrészt a franciaországi munkásosztály leginkább harcra kész elemei inkább önkéntesnek mentek Spanyolországban, minthogy Franciaországban szervezkedjenek. Sztrájkok, tüntetések és utcai csetepaték természetesen kialakultak, de döntő horderejű eseményekre nem került sor.[91]

Ki kell térni a spanyol protektorátus alatt álló Marokkó kérdésére is. Az Abd-el-Krím féle gyarmatosítás elleni háború utóvédharcai csak 1934-ben értek véget, a terület 1936-ban Francóék bázisává vált. Kézenfekvőnek tűnt tehát a megoldás: a marokkói tömegeket a függetlenség ígéretével felkelésre rávenni. Az Antifasiszta Milíciák Központi Bizottsága Genfben kapcsolatba is lépett egy titkos marokkói szervezet (Marokkói Akciócsoport) küldötteivel; ők fegyvereket, és a francia semlegesség elérését kérték a felkelés megindításához.[92] Camilo Berneri, és Garcia Oliver – mindketten anarchisták - egy forradalmi folyamat elindulását sem vonták kétségbe; és ha végigtekintünk a muszlim világon, ez nem tűnt légből kapott ötletnek. 1936-ban kitört a palesztínai felkelés, Egyiptom függetlenné vált, Szíria és Libanon ugyanezt az ígéretet kapta, Törökország újra megszerezte a tengerszorosok feletti ellenőrzést. Egy marokkói felkelés – minimálisan – kiterjedt volna Francia-Marokkóra, de általános robbanás is lehetett volna az Észak-Afrika térségében, mely természetesen Nagy-Britannia és Franciaország érdekeit sértette volna. E két nagyhatalom érdekeire való tekintettel a kormány lefújta az akciót. A marokkóiak Léon Blum, francia miniszterelnököt is megkeresték azzal a kéréssel, hogy Francia-Marokkó területén engedélyezze a szervezkedést; ő természetesen nemet mondott.[93]

Portugáliáról kell még beszélni. Itt ekkor már a Salazar-féle fasiszta rendszer volt hatalmon brit védnökség alatt. 1936. szeptember elején a spanyolországi események hatására matrózlázadás tört ki három hadihajón a lisszaboni kikötőben. A lázadó hajókat a kormány a hadsereg bevetésével verte le; Salazar ezt követően döntött a „Portugál Légió” megalakításáról, mely Franco oldalán küzdött a polgárháborúban.[94]

 

8.  A kollektivizálás

 

„A földek és gyárak közösségi tulajdona minden idők legnagyobb forradalmi eredményeként ragyog. Hiába győzött Franco, hiába pusztították el az anarchistákat, az eszme tovább él.”

Emma Goldman

 

A. A mezőgazdasági kollektívák

 

A földkisajátítást illetően a kormány szerepe csak a tények jóváhagyását jelentette. Az illegális földfoglalást már augusztus 14-én betiltotta, ez azonban nem nagyon érdekelt senkit. Az október 7-ei rendelet a 100 hektár feletti és a fasiszta lázadók földtulajdonának a kisajátítását mondta ki, illetve 37-ben a bérlet tulajdonná tételét. 1937 májusára hivatalosan a föld 5 és fél millió hektár kisajátítására került sor, melyből 2.98 millió került kollektív tulajdonba.[95] Sor került spontán kollektivizálásra, míg pl. Extremadurában a nagybirtok ugyanúgy működött tovább csak állami intézők felügyelete alatt. A földet a parasztok többnyire kollektívan, nem pedig felosztva vették birtokba, általában a helyi CNT illetve UGT szervezet vezetésével (a két szervezet viszonya falun kimondottan jó volt). Az UGT-kollektívák csak Extremadurában alkottak többséget, a többi területen inkább a CNT dominált. Aragóniában 450 kollektíva jött létre 433 ezer főt, a lakosság 75%-t tömörítve; ez a tartomány jutott a legmesszebb a kollektivizálás terén; 350 település teljesen, 100 részlegesen volt kollektivizálva. Levantében 350, Kasztíliában és La Manchában 250 kollektíva jött létre, ezek azonban nem tömörítették az adott település teljes lakosságát. A kollektívába való belépés elvileg önkéntes volt, aki azonban nem lépett be, nem tarthatott meg több földet, mint amennyit maga is képes volt megművelni; a bérmunka alkalmazása tilos volt. A kollektívák létszáma változó volt. Villas Viejasban mindössze 29 fő, Tomellosoban 5000. Sokszor kényszerre is sor került: Durruti egységei az aragóniai harcok során sokszor halálos fenyegetéssel kényszerítették a tehetős parasztságot a belépésre. A földosztást egyrészt azért vetették el, mert a magántulajdon önzést és kapitalizmust szül, másrészt azért, mert egy kollektíva termelékenyebb, mint egy törpebirtok. Az a tény, hogy a kollektívák többsége nem érintette az egész falut, és az, hogy az aragóniai kollektívák többsége 1937 augusztusát követően – mikor a kommunisták fegyveres erővel szétverték őket – újjászerveződött, arra utal, hogy a többség nem kényszerből csatlakozott. Ugyanakkor Fatarellában fegyveres felkelésre is sor került a helyi CNT ellen.[96]

Aragónia az októberben felállított, Joaquín Ascaso vezette Aragóniai Védelmi Tanács vezetésével félig-meddig önálló életet kezdett. A kollektívák élén választott bizottság állt, melynek feladata főleg a termelés és elosztás adminisztratív megszervezése volt. Emellett mindenhol nagy hangsúlyt fektettek az oktatás és az egészségügy fejlesztésére. Az egyes kollektívák alkothattak úgynevezett kantonális föderációt is, mely azt jelentette, hogy a két szervezet mindene közössé válik; tehát mondhatni a „kollektívák kollektivizálódtak”. A gazdasági rendszer szintjén Levantében is hasonló volt a helyzet; itt 44 kantonális és felsőbb szinten 5 provincionális föderáció jött létre, melyek legfelsőbb szintje a Regionális Föderáció volt. Ezek azonban Aragóniával ellentétben a kormány politikai hatalma alatt álltak.[97]

A termelés közösen folyt a kollektíva vezetésének az instrukciói alapján (ez alól általában mind a gyermekek, mind – egy adott kortól – az öregek is fel voltak mentve), az elosztás fejadag illetve jegyrendszer alapján működött, a részletes szisztéma kollektívánként eltért. A fő elv az egyenlőség volt; kivételt néha a bizottság tagjai jelentettek, akik azonban nem többet, hanem néha éppen kevesebbet kaptak a többieknél, hogy a hatalomimádat még véletlenül se ronthassa meg őket. Voltak persze az ellenkezőjére is példák, de ezek – az anarchista kollektívákban legalábbis – elszigetelt jelenségek maradtak. Volt, ahol a fejadag és a jegyrendszer – ez bon, esetleg egyfajta helyi pénz volt – párhuzamosan működött; az élelmiszert fejadagra, más termékeket pedig meghatározott bon ellenében lehetett megkapni. Máshol- főleg UGT irányítás alatt – az elvégzett munka után járó bonok alapján végezték az elosztást. Az elosztás rendszere természetesen nem mindig volt tökéletes. Volt, ahol eleinte minden termelő ugyanannyit kapott; a nőtlen férfi és a sokgyermekes családapa is. Egy másik esetben a bizottság, mivel egy család átlagosan 4.5 főből áll, minden családnak 4.5 főre járó élelmiszert utalt ki. [98]

Az anarchista kollektívák távolról sem ugyanazon séma szerint jöttek létre és működtek. Voltak jól és rosszul működő kollektívák. A jelenség megértéséhez akkor kerülhetünk a legközelebb, ha mindkét típusból megvizsgálunk egy-egy tipikusnak mondhatót.

A sikeres kollektívák egyike Mas de la Matas települése volt. Ez a falu Teruel körzetében feküdt. Lakossága 2300 fő volt, akik zömmel kisparcellákon gazdálkodtak. A gyümölcstermesztésnek köszönhetően az átlagéletszínvonal viszonylag magas volt, a földnélküliek és a tehetős parasztgazdák száma nem volt számottevő; erős egyenlőség jellemezte a helyi viszonyokat. A faluban erős volt a CNT befolyása; a felnőtt lakosságból 200 fő volt a helyi alapszervezet tagja. A felkelés kirobbanása után a falu a milicisták bázisa lett, akiket el is kellett látni; a CNT tehát a szükségszerűségre hivatkozva hirdette meg a kollektíva létrehozásának a szükségességét. A bázist a helyi CNT-tagság jelentette; közös tulajdonba került a föld, a szerszámok, az állatállomány stb., a pénzt azonnal megszüntették. A közös földet 20 szektorra osztották, melyek megművelése egy-egy tucat dolgozó feladata volt. Helyi kisiparosok (bútoros, borbély, mészáros) is csatlakoztak. Mindezek után váratlanul anarchista milicisták érkezetek a faluba; több embert agyonlőttek, és felgyújtották a templomot. A megrémült parasztok a kollektívában kerestek menedéket; a 2300 fős lakosságból 2000-en váltak taggá. A többiek csak annyi földet tarthattak meg, amennyit meg tudtak művelni. A megerősödött kollektíva ezután az alkoholfogyasztást is betiltotta és bezáratta a helyi kiskocsmát. A vezetőség fejadagokat állapított meg a családok számára. Azonban itt is kialakultak a kényszerkollektivizálás kísérőjelenségei; sokan úgy érezték, hogy mi értelme dolgozni, ha a föld nem a sajátja? A kollektíva erre engedélyezte a – mondjuk így – „háztájit”. Kezébe vette a kereskedelmet is, melynek fő koordinátora az Aragónia Védelmi Tanács volt. A kollektíva nagyobbik fele azonban lelkesen dolgozott; a közös munka jobb volt, mint egyedül. A termés nőtt; 1937-ben a kollektíva már vetőgéphez is hozzájutott. Sor került iskolaépítésre és tankönyvek beszerzésére is; a juhászokat motorbiciklivel szerelték fel stb. Még falu legtehetősebb emberei is elismerően szemlélték az eseményeket. „Hogy miért támogatom a kommunizmust? Mert rájöttem, hogy ez a legemberibb rendszer.” – mondta egyikük.

És most lássunk egy ellenpéldát, ahol a kollektivizálás kudarcba fulladt. A helyszín Alloza települése, mely mindössze 30 kilométerre fekszik Mas de la Matas-tól. A lakosság 1800 fő volt, hasonló szociális összetétellel, azonban az éghajlati viszonyok miatt a mezőgazdasága távolról sem volt annyira prosperáló. A CNT-nek csak néhány tagja volt, önálló alapszervezettel se rendelkeztek. A polgárháború kitörésekor Mas de la Matas-ban Antifasiszta Bizottságot állítottak fel; itt is felállítottak egy bizottságot, mely ravaszul felerészt a Népfront, felerészt a lázadók híveiből állt, aztán várták, hogy ki foglalja el a falut. Ez itt is egy CNT-osztag volt; szokás szerint felgyújtották a templomot és letartóztatták a jobboldali vezetőket; csak a bizottságbeli baloldali társaik közbenjárására engedték el őket. A kollektivizálás itt sokkal inkább külső nyomás által történt; „Idejöttek és azt mondták hogy a többi falu már kollektivizálódott, és hogy azt akarják hogy mindenki egyenlő legyen.” – mondta az egyik szemtanú. Ez a kollektíva is hasonlóan működött, mint az előbb tárgyalt; de itt a munkacsoportok a saját földjeiken dolgoztak. A pénzt ugyan eltörölték, de fejadag-rendszer helyett egy saját pénzt hoztak létre, melyet szintén pesetának neveztek. Itt az elégedetlenség nagyobb fokú volt; sokan várták titokban a lázadókat. Maradtak néhány egyéni gazda is; az elmérgesedett helyzetet jellemzi, hogy az „individualisták” és a „kollektivisták” külön kávézóba jártak. A kisebb jövedelmezőség miatt itt a mezőgazdasági technika fejlesztése se sikerült. Másfelől itt is történtek pozitívumok: szintén létrejött a falusi iskola, a falu szegényebbjeinek az ellátása javult – húst régebben nem ehettek -, és – az első megrázkódtatások után - a szervezett, kollektív munkát is sokan egyre vonzóbbnak találták. Komoly gond volt a CNT-„káderek” hiánya; az adminisztratív papírmunkát például egy falangista végezte, aki 1939-ben, a lázadók győzelme után a falu polgármestere lett.

Mindezek után néhány szót kell ejteni a két kollektíva további sorsáról; amikor 1937. augusztusában a kormány letartóztatta az Aragóniai Védelmi Tanácsot és fegyveres erővel „agitált” a kollektívákból való kilépés mellett, Mas de la Matas-ban ennek ellenére a tagság 60%-a, Allozában pedig az egynegyede döntött a maradás mellett.[99]

Az anarchista kollektívák számára az államhatalom is nagy problémát jelentett. Tipikus volt, hogy nem fizettek adót a köztársaság számára, hanem a felesleget a „saját” milíciájuk, illetve a közeli frontszakasz milíciáinak a fenntartására fordították; a milíciarendszer és a kollektívák rendszere sok szálon kötődött egymáshoz. Az államhatalom meg több – később kifejtendő – oknál fogva is ellenezte létezésüket. Nyomása eleinte csak közvetett gazdasági nyomás volt; például a kisbirtokosok kaphattak csak állami hitelt, műtrágyát, megrendeléseket stb. [100]

A mezőgazdasági kollektívák nemcsak a CNT művei voltak. Sok helyen az UGT is kollektívákat hozott létre; voltak olyan kollektívák, melyek a két szervezet közös alkotásai voltak; voltak „tiszta” UGT-kollektívák; és voltak falvak, ahol külön-külön kollektívák létesültek. Sok esetben inkább kooperációról volt szó; megmaradt a magántulajdon és mindenki a saját földjén dolgozott. Az igazi kollektívák abban különböztek az anarchistákéitól, hogy a belépés itt tényleg önkéntes volt; a párt nem nézte jó szemmel a kollektivizálást, tehát kényszerről aztán szó sem lehetett. A másik különbség az volt, hogy az UGT-kollektívák nem álltak kapcsolatban egymással, nem hoztak létre tartományi vagy regionális föderációt.[101]

Összességében a kollektívák működése sikeresnek volt mondható. A – döntően kollektivizált – Aragóniában a termés 20%-al nőtt, míg –a döntően kisbirtokos – Katalóniában ugyanennyivel csökkent. Nőtt a megművelt földterület, a mezőgazdasági gépek használatának aránya, faiskolákat telepítettek, sőt még fajnemesítéssel is foglalkoztak.[102]

 

B. Az ipari kollektívák

 

Az ipari kollektivizálás szintén spontánul kezdődött, azonban Katalónián kívül nem vált igazán jelentőssé (a többi területen inkább csak a „munkásellenőrzés” bevezetésére került sor); Barcelonában az üzemek 70, Madridban mindössze 30%-a került a munkások irányítása alá.[103] Erre sokszor a tulajdonos elmenekülése miatti kényszerből került sor, helyüket a munkástanács vette át, mely folytatta a termelés irányítását. De a tulajdonos ottléte sem jelentett akadályt; mivel a kollektivizálásról még nem született meg a dekrétum, ez esetekben próbálták – legalábbis papíron – betartani a törvényeket. Az üveggyárak kollektivizálása során a fegyveres CNT-milicisták összegyűjtötték a tulajdonosokat, és aláírattak velük egy megállapodást a vállalataik fúziójáról; utána egy másikat, mely arról szólt, hogy az újdonsült vállalat átadja az üveggyárakra vonatkozó tulajdonjogait a CNT-nek.[104]

A kollektivizálás nemcsak az iparra, hanem a szolgáltatószektorra is vonatkozott: közszolgáltatásokra, kávéházakra, taxistársaságokra, az infrastruktúrára (a bankok azonban állami- illetve magánkézben maradtak), hotelekre, pékségekre, sőt még a bordélyházakra is ().[105] A szórakoztatóipar – melyben érdekes módon a CNT-dominanciája érvényesült – szintén kollektivizálódott. A kabarék, a mozik, a színházak a helyi CNT-szindikátusok irányítása alatt folytatták tevékenységüket. Az oktatás terén is történtek változások: a híres anarchista pedagógus, Francisco Ferrer által megálmodott „Escuela Moderna” („új iskola”) mintájára létesültek új oktatási intézmények, sőt még egy munkásegyetem felállítására is sor került. Habár ezen a téren is egyértelmű volt a CNT dominanciája az illetékes 12 fős bizottságban az UGT 4 delegáltja, továbbá szintén 4 felsőoktatási tanár is helyet foglalt.[106]

A katalán törvény az ipar kollektivizálásáról 1936. október 24-én született meg és november 28-án lépett hatályba. Habár ez a dokumentum is csak az eseményekkel próbált lépést tartani, fontos, hogy fő tartalmi szerzője, Juan P. Fabregas a CNT tagja volt. A törvény értelmében az árulók és menekültek tulajdona a munkások irányítása alá kerül, a többi legalább 100 fő alkalmazása esetén; 50-100 fő között a munkások legalább háromnegyedének a kívánságára, 50 fő alatt pedig a tulajdonos jóváhagyására is szükség volt (lett volna). A létszámba a részidősek is beleszámítottak és a június 30-ai, tehát a háború előtti létszámot vették alapul. A régi tulajdonos és a menedzser dolgozhatott tovább, de a bére 1000 pesetában volt maximálva (az átlagbér 5-600 volt), a munkástanácsnak azonban nem lehettek a tagjai. Külföldi tulajdont 100 fő felett, a többség kérésére és kompenzáció mellett lehetett kisajátítani. A kisvállalkozások tehát érintetlenek maradtak; ellenben leszögezte a bankok majdani államosításának az igényét. Ahová a kollektivizálás nem terjedt ki, ott a rendelet a munkásellenőrzés bevezetéséről intézkedett – ez az ellenőrzés és a jóváhagyás jogát jelentette. Általános direktívaként megfogalmazta a munkanélküliség felszámolásának, a termelés növekedésének, és Katalónia államosításának a szükségességét. Végül az eddigi kollektivizálások is legálissá váltak.

A munkástanács 5-15 főből állt, tagjait 2 évre választották, évente a felét újra (általában CNT és UGT egyezség alapján), ők választották az igazgatót is. Felelősséggel tartozott egyrészt a munkások, másrészt az ágazati Általános Ipari Tanács felé. Ez utóbbi 4 szakértőből (kormányküldött), 8 szakszervezeti- és 4 munkástanács-küldöttből állt. Feladata az ellenőrzés és az általános tervezés volt; a munkástanácsra nézve kötelezőek voltak a határozatai. Jogában állt – a munkásokhoz hasonlóan - akár leváltani is a munkástanácsot. A „tiszták” a szindikalista elveknek megfelelően az egész rendszert egységes szakszervezeti irányítás alá akarták vonni, mely véleményük szerint megkönnyítette volna a különböző iparágak működésének összehangolását (a munkástanácsok erre még egy ágazaton belül sem voltak képesek). Erre azonban nem került sor; november 28-án a Generalidad döntése alapján szakszervezet által végrehajtott kollektivizálás illegálissá vált. Mindamellett megvalósult a CNT egy nagyon régi követelése a darabbér eltörléséről.[107]

A mezőgazdasághoz hasonlóan itt is változatos formák alakultak ki. Puígcerda 3000 fős kisvárosában három forma létezett egymás mellett: az első a helyi kondenzált tejet gyártó üzem volt; itt a helyzet megfelelt a kollektivizálási dekrétumnak – noha a létszám mindössze 46 fő volt, a tulajdonos elmenekülése miatt az üzem a dekrétum hatálya alá esett. A vezetést egy 4 munkásból, 2 hivatalnokból, és egy svájci technikusból álló bizottság vette át, az utóbbi lett az igazgató is. Az értékesítés nagy része a barcelonai CNT-UGT illetékes bizottságán keresztül történt, mely elsősorban nem természetben, hanem pénzben fizetett. A profit egy része közösségi célokra, a másik része fejlesztésre lett fordítva. Az üzemeken belüli béreket átlagosították. Az eladó parasztok is jól jártak, mert a prosperáló üzemek literenként többet fizetett. A három textilüzemben csak a munkásellenőrzést vezették be: a tulajdonos itt is eltűnt, tehát gyakorlatilag az Ellenőrző Bizottság vezetett mindent, az UGT-s többség azonban ezt csak szükségmegoldásnak tekintette. A gyapjúhiány miatt csak a vállalati banki tartalékból és a város támogatásából tengődtek. Végül a helyi lignitbányáról kell szólni, melyben a szénhiány miatt erős létszám- és termelésnövekedés indult meg. Ez a helyi CNT-szervezet kizárólagos vezetése alatt állt, tehát szindikalista elven működött.[108]

Az ipari kollektivizálás során is figyelemreméltó eredmények születtek. Erre az adott lehetőséget, hogy a tulajdonos eltűnésével eltűnt az osztályharc fő oka is; ugyanazok a CNT munkások, akik napi 7 óra munkaidőt követeltek, most napi 12-t, 16-t dolgoztak. Lehetővé vált a termelés vertikális átszervezése, modernizálása, hadianyagok gyártására való átállás (vegyipar), kisüzemek összevonása, veszteségesek felszámolása, melyek azelőtt lehetetlenek lettek volna sztrájk nélkül. Jó példa erre a General Motors barcelonai gyára. Az igazgatóság itt is eltűnt a háború kitörésekor, és a gyár ottmaradt a munkásoknak. A gépkocsi- és a teherautógyártás azonban jelentős részben külföldi alkatrészek behozatalán alapult; a kollektivizálás után új üzemrészek épültek, melyek ezeknek a gyártására álltak rá; a termelés 1937-ben már meghaladta a háború előttit.[109] Az átszervezésre is sok példát lehet találni: a CNT-famunkás szervezete sok veszteséges üzemet bezáratott, hogy a munkaerőt racionálisabb használható üzemekben növelje a termelést – ezzel egyidőben a munkanélküliséget is sikerült megszüntetni, a faipar pedig gyors fellendülésnek indult.  Az öntödék száma 70-ről 24-re, a bőrkikészítő üzemeké 71-ről 40-re, az üveggyárakké 100-ról 30-ra csökkent. [110] Ágazati szinten is születtek eredmények; ilyen eset volt a barcelonai tömegközlekedési kollektívák föderációja. Ez magában foglalta a helyi villamos-, busz-, a két földalatti és a két vasúttársaság föderációját. A közös bizottságba az egyes szervezetek létszámtól függően 1-4 tagot delegáltak, a beruházásokról és a jövedelmekről pedig közösen döntöttek. A villamosoknál nőtt a járatsűrűség, a villamosok száma és felszereltsége, a munkahelyek száma; a buszközlekedés – mely alkatrészhiány miatt súlyos válságban volt – ezáltal sikerült életben tartani. Összességében a forgalom 50%-kal nőtt, és ez tette lehetővé, hogy a barcelonai tömegközlekedés jegyárai a legalacsonyabbak voltak a korabeli Európában.[111] Ezek az eredmények azonban máshol nem váltak általánossá.

A problémák oka egyrészt az összehangolatlanság, másrészt a munkástanácsok tagjainak hozzánemértése, harmadrészt a háború, és végül, de nem utolsósorban az államhatalom ellenállása volt. A termelés összehangolása sokszor még egy iparágon belül se valósult meg. Gyakran mindössze annyi volt a változás, hogy a régi tulajdonost sok új váltotta fel, akik már a saját tőkés tulajdonukként viszonyultak az adott vállalathoz. „A kollektivizmus, mely most Spanyolországban fennáll, nem anarchista kollektivizmus, hanem az új kapitalizmus alkotása, mely még a réginél is szervezetlenebb. A gazdag kollektívák nem szolidárisak a szegényekkel.” – mondta 1938-ban Horacio Prieto a CNT-től.[112] A szükséges szaktudás hiánya is sokszor gondokat okozott; „Senki sem érti a gazdaság összetettségét, egyik iparág függését a másiktól.” – mondta ugyanő. A háború hatása sem csak a légicsapások által jelentett veszélyt: nőtt az infláció, szűkült a felvevőpiac, és a nyersanyagellátásban is gondokat okozott; a megszállt területekről nem lehetett ezekhez hozzáférni, ami különösen súlyosan érintette például a textilipart. Elsősorban a textilipari gyárakban vált általánossá – a majdani kelet-európai államszocialista rendszerekre jellemző – kapun belüli munkanélküliség, hasonló okokból és hasonló következményekkel. Az államhatalom szerepe itt is hasonló volt, mint a mezőgazdaság esetében: az új Néphadsereg egyenruhakészletének legyártását külföldi vállalatokra bízták, miközben a katalán textilgyárak – zömmel CNT-befolyás alatti – kollektívái a pusztulás szélén egyensúlyoztak.

Mindent összevetve az ipari kollektivizálás eredményei kevésbé meggyőzőek, mint a mezőgazdaságiaké – inkább felemásnak mondhatóak; területenként és iparáganként hatalmasak voltak a különbségek: például a textilipari termelés 40%-al csökkent, a gépgyártásé 60%-al nőtt.[113] Másik alapvető különbség a mezőgazdasághoz képest, nem távolodott el akkora mértékben a kapitalista rendszertől. Általában megmaradt a pénz, a bér, az ár és a profit. Inkább egyfajta dolgozói tulajdonon alapuló kapitalizmusként lehet jellemezni, mint anarchista kommunizmusként.

 

C. A kollektivizálás egyéb formái

 

Szót kell ejteni a kisipar és a kiskereskedelem sorsáról is. A falvakban a képlet viszonylag egyszerű: egy adott foglalkozási ágból (asztalos, borbély stb.) általában csak néhány működött; ők egyszerűen a mezőgazdasági kollektíva részévé váltak. Folytatták eddigi munkájukat, csak már ingyen cserébe ellátást kaptak és a kollektíva teljes jogú tagjaivá váltak. A kereskedelmet a kollektíva vezetése látta el - a helyi boltos – ha a helyén maradt – esetleg a kollektíva kereskedelmi „intézőjévé” válhatott (tehát adminisztrátorrá) szintén teljes jogú tagként, azonban azonban az is előfordult, hogy egyszerűen elkergették.[114] A városokban azonban más volt a helyzet. Sok volt az egy foglalkozási ágban lévő kisiparos; a kollektivizálásnak esetükben lényegesebb kevesebb értelme volt, mint a gyárak és földek esetében. A bérmunka tilalma természetesen rájuk is vonatkozott; Puígcerdában a kollektivizálás abból állt, hogy a CNT helyi épületének a központjába vonták őket össze: a szabókat, a borbélyokat, a cipészeket, a fogászokat; tehát egy-egy termelőegységként működtek. Ennek kétségkívül megvolt az elvi jelentősége – sőt a szociális is – gazdaságilag azonban nem sok minden változott, talán csak a kisipari bérmunkások helyzetét leszámítva.[115] A közös munkára azért volt szükség, hogy megkönnyítse a kollektivizmus elveinek a megszilárdulását; ez azonban egy nagyvárosban, mint Barcelona, már nem volt olyan könnyen kivitelezhető. A kezdeti lelkesedés, melyről Orwell is ír a borbélyok kapcsán, kiábrándultságba csapott át. „Történtek buta kollektivizálások. Mit lehet például kollektivizálni a borbélyüzletekben? Az ollót, a borotvát és a borbély székét. És mi lett az eredménye? Az, hogy ezek az emberek, akik támogatták a fasizmus elleni harcot, most ellenünk fordultak” – mondta egy egykori treintista.[116] Sok kistulajdonos a tapasztalatok alapján inkább a kooperatív formák felé fordult. A kiskereskedelem Barcelonában pedig a Közellátási Bizottság (CNT) irányítása alá került; a Ritz-hotel lényegében közétkezdévé vált.

Kisebb városokban nem mindig vált külön a mezőgazdasági és az ipari tevékenység megszervezése. A 3000 fős Balsareny kollektíváját például a bányászok, a textilüzemi munkások és a helyi parasztcsaládok közös részvételén alapult, és a tevékenységüket is összehangolták. A textilipari munkásoknak itt sem volt sok dolguk; az ő munkájuk tette a helyi mezőgazdaságot öntözésessé, illetve növelte a megművelt föld mennyiségét. Az ipari szakemberek tervei alapján épült ki a városkában a vízellátás hálózata is.[117] A bérek viszonylagos egyenlősítése mind az ipari, mind a mezőgazdasági szektort érintette, azonbelül a szakképzett és szakképzetlen munkaerőt egyaránt. Puígcerdában ez érdekesen alakult: a férfiak heti 50 pesetát kaptak, a nők azonban csak 35-t; a milicisták 70-et, azonban 20-ról lemondtak az egyenlőség kedvéért (úgy tűnik az egyenlőség „férfidolog” volt); míg a gyerekek 5 peseta zsebpénzt kaptak.

A kollektivizálás volt talán a legmeggyőzőbb erejű és legnagyobb jelentőségű tett, mely a spanyolországi anarchizmushoz köthető. Emma Goldmann idézete így szólt a fejezet elején:  „A földek és gyárak közösségi tulajdona minden idők legnagyobb forradalmi eredményeként ragyog. Hiába győzött Franco, hiába pusztították el az anarchistákat, az eszme tovább él.” De meggyőzőbb, ha az utolsó szót a győztes nacionalistáknak engedjük át. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium 1940-es jelentése Levantéról így szól: „A kollektivizált ipari és kereskedelmi vállalatok száma magas; mondhatni az egész ipar és kereskedelem ebben a formában működik. Rengeteg az olyan vállalat, ahol a dekollektivizálást nem sikerült sikeresen keresztülvinni; méghozzá amiatt a passzív munkalassítás miatt, mely által a dolgozók – tudva, hogy nem jelenthet számukra veszélyt – mindent megtesznek, hogy a dekollektivizálást megakadályozzák.”[118]

Még az ellenség győzelme sem tudta szétzúzni a mozgalmat.

 

9.  Az ellenforradalom

 

„Akár Negrín győz a kommunista pribékjeivel, akár Franco a németjeivel és az olaszaival, az eredmény számunkra egyre megy.”

Abad de Santillan

 

Már 1936-ban elkezdődött, és 1937 nyarára lényegében véget ért az a folyamat, mely az anarchizmus teljes ideológiai visszavonulását jelentette, melynek során az új forradalmi világ 1936 nyarán kialakult csírái is megsemmisültek. Mindez döntően három okra vezethető vissza.

Az első ok a külföld szerepével magyarázható. A köztársaság potenciális szövetségesként csak a nyugati demokráciákra és a Szovjetunióra számíthatott, de ténylegesen csak a Szovjetunió állt melléjük. Mindez megerősítette a Kommunista Párt szerepét, melynek működését Sztálin a Kominternen keresztül kontrollálta. A Szovjetuniónak ekkor kellett szembenéznie a náci Németország kihívásával; a polgári Anglia és Franciaország mind erejét, mind földrajzi helyzetét tekintve értékesebb szövetségesnek tűnt, mint egy forradalmi Spanyolország. A forradalmi folyamat kiteljesedése azonban elriaszthatta volna ezen országok vezetőit, ezért a Moszkva által irányított kommunista mozgalom a forradalom ellenében tevékenykedett. A Népfront polgári pártjai szintén; egyrészt, mert ez volt a szovjet segítség feltétele, másrészt, mert még reménykedtek a nyugati demokráciák segítségében, harmadrészt, pedig mert egyszerűen a polgárság érdekei is ezt kívánták. A Szovjetunió érdekei szinkronban álltak az angol-francia érdekcsoport céljaival; a spanyol iparban erős volt a külföldi, főleg az angol tőke befolyása. A britek meg kívánták őrizni gazdasági pozícióikat, melyet a német-olasz szövetség egyre komolyabban veszélyeztetett. Fontos stratégiai cikkekről volt szó, magnézium, kén, baszkföldi vas, réz, hogy az almádeni higanyról ne is beszéljünk. Azt azonban világosan látták, hogy a fasiszták veresége nem szükségszerűen egy nyugatbarát burzsoá rendszerhez, hanem inkább a forradalom győzelméhez fog vezetni. A gyors győzelmet Franco felett ezért nem tartották kívánatosnak, kiegyezést sürgettek, mely egy kozervatív-fasiszta kormány (Churchill szavaival élve: semleges diktatúra) létrehozását tenné lehetővé. Ez megvédené a brit gazdasági érdekeket, továbbá a Gibraltár, a földközi-tengeri pozíciók se kerülnének veszélybe. Franciaország is aggódott egy hátában megszülető esetleges német csatlósállam, illetve az afrikai gyarmataival való összeköttetés veszélyeztetése miatt, a forradalmat azonban szintén nem tartotta kívánatosnak. A burzsoá demokráciák fasizmustól való félelménél erősebb volt a forradalomtól való félelme.

A másik ok az „antifasiszta egység” volt, mely szintén a forradalom ellen dolgozott. Ez egyrészt azt jelentette, hogy a munkásosztály mellett a birtokos parasztságra és a kispolgárságra is szükség van a fasizmus elleni harcban, azonban a kollektivizálás, munkás-önigazgatás stb. elriaszthatná őket, tehát mindezt fel kell számolni. Másrészt a centralizáció elvét: a polgárháború megnyeréséhez meg kell szüntetni a kettős hatalmi struktúrát, a termelést, a milíciákat, a közigazgatás irányítását a kormány kezébe kell adni. Abad de Santillán anarchista teoretikus ezt így fejezte ki: „Nincs olyan, hogy anarchista háború, csak egy háború van és azt meg kell nyernünk. Megnyerjük, de sok elvünket fel kell adnunk.”[119] Az „antifasizmus” fogalma egyenlővé vált az erős állam és a forradalomellenesség eszméjével. Elsősorban a Spanyolországi Kommunista Párt (PCE), és katalán testvérpártja, a PSUC lépett fel a forradalom ellen az antifasiszta egység nevében. Megjegyzendő, hogy e két pártnak a munkásosztályhoz nem sok köze volt; a munkásosztály vagy a szocialisták, vagy az anarchisták befolyása alatt állt. A PCE és a PSUC gyors taglétszám növekedése elsősorban a forradalomtól rettegő középosztálybeliek beáramlására vezethető vissza, továbbá az államigazgatási apparátus és a tisztikar tagjaira. Sokatmondó, hogy a PCE Politikai Bizottságában egyetlen szakszervezeti vezető sem volt. Ez egyébként a sztálinista befolyás alatt álló katalóniai UGT-re is igaz.

A harmadik ok az anarchista mozgalom belső gyengesége volt. Ebben komoly szerepe volt annak, hogy Andalúzia és Zaragoza térsége, melyek a „tiszta” anarchizmus fellegvárai voltak, már a háború elején elvesztek. De szerepe volt ebben a decentralizált szervezetüknek is, mely távolról sem volt olyan hatékony, mint például a jóval kisebb kommunista párt. A vezetés és a tagság között, különösen a katalán és a madridi kormányba való belépés után nőtt a szakadék: a barcelonai CNT-FAI tagok részvevésével indított felkelést leverő asaltók vezetője szintén CNT-tag volt.[120]

A forradalmi szervek és tendenciák, mint láthattuk, elsősorban a CNT szervezetein és ideológiáján alapultak. Ezek felszámolásához tehát meg kellett törni a CNT hatalmát és befolyását. Ennek a tulajdonnal rendelkező kispolgárság és a parasztság jelentette a – szocialista illetve republikánus érzelmű - társadalmi bázisát, mely félt a kollektivizálás rémétől. A szakértelmiség és a munkásosztály „fehérgalléros” rétegei döntően szintén szembehelyezkedtek az anarchistákkal. A köztársasági oldal politikai megosztottságának osztályellentétekre visszavezethetőségét egy alábbi megtörtént esettel lehet szemléltetni: Egy faluban lezajlott vita alatt a tanító a III., a polgármester pedig a II. Internacionálé mellett kardoskodott, mire egyszer csak közbeszólt egy béres: „Én az I. Internacionálé mellett vagyok, Miguel Bakunin elvtárs mellett.”[121] Hiba lenne azonban arra gondolni, hogy a szegényparasztság egésze egy tudatos forradalmi csoportot alkotott. Franz Borkenau egy alkalommal parasztokat faggatott arról, hogy mi lesz a földdel. „Mit tudom én – hangzott a válasz – majd megmondják. – Kik? – Honnan tudjam?”[122]

Az ellenforradalom folyamatát két szakaszra bonthatjuk. Az első szakaszban ideológiai háború zajlott; ha ugyanis a CNT-vel sikerül elfogadtatni az „előbb a háború aztán a forradalom” elvét, ez lehetővé teszi a befolyásán alapuló különböző forradalmi szervek, intézmények integrálását illetve felszámolását. Az anarchista szerveződés az állam alá rendelődött. Katalóniában ez a folyamat az Antifasiszta Milíciák Központi Bizottságának felállításával kezdődött. Ellenőrzése alá vonta, majd izolálta egymástól a júliusban spontánul megszületett forradalmi bizottságokat, melyeket népfront-bizottságokká alakított. Az utóbbiak – paritásos alapon bekerülő burzsoá, szocialista stb. tagságuk révén – már nem voltak többé a proletár osztályhatalom szervei. A paritás elsősorban a Katalóniában gyenge sztálinistáknak (PSUC) jelentett komoly előnyt. Nem a forradalom csúcspontját, sokkal inkább a visszavonulás kezdetét jelentette, mely már a július 19-ei felkelés után megindult. Ennek logikus folytatása az anarchistáknak a katalán kormányba (melynek nevét kérésükre „Területi Védelmi Bizottság”-ra változtatták, hogy ne kelljen a „kormány” szót használniuk…) és a központi kormányba való bevonása volt. Formálisan elérték történetük csúcspontját; az ideológiai fegyverletétel azonban kihúzta a lábuk alól a talajt. Idővel megszerveződtek a népbíróságok a forradalmi igazságszolgáltatást helyettesítve: ezekben a különböző baloldali szervezetek delegáltjai alkották a többséget a hívatásos bírók mellett; ezeket a testületeket az államhatalom is elismerte. A CNT korábbi 2 milliós tagsága másfél millió alá zuhant; főleg a júliusi napok után csatlakozottak léptek ki. Elvégre miért is kellett volna egy olyan szervezetet támogatniuk, mely ugyanazt hirdeti, mint a Népfront többi pártja, csak kisebb gyakorlati hatékonysággal?

A második szakasz már ennek a következménye volt: a kormányokba való lépés után az anarchizmus morálisan – és ténylegesen is – meggyengült. Kezdetét vehette eddigi vívmányainak a visszaszorítása és felszámolása (forradalmi bizottságok, kollektívák, milícia stb.), mely az Antifasiszta Milíciák Központi Bizottsága esetében már néhány nappal a kormányba lépés után megtörtént. „Ez volt az első hibánk, egy nagyon nagy hiba, mert engedtük, hogy a forradalom legautentikusabb szervét felszámolják” – mondta később Federica Montseny anarchista miniszterasszony.[123] Ennek a szakasznak a megkoronázása az államhatalomból való kiszorításuk volt. Az „előbb a háború, aztán a forradalom” elvét felváltotta az „előbb leverni a forradalmat, aztán megnyerni a háborút” elve.

A munkásosztály gazdasági hatalmát szintén hasonló módszerrel törték meg. Az első szakaszban jóváhagyták az eddigi eredményeket, egyben a további illegális föld- illetve gyárfoglalást betiltották (1936 augusztusa illetve novembere). Szabályozták a kollektívák működését (katalán kollektivizálási dekrétum), mely a kapitalista viszonyokon belülre szorított munkásönigazgatást jelentett. A nyílt ellentámadás – fontos ipari termelőegységek állami felügyelet alá vonása, illetve a mezőgazdaságiak szétverése – 1937 tavaszától-nyarától vette kezdetét.

A CNT-ben és a FAI-ban szintén érzékelték a bevezetőben felsorolt problémákat, amely élezte a régi ellentétet a „tiszták” és a „moderáltak” között. „Az állam a háború megnyerésének eszköze” – nyilatkozta a CNT. Maga Durruti sem könnyen jutott dűlőre: „Mindent feladunk, kivéve a győzelmet” – mondta még augusztusban. „Itt és most akarjuk a forradalmat, nem pedig talán holnap” – mondta szeptemberben. Végül – nem sokkal eleste előtt - a következő konklúzióra jutott: „egyszerre kell megvívnunk a háborút és a forradalmat”. Berneri, olasz anarchista filozófus fejtette ki legvilágosabban a „tiszták” álláspontját a kérdésben: a „forradalom vagy háború” helyett a kérdés szerinte így hangzik: „forradalmi háború vagy vereség”. Halálával a „moderált” szárny tovább erősödött a mozgalomban.[124]

A kormányokhoz való csatlakozásukat a Népfront összes pártja és hangadó személyisége támogatta a republikánusoktól a kommunistákig. Az egyetlen ellenvélemény a köztársaság elnökéé, Manuel Azanáé volt, aki – bár merőben más megfontolások alapján – a „tiszták” véleményét hangoztatta: egy államot tagadó szervezet tagjai miért legyenek miniszterek? Csak az erős politikai nyomás hatására erősítette meg az anarchista miniszterek jogállását. A Népfront álláspontjának elfogadása mellett szerepet játszott döntésükben az a megfontolás is, hogy így több lehetőségük lesz a saját osztagaik felfegyverzésére és ellátására; továbbá az a félelem – mely talán nem is nélkülözött minden alapot – hogy a kommunisták totális hatalomra törekednek Spanyolországban. A „Solidaridad Obrera” kommentára szerint ezáltal a „kormány megszűnt a munkásosztály elnyomója lenni.”

A Caballero-kormányban az anarchisták eredetileg 5 miniszteri pozíciót követeltek, hogy paritásban legyenek a marxistákkal; köztük a hadügyit és a pénzügyit. Végül azonban be kellett érniük négy, nem túl jelentős pozícióval. Így november 3-án a CNT-től két volt treintista: J. Peiró az iparügyi, J. López Sanchez a kereskedelmi tárcát kapta; míg a FAI részéről Federica Montseny lett az egézségügyi, Garcia Oliver pedig az igazságügyi miniszter. Az egézségügyi tárca politikai jelentősége elhanyagolható volt; az iparügy és a kereskedelem két olyan ember kezében volt, akik még a „moderáltak” között is mérsékeltnek számítottak és teljes mértékben igazodtak a Népfront politikájához: e tárcák jelentősége pedig a háborús körülmények sokkal kisebb volt békebeli jelentőségénél. Négyük közül Garcia Oliver volt a legtehetségesebb: ő megpróbálta anarchista elvek alapján vezetni az igazságszolgáltatás gépezetét – persze csak annyira, amennyire ez lehetséges volt. Valószínűleg ő volt a világ egyetlen olyan igazságügyminisztere, aki hivatalba lépését az archívumok, és a bűnügyi nyílvántartások azonnali elégetésével kezdte (hivatalosan légicsapás okozta kárra hivatkozott). „A köztörvényes bűnöző nem a társadalom ellensége. Sokkal inkább a társadalom áldozata.” – hirdette. December 12-én a feketepiaci tevékenységre börtönbüntetést tett kötelezővé; 22-én a július 15-e előtti bűnök miatt elítéltek szabadon bocsátását rendelte el; december 28-án munkatáborok létesítését rendelte el a hadifoglyok számára – az átnevelés eszközének szánta, de ez a döntése sok vitát váltott ki, mivel az anarchisták elvből elítélték a börtön minden formáját. Február 4-ei dekrétuma pedig a nők teljes jogi egyenjogúságáról intézkedett. A miniszteri posztok elfogadásával járó elvi megalkuvással mindenki tisztában volt..[125]

A CNT szeptember 27-én belépett a katalán kormányba, így október 1-én az Antifasiszta Milíciák Központi Bizottsága megszűnt. Itt három tárcát kaptak: Antonio Garcia Birlán az egézségügyi, a már említett Juan Domenech a közellátási, Juan Fabregas  - a kollektivizálási dekrétum megalkotója – pedig a gazdasági tárcát kapta. Ők mindhárman a CNT tagjai voltak. Az egézségügyről itt sem lehet sokat mondani; a másik két ember tevékenységét a korábbiakban már ismertettem.

A köztársaság megkezdte a forradalom teljes felszámolását. 1937 tavaszára újra a polgármester és a városi tanács lépett a forradalmi bizottságok helyére. Október 10-én megszületett a Néphadsereg létrehozásáról szóló dekrétum; a milíciarendszer lassú sorvadásnak indult. A milíciát - különösen az anarchista osztagokat - sorozatos támadások érték, még a muníciót is sokszor megtagadták tőle, akárcsak az Aragóniai Védelmi Tanácstól. Megtörtént, hogy ugyanazt az alakulatot a Néphadsereg egységeként kitüntették, milíciaegységként pedig elítélték.[126] Arra hivatkoztak, hogy nem rendelkeznek elegendő felkészültséggel ahhoz, hogy alkalmazhassák a modern haditechnikát, és e véleményüknek kétségkívül volt is alapja: Nem harcolhattok nehézgéppuskákkal, tüzérséggel stb., ha az egységetek nincs a használatára kiképezve, és hiányoznak a képzett emberek. Nem tudtok offenzívát indítani haditerv készítése nélkül, és enélkül hogyan akarjátok megvívni a háborút?” – tette fel a kérdést Gonzales Inestal, a Nemzeti Bizottság tagja az egyik milicistaosztagnak.[127] Megkísérelték az anarchista csapatokat feldarabolni, és „vegyes brigádokba” szervezni; ennek azonban az anarchisták határozottan ellenálltak. „Szilárd helytállásunknak köszönhetően lehetséges volt egészen a végsőkig megőriznünk azokat az erőket, amelyekkel 1939 márciusában sikerült szétzúznunk a Kommunista Pártot” – mondta Garcia Pradas a háború után.

Decemberben a kommunisták kiszorították a POUM-ot a katalán kormányból; a CNT tiltakozott a döntés ellen; a kommunisták, akik addig hajlottak az együttműködésre, most nyíltan a CNT és a FAI ellen fordultak.[128] A szovjet fegyverszállítmányok, melyeket Katalónia kapott volna, a kommunisták kezébe került. Januárban a közellátás vezetését Barcelonában kivették a CNT kezéből és „privatizálták”. Comorera, Domenech utóda magánkereskedőkre bízta a város ellátását. Ők voltak az eddigi rendszer kárvallottjai, akik előző évben – a kispolgárság sok csoportjához hasonlóan - az UGT-hez csatlakoztak. Az árak természetesen az egekbe szöktek; kenyérlázadások robbantak ki, melyet a karhatalom vert szét. A felelősséget a megelőző vezetés hibás gazdálkodásával magyarázták. A kollektívák elleni erőszakos akciók is ekkor vették kezdetüket: márciusban Vilanesában a kollektíva tagjai összecsaptak a frissen újjáalakított rendőrséggel. Elterjedt az a vélemény, hogy Durrutit is a kommunisták tették el láb alól. Ám mielőtt rátérnénk az 1937-es barcelonai nyílt összecsapásra, meg kell ismerkednünk egy másik politikai erővel is, mely ekkor vált világszerte ismertté.

 

10. A trockisták és a POUM

 

„A POUM ezerszer közelebb áll a CNT-FAI-hoz, mint a PSUC-hoz”

Andrés Nín.

 

Elsősorban az 1937-es katalóniai események kapcsán válik nélkülözhetetlenné, hogy kitekintsünk a POUM (Marxista Egyesítés Munkáspártja) és Trockij hatására a spanyol forradalomra, és az anarchistákkal való viszonyukra.

Lev Davidovics Trockij az anarchisták véreskezű ellenfeleként írta be a nevét a történelemkönyvekbe. Az ukrajnai mahnovscsina és a kronstadti felkelés leverésében játszott szerepe mozgalmi körökban világszerte ismertté és gyűlöltté tette a nevét. Sztálin előli kényszerű menekülése után a rendszer kérlelhetetlen bírálójává vált, és ezt a spanyolországi eseményekre is alkalmazta.

A spanyolországi forradalmat természetesen a bolsevizmus küzdelmeként írja le a „mensevikek” (ez nála a sztálinistákat jelöli) és az anarchisták ellen stb. Ennél érdekesebb és tanulságosabb, amit a Népfrontról, az ellenforradalomról és az anarchistákról (vezetőikről és ideológiájukról) írt.

Trockij szerint a Népfront a proletariátus és a liberális burzsoázia szövetsége, mely a forradalmi célok feladásával jöhet csak létre. Csakhogy a fasizmust is a burzsoázia és a kapitalizmus teremti meg, ezért a népfront elve egy teljes tévedésen alapul. A fasizmus elleni igazi harcot tehát a forradalomért folytatott harc jelenti. A sztálini Szovjetunió számára a spanyolországi Népfront egyszersmind bizonyíték Nyugat felé, hogy képes nem-forradalmi erőkkel együttműködni (azt is megjósolta, hogy vereség esetén a sztálinisták időben ki fognak szállni az egészből); a Népfront és a kormány mérsékelt vezetőinek (anarchista minisztereknek is) lehetőség arra, hogy a Szovjetunióra való hivatkozással „magyarázzák meg” a forradalom elsikkadását. Nem a szovjet beavatkozás az ellenforradalom igazi oka tehát, hanem pusztán a következménye. A Köztársaság vezetői az „inkább Moszkva, mint a forradalom” elve alapján gondolkodnak. Az anarchistákat illetően úgy vélekedett, hogy a tömegek „bolsevik”, a vezetőik pedig „mensevik” úton járnak. A vezetőket keményen bírálta, azzal vádolva őket, hogy reformisták. Az anarchistáknak a Szovjetunió szerepét illető megnyilvánulásaira Trockij azzal reagált, hogy az anarchista vezetők ugyanúgy kiszolgálták a barcelonai felkelés alatt Moszkvát, mint a sztálinisták. A „megszerezhettük volna a hatalmat” típusú érvelést egyenesen ellenforradalminak tekintette. A helyzet megoldását a forradalom továbbterjesztésében és egy igazi forradalmi párt létrehozásában látta.[129]

Mindezek után lássuk a POUM szerepét. Alapítói, Andrés Nin és Joaquin Maurín eredetileg a CNT tagjai voltak, akik a III. Internacionálé hívei voltak a mozgalomban, és a Kommunista Párt (PCE) alapítóivá váltak (a párt polgárháború alatti főtitkára, José Díaz, szintén a CNT-ből érkezett).

Maurín a párt katalán-baleári szervezetének lett a vezetője; 1930-ban a párt az egész szekciót kizárta soraiból; ez a szervezet lett a BOC (Munkás-Paraszt Blokk) alapja. Tagsága átfedésben volt a CNT tagságával; a CNT-n belül a BOC képviselte az úgynevezett „forradalmi szindikalista ellenzéket” 1932-ig, amikor a FAI nyomására kizárták őket a szervezetből. A Maurín-féle BOC egy olyan bolsevik párt volt, melyet nem ismert el a Komintern. A legfőbb elvi különbség a PCE-vel szemben az volt, hogy a BOC elvetette a Szovjetunió „másolását”, és nagyobb hangsúlyt fektetett a spanyol sajátosságokra. Katalán bázisát tekintve egyértelmű, hogy például a föderalizmus, illetve az esetleges elszakadás is jelen volt az ideológiájukban, akárcsak a marokkói spanyol protektorátus feladásának a követelése.

Nín szintén elszakadt a párttól, ő azonban trockista szimpátiája miatt (Trockij személyes titkára is volt egy darabig). Más trockistákkal együtt ő alapította a Spanyolországi Kommunista Baloldal nevű pártot; ez azonban soha sem vált akkora erővé, mint a BOC. 1934-ben Trockijjal is szakítottak, így – „hivatalosan” – ők se voltak tehát trockisták. Az igazi ilyen csoport a Spanyolországi Bolsevik-Leninista Szekció volt (a Kommunista Baloldal szakadár csoportja), melynek jelentősége még elhanyagolhatóbb volt. Mind ők, mind pedig maga Trockij, a POUM politikájának heves bírálóivá váltak

A két párt 1935 szeptemberében egyesült POUM néven. A volt BOC alkotta a radikális, a volt Kommunista Baloldal a mérsékelt szárnyát. Szervezetileg az úgynevezett „London Bureau” tagja volt; ez a szervezet a III. és a IV. Internacionálé között állt. A POUM melletti legjelentősebb tagjai a nagy-britanniai ILP (Független Munkáspárt) volt. A POUM 1936-ban csatlakozott a Népfronthoz, Maurín pedig a Cortes képviselője lett.

A harcok kirobbanásakor Maurín a fasiszták fogságába esett, és a párt tényleges vezetője Nín lett. A POUM is részt vett a forradalmi bizottságok kiépítésében, később azonban – a CNT-vel egyidőben – belépett a Generalidadba. Nín ezt a lépést a következőkkel indokolta: „Pártunk egyetért a Generalidadba való belépéssel, mert… a szocialista forradalom a Generalidadon keresztül vihető végbe.” Noha ennek vezetését a munkáspártok és –szervezetek kizárólagos részvételével képzelték el, nyilvánvaló, hogy az állam szerepéről alkotott felfogásuk a klasszikus bolsevik elveket tükrözte. A magángazdaság, a kollektívák, illetve a militarizáció kapcsán alkotott álláspontjuk azonban a CNT elveihez állt közelebb. A kollektívák kapcsán azonban a POUM bírálta a már említett „új tulajdonos”-i szemlélet terjedését, és a kollektívák egymás érdekeivel szembeni közönyét. Az erőszakos kollektivizálást szintén elvetette, éppen Sztálin módszerei hivatkozva.

A POUM elleni sztálinista hadjárat egyik oka – az ideológiai és gyakorlati ellentétek mellett – az ekkor meginduló moszkvai perek bírálata volt a POUM részéről. A CNT ezt marxista belviszálynak tekintette, és nem is szólt bele; a szovjet nagykövet szabályos zsarolással (szovjet fegyverszállítás megvonásával való fenyegetés) kényszerítette ki a POUM (személy szerint Nín) kizárását a Generalidadból. A POUM ezután a CNT-hez igyekezett közeledni: Így közös Forradalmi Ifjúsági Frontot hoztak létre. A POUM korábbi elveihez képest is radikalizálódott. Egyre erősebb rendszerellenes hangokat kezdett megütni; ekkor már úgy vélte, július 19-én az egész burzsoá hatalmat fel kellett volna számolni. Hogy a forradalom felé fordulásuk mennyiben volt organikus fejlődés eredménye, és mennyiben köszönhető annak a kényszerhelyzetnek, hogy a PCE és a PSUC állandó támadásai miatt csak a barikád túloldalán maradt számukra hely, nehéz lenne megmondani. Alighanem mind a két tényező szerepet játszott.[130]

 

11. A májusi felkelés és ami utána történt

 

„- Egyetlen kormány segítségét sem fogadom el a világon.” – mondta egy kanadai újságírónak.

„- Akkor, ha győzöl, egy romhalmazon fogsz uralkodni.

- Eddig is nyomornegyedekben és falba vájt lyukakban éltünk – el tudunk még ott lenni egy ideig…De építeni is tudunk. Mi voltunk azok, akik Spanyolország, Amerika és az egész világ városait és palotáit építettük. Mi, munkások, új városokat fogunk alkotni a helyükön. Mi fogjuk örökölni a Földet. A burzsoázia maga fogja tönkretenni és lerombolni a saját világát, mielőtt eltűnik a történelemből. De az új világot mi itt hordjuk a szívünkben.”

Bounaventura Durruti

 

 

„- Egyetlen kormány segítségét sem fogadom el a világon.” – mondta egy kanadai újságírónak.

„- Akkor, ha győzöl, egy romhalmazon fogsz uralkodni.

- Eddig is nyomornegyedekben és falba vájt lyukakban éltünk – el tudunk még ott lenni egy ideig…De építeni is tudunk. Mi voltunk azok, akik Spanyolország, Amerika és az egész világ városait és palotáit építettük. Mi, munkások, új városokat fogunk alkotni a helyükön. Mi fogjuk örökölni a Földet. A burzsoázia maga fogja tönkretenni és lerombolni a saját világát, mielőtt eltűnik a történelemből. De az új világot mi itt hordjuk a szívünkben.”[131]

 

Az ellenforradalommal és a CNT megalkuvó vezetőségével szemben egyre erősebbé váltak a kritikus hangok. 1937 márciusában alakult meg a „Durruti Barátai” elnevezésű szervezet. Tagjai részben frontharcosok voltak, akik a militarizáció ellen, részben a CNT radikálisai, akik a kormánybalépés ellen tiltakoztak. A tagok természetesen mindannyian a CNT és zömmel a FAI tagjai voltak, taglétszámuk 4-5 ezerre tehető, támogatottságuk nehezen felbecsülhető. A katalóniai élelmiszeripari szindikátusok, továbbá több kisváros (Llobregat stb.) vezetésében rendelkeztek a legerősebb pozíciókkal. Céljuk a CNT és a FAI visszafordítása volt a forradalmi útra.

Az antifasiszta háborút és a forradalmat nem vették egy kalap alá, habár azt eleinte még nem látták tisztán, hogy a kettő kizárja egymást. A klasszikus elveknek megfelelően a gazdaságban a szakszervezeti (CNT) irányítást, politikai szinten a municipiális munkástanácsokét, míg legfelsőbb szinten azt akarták, hogy a CNT vegye át a kormány helyét. Április végi programjukban hirdették meg egy forradalmi Junta szükségességét. Ez utóbbi feladata a belső és külső ellenforradalom elleni harc irányítása lett volna, melybe a kommunista, szocialista, és a különböző republikánus pártok is beletartoztak, továbbá a helyi bizottságok munkájának összehangolása. Ezen kívül a proletár igazságszolgáltatás helyreállítása, teljes mobilizáció, hátország megtisztítása, a munkásjárőrök visszatérése stb. is szerepelt az elképzeléseik között, és természetesen az állammal való kollaboráció azonnali befejezése. „Meghalhatunk száműzetésben, haláltáborban, ellenállásban, de miniszteri posztot vállalni? Ez elképzelhetetlen.” - írta a szervezet hangadó ideológusa Balius.[132]

Ezzel párhuzamosan hatalmi harc bontakozott ki a Népfronton belül. Egyik oldalon a centralizációt sürgető kommunisták, republikánusok, és a szocialisták többsége állt; másik oldalon a kommunisták növekvő befolyását félelemmel szemlélő baloldali szocialisták – élükön a miniszterelnökkel, Largo Caballeróval – a POUM, az és autonómiát féltő katalán republikánusok. A CNT és a FAI ez utóbbi csoportosuláshoz csatlakozott, fő ellensége, a Kommunista Párt ellen.

1937 tavaszán folytatódtak a provokációk. A kommunista irányítás alatt álló köztársasági titkosrendőrség, a SIM, a tavasz folyamán 80 anarchistát lőtt agyon csak Madridban; a bosszú sem maradt el. Anarchista oldalon is elkönyvelhettek politikai sikereket: március 25-én sikerült leváltatniuk Comorerát a közellátás éléről Barcelónában; de ezt a fontos posztot visszaszerezni már nem volt erejük. Madridban lelepleztek egy titkos kommunista börtönt, melyben elhurcolt anarchisták, szocialisták és republikánusok raboskodtak; Largo Caballero az alkalmat felhasználva feloszlatta a kommunista irányítás alatt álló Madridi Védelmi Juntát, és helyreállította a valenciai kormány befolyását.[133]

A már említett Puígcerdában a határőrök megpróbálták átvenni a határszakasz ellenőrzését a helyi CNT-osztagtól; tűzharc robbant ki, melyben a milicisták húzták a rövidebbet. Katalónia kérdése különösen kényes kérdés volt. Itt egy háromszereplős harc alakult ki, mely a katalán munkásmozgalom megjelenése óta jellemezte a térséget. A centralizációra törekvő állam, az önállóságra törekvő katalán burzsoázia és a – döntően anarchista - munkásmozgalom állt szemben egymással. Az előbbi az osztályellentéteket kihasználva próbálta az anarchisták dühét a katalán polgárság ellen fordítani, az utóbbi pedig a madridi államhatalom ellen  próbálta terelni az indulatokat. Ha azonban a mozgalom túlságosan megerősödött – mint az első világháború kezdetén, vagy a polgárháború kitörésekor – akkor természetesen helyreállt a burzsoázia egysége. 1937-ben Katalónia autonóm köztársaság volt; ezt azonban csak addig tűrhette a központi kormány, ameddig képes féken tartani az anarchistákat. A centralizációra törekvő kommunisták és szövetségeseik, amikor meg akarták szorítani a katalán kormány önállóságát, elsősorban erre az érvre hivatkozhattak.

Ebben a légkörben került sor az 1937. május 3-án kirobbant barcelonai felkelésre. Ennek közvetlen kiváltó oka az volt, hogy a CNT vezette telefonközpont – mely a kollektivizálási dekrétum hatálya alatt állt - nem volt hajlandó kapcsolni a központi és a katalán kormány beszélgetését. A Salas rendőrfőnök vezette karhatalom megkísérelte megszállni az épületet, de csak a földszintet és az első emeletet sikerült; a felső szinteken a dolgozók elbarikádozták magukat. A CNT és a FAI hivatalos vezetése Salas és a belügyi vezető, Aygüadé menesztését követelte, a karhatalom visszavonulása mellett, sajátjait pedig a „testvérharc” befejezésére szólította fel. „A rendőrök, akik tegnap az életüket vesztették, a testvéreim, és letérdelek előttük” – mondta Garcia Oliver. A két felelős menesztésére már 5-én sor került, a karhatalom visszavonulására azonban – a megállapodással szemben – nem került sor, így a harcok 7-éig elhúzódtak. A felkelés mellett a marxista POUM, a Libertariánus Ifjúság, és egy kis radikális csoport, a „Durruti Barátai” állt ki. A barcelonai eseményekkel párhuzamosan Tortosában és Tarragonában is összecsapásokra került sor. A fronton az eseményeknek nem volt hatása: Durruti egykori hadoszlopa, a 26. hadosztály készen állt Barcelona megszállására, ezt azonban a CNT és a FAI vezetése elutasította; a POUM csapatai - a 29. hadosztály – szintén nem mozdult. (Megjegyzendő azonban, hogy a szocialista párti védelmi miniszter, Prieto, a felkelés alatt békejavaslattal fordult a fasiszták felé[134] - ugyanebben az időben a CNT egységei pedig egy sikeres támadást hajtottak végre Franco csapatai ellen[135]) 7-én, a köztársasági csapatok bevonulásakor a harcok már elcsendesedtek Barcelonában. A legnagyobb szervezett erőt képviselő POUM nem merte a végsőkig élezni a helyzetet, főleg a CNT nélkül. Az a szervezet, mely még május 8-án is a forradalmat hirdette, az anarchista szélsőségesekből álló „Durruti Barátai” volt. Az áldozatok között ott volt a már említett Camilo Berneri is. 7-én, a köztársasági csapatok bevonulásakor a harcok már elcsendesedtek Barcelonában.[136]

Elképzeléseiket az előző bekezdésben említett kiáltványukban fogalmazták meg, mely nagyrészt az április végén meghirdetett programjukon alapult. Ebben a gazdasági hatalmat a szakszervezetekre, a politikait a forradalmi bizottságokra, míg Spanyolország vezetését a Forradalmi Juntára bízták volna, mely a munkásszervezetek küldötteiből állt volna össze, a „kompromittálódottakat” leszámítva (PCE, PSUC); a pártok szerepét csökkenteni kívánták, még az ellenforradalmi pártok feloszlatása is szóba került. [137]

Mi is történt valójában 1937. májusában Barcelonában? Az „anarchotrockista” összeesküvés vádjának képtelensége nyilvánvaló, hiszen a csapataik a fronton nem mozdultak. A kommunista provokáció vádja már bonyolultabb. Az események utóhatása egyértelműen nekik kedvezett: összeesküvés vádjával felszámolták a POUM-ot, az ezt ellenző Largo Caballero utóda a miniszterelnöki székben a kommunistabarát jobboldali szocialista, Juan Negrín lett; az anarchista miniszterek távoztak a kormányból, a mozgalom szélsőséges szárnyát pedig súlyos csapás érte. Az ellentét az anarchista miniszterek és a dühös tagság között tovább éleződött (minisztereik visszavonulást bejelentő beszéde alatt a CNT-milicisták dühükben pisztollyal lőtték a saját rádiójukat), mely tovább gyengítette a mozgalmat; végül a valenciai csapatok megjelenése Barcelonában a katalán önállóság ügyét is súlyosan gyengítette. Aygüadét is sikerült visszahelyezni a katalán kormányba a megállapodás nyílt megszegésével. 1937. június 7-én a barcelonai munkásjárőrök tevékenysége is véget ért, és a karhatalom teljes mértékben átvette régi pozícióit. Az ellen viszont, hogy a kommunisták tudatos felkelést provokáltak, szintén megfontolandó érvek szólnak. A felkelés kezdetén a kormányhű rendőrség létszáma Barcelonában mindössze 2000 fő volt; újabb csapatok bevonulására pedig csak 7-én került sor. A felkelés kizárólag azért fejeződött be, mert a CNT és a FAI nem akarta folytatni, nem pedig azért, mert a kommunisták annyira felkészültek voltak. Valószínűleg Salas önálló provokációjáról lehetett szó – a Komintern ügynökével, Gerő Ernővel a háttérben – mely azonban a vártnál nagyobb robbanást váltott ki. Továbbá egy II. világháború után talált német jelentés alapján valószínűsíthető, hogy a lázadók ügynökei is szerepet játszhattak a harcok kirobbantásában.[138] Továbbá egy II. világháború után talált német jelentés alapján valószínűsíthető, hogy a lázadók ügynökei is szerepet játszhattak a harcok kirobbantásában. Ezen kívül Santillán visszaemlékezései is megerősítik egy esetleges külföldi provokáció tényét.[139] A lázadók azonban a felkelés során nem hajtottak végre csapatmozdulatokat;  ennek három oka is lehetett: először is, valószínűleg ők sem számították ilyen horderejű eseményekre; másodsorban egy offenzíva újra egységbe kovácsolhatta volna ellenfeleiket; végül harmadrészt – a kommunisták „inkább a fasiszták mint az anarchisták” elvét megfordítva – úgy vélték, „inkább a kommunisták mint az anarchisták”. A fasiszták fő ellenfele a társadalmi forradalom volt, és ők is nagyon jól tudták, hogy ezt az anarchisták, és nem a kommunisták képviselik Spanyolországban.[140] Katalán nacionalista szervezetek is szerepet játszhattak a provokációban.[141]

Caballero miniszterelnök helyzete megrendült. Nem volt hajlandó támogatni a POUM felszámolását.[142] A saját kormánya azonban fellázadt ellene: a hét szocialista miniszter közül is csak kettő tartott ki mellette, és a négy anarchista miniszter. Largo Caballero hatalmának igazi bázisa azonban nem a Szocialista Párt, hanem az UGT volt; ezért ő vetette fel azt a tervet, melyet az anarchisták már 1936 szeptembere óta javasoltak: az állam szakszervezeti vezetését: eszerint az állam élén a Nemzeti Védelmi Tanács állna (katalán mintára), melyben Largo Caballero vezetésével a CNT és az UGT delegáltjai foglalnának helyett. Így újra felmerült a szindikalista állam lehetősége. Ez azonban ekkor már megvalósíthatatlan volt: a Szovjetunió ellenségesen állt szemben ezzel a gondolattal, és a háború megnyerésének a lehetősége kizárólag a szovjet fegyverszállítmányoktól függött. Caballero megbukott: május 27-én a Negrín-kormányban az anarchisták már nem voltak képviselve.[143]

Ezt követően vette kezdetét a POUM-mal való leszámolás; ez részben a CNT ellen is irányult, mely ugyan túl nagy erőt képezett ahhoz, hogy adminisztratív eszközökkel szét lehessen zúzni, de a POUM kiiktatása egyrészt megfosztotta egy potenciális szövetségestől, továbbá megfélemlítő hatással bírt. A felkelés után a POUM ugyanakkor tovább radikalizálódott; sztálinista ellenfeleit már nem „reformistának”, hanem „ellenforradalmárnak” nevezte, és a hatalom megszerzését tűzte ki célul a CNT-FAI-POUM „triumvirátus” által. Júniusban a rendőrség lecsapott rájuk, és vezetői börtönbe kerültek; Nín nem tört meg, és halálra verték; a többiekkel szemben 1938 őszén rendezték meg az első Szovjetunión kívüli „trockista-pert”.[144] A POUM-mal szembeni vád képtelensége - "Gestapo-ügynökök" - nyilvánvaló képtelenség volt. A Spanyolországban szolgáló magasrangú diplomaták és katonatisztek jelentős részét eddigre visszarendelték, és többek között ugyanezen vádpontok alapján kivégezték. Ha ők, a spanyol légierő, páncélosok stb. tényleges irányítói valóban náci ügynökök voltak, ugyan mire kellhetett volna Hitlernek a POUM?

A helyzetet George Orwell, a POUM-milícia egykori tagja így jellemezte: „Senki sem hiszi Spanyolországban, hogy a Franco elleni az igazi háború.” Egyidőben két háború zajlik: egy a fasiszták és az antifasiszták között, egy másik – sokkal mélyebb – a forradalom és az ellenforradalom között. A köztársasági kormány, azaz a kommunista-liberális blokk jobban fél a forradalomtól, mint Francótól, és inkább az előbbi elleni harcra koncentrál, miközben az utóbbiról beszél; a forradalmat pedig egyszerűen letagadja és nem-létezőnek tekinti. Orwell megemlíti a kapitalizmus és a fasizmus közötti kapcsolat teljes elhallgatását is, vagyis azt, hogy az utóbbi az előbbiből következik. Mind a fasiszták, mind az „antifasiszták” célja a kapitalizmus megőrzése; Barcelona után Orwell már nem látott különbséget a köztársasági antifasiszta állam, és a fasiszta állam között: úgy vélte, lényegtelen kérdés, hogy a kettő közül vajon melyik fog győzni. A hasonló elveket valló Berneri egyszerűen oroszlánok és hiénák harcaként jellemezte e két csoport küzdelmét.

A”Durruti Barátai” könnyebben megúszták a dolgot. A CNT vezetése ugyan szemben állt velük, de a „védőernyő” rájuk is kiterjedt. Ideológiailag ők is radikalizálódtak; a POUM-hoz hasonlóan ők is úgy vélték, hogy július 19-én nem lett volna szabad megállni. Az „Új forradalom felé” című írásukban emellett a CNT vezetését is az állam újjáépítésével vádolták; de teljesen nem tudtak tőle eszmeileg elszakadni. A kudarc fő okának a forradalmi program és a forradalmi élcsapat hiányát tekintették.[145]

A munkásönigazgatás és a kollektívák helyzete is romlott. A kormány pénzügyi nyomással, támogatások, megrendelések megvonásával küzdött mind a mezőgazdasági, mind az ipari kollektívák ellen. 1937. augusztus 11-én, törvényen kívül helyezte az Aragónia Védelmi Tanácsot, a kommunista fegyveres csapatok pedig szétverték a kollektívákat. A fronton lévő anarchista csapatok ezúttal sem mozdultak: „Könnyen szétverhettük volna Lístert és az embereit, ha több ezer embert számláló divíziónk feladja a frontot és megtámadjuk azokat, akik szétverték a kollektívákat és üldözték az elvtársainkat. Azt mondtuk nekik: maradjatok.” – emlékezett vissza egy CNT-vezető.[146] A „moderáltak” tovább erősödtek a mozgalomban: a FAI júniusban hivatalos politikai párttá vált. [147] A kommunisták erőltették az összeolvadást a Szocialista Párttal, de augusztus 17-én csak egy együttműködési paktum aláírásáig jutottak: ezt követően az anarchisták felé fordult újra a figyelmük. Véget vetettek az ellenséges kampánynak és a cenzúrának: ez lehetővé tette, hogy novemberben a Libertariánus Ifjúság is csatlakozzon az Antifasiszta Ifjúsági Szövetséghez, mely a kormány feltétel nélküli támogatásának elvét vallotta a háború megnyerése érdekében. A CNT 1938. januári kongresszusa szintén a Negrín-kormány mellett állt. A kommunisták újra felmelegítették Caballero régi ábrándját a CNT és az UGT egyesítéséről – az utóbbiban a szervezetbe beáramló polgári rétegek révén már ők domináltak – a CNT azonban ezt elutasította[148], így március 18-án mindössze egy közös paktum aláírására került sor. 1938-ra sikerült megállapodni abban, hogy a megmaradt kollektívák megmaradnak, de állami ellenőrzés alá kerülnek, ami már a CNT-FAI eredeti céljainak teljes feladását jelentette. A megállapodás tartalmazta a Néphadsereg felállításának szakszervezetek általi segítését, a kormány támogatásának az elvét; a hadiipar állami ellenőrzésének az elfogadását, kikötve, hogy ebben a CNT és az UGT delegáltjainak is részt kell venniük. A nyersanyagforrások és a szállítás szintén állami ellenőrzés alá kerültek. A gazdaság irányítását a Felső Gazdasági Tanács vette át, melyben a szakszervezetek képviselői is helyet kaptak.[149] A CNT egy képviselője, Segundo Blanco oktatási és egészségügyi miniszterként visszakerült a kormányba, de őt a tagság egyszerűen csak egy újabb „negrínistának” tartotta.[150] Az anarchisták kormányba való visszalépése már 1937 őszén felmerült; mindez az ellenük irányuló cenzúra azonnali enyhülésével járt. A belső ellentétek azonban tovább éleződtek a szervezetben. A FAI 1938 augusztusában készített memoranduma a kormány politikája mellett bírálta "egy párt" túlzott befolyását és az "idegen" hatást; a bírálat célpontja egyértelműen a PCE és a Szovjetunió volt.[151]

A Companyssal való lepaktálás, az antifasiszta Milíciák Központi Bizottságába, majd a kormányokba való belépés után a barcelonai felkelés elleni fellépéssel, majd az UGT-vel való lepaktálás után a kollaboráció eszmei veresége nyilvánvalóvá vált. Nem a forradalom falta fel saját gyermekeit, hanem a burzsoá állam a forradalmár atyáit. A már említett Balius elemzése („Egy új forradalom felé”) a hanyatlás kezdetét már a júliusi felkeléstől kezdte el számítani. A májusi felkelés szerinte tehát a júliusi állapotok visszaállítására, és az akkor - forradalmi program hiányában kihagyott – óriási lehetőség megragadására irányult.

 

12. A végjáték

 

„A CNT tehát meghódította a hatalmat, ám akkor, amikor katonailag már minden elveszett…Azzal fejezték be, amivel kezdeniük kellett volna.”

 

1939 elején, Katalónia elvesztése után már nyilvánvalóvá vált, hogy a háború elveszett, és az egyetlen lehetőség egy korrekt békemegállapodás elérésére csak úgy elérhető, ha a kommunistákat eltávolítják a hatalomból.A kormányban egyre erősebbé vált a kommunista befolyás. Összeesküvés kezdett kibontakozni Negrín és a kommunisták megbuktatására, melynek vezetője Casado ezredes, a központi hadsereg vezérkari főnöke volt. A csoportot támogatták a liberális republikánusok, a szocialisták és az UGT egyes prominens képviselői; a CNT főtitkára, Vasquez, Negrín pártján állt, a tagságra azonban már nem volt tényleges befolyása, mivel Katalónia bukása után a CNT egész vezetésével és a kormánnyal együtt Franciaországba emigrált. A megmaradt köztársasági területen, az úgynevezett központi-déli zónában megalakult az úgynevezett Országos Védelmi Titkárság, mely a CNT és a FAI tényleges vezetőjévé vált. Mivel a katonai helyzetet ők is reménytelennek ítélték, ezért csatlakoztak az összeesküvéshez. Úgy vélték, csak a teljes megsemmisülés és a tisztességes béke közül lehet választani. Fő céljuk az amnesztia kiharcolása volt.A mozgalmon belüli ellenzék vezetőjévé Cipriano Mera, Durruti egykori harcostársa vált. Március 2-án Negrín személyi változásokat jelentett be a hadsereg vezetésében, mely egyet jelentett a kommunisták teljes ellenőrzésével.[152] Annak lehetősége, hogy a békemegállapodás lehetősége kudarcba fullad, illetve annak, hogy a kommunisták az esetleges evakuációt is ellenőrzésük alá vonják, meggyorsította az összeesküvés kibontakozását.

Kezdetét vette a történelem egyetlen anarchista katonai puccsa. Az úgynevezett Nemzeti Védelmi Bizottság (a kifejezéssel már találkoztunk) március 5-én vette át a hatalmat Madridban. A bizottságban 2-2 CNT tag illetve republikánus vezető, illetve 1-1 UGT-tag és szocialista vezető foglalt helyet Casado mellett. Itt Cipriano Mera anarchista hadosztálya döntötte el a harcot, mely a régi vitát lezárva könyörtelenül leszámolt kommunista ellenfeleivel. (Vasquez, a főtitkár és a CNT vezetése egyébként kitartott Negrín mellett.)[153] A Junta erejét ugyan az anarchisták adták, de a Nyugatra való tekintettel ők a háttérbe húzódtak. Megpróbáltak amnesztiát kiharcolni, azonban kiderült, hogy ez a kommunisták nélkül se lehetséges. Az anarchisták elutasítás esetére a végsőkig tartó forradalmi háborút hirdették meg; ebben az a hátsó gondolat is benne volt, hogy Francót talán így meg lehet győzni a tárgyalásokról.[154] A Védelmi Junta elvetette a javaslatukat, és a brit és a francia kormány remélt támogatása is elmaradt. Március második felében a front szétesett; Madridot az anarchista osztagok hagyták el utolsónak. Nagyon valószínű, hogy a puccsal a kommunisták propagandacélok miatt nem szálltak szembe teljes erővel. Hernandez, a párt egyik vezetője a következőket jelentette Manuilszkijnak, a Komintern küldöttének: „A Casado-csoport beleesett a csapdába…A végső katasztrófáért nem a párt fogja viselni a felelősséget.” Mindezek alapján a kommunista főtisztek kinevezését is tudatos provokációnak tekinthetjük.[155]

Április 1-én a háború véget ért. Kezdetét vette a megtorlás. A nacionalisták áldozatainak a száma a polgárháború alatt csak felbecsülhető: a szakirodalom 50 és 500 ezer közé teszi a halottak számát; a valós szám 200 ezer körül járhat: még ma is több helyszínen dolgoznak régészek a tömegsírok feltárásán; 2003-ban Granada közelében egy építkezés során 5 ezer főt számláló tömegsírt fedeztek fel. A megtorlás során mintegy 200 ezer embert öltek meg és legalább ugyanennyit zártak börtönbe. A menekültek száma szintén több százezer volt. A második világháború során azonban sokukat utolérte a Gestapo; egy részüket kiadták Francónak, 10 ezer főt pedig Mauthausenbe deportáltak, ahol még külön jelvényt – kék háromszöget – is kaptak. A menekültek szerepe fontos volt a franciaországi ellenállásban.[156]

Az országon belül is folytatódott az ellenállás. Ennek az északi hegyvidék, Andalúzia, Katalónia és Aragónia voltak a központjai. A CNT külön hírszerző szolgálat felállításával kísérletezett az ellenállás koordinálására, ez azonban nem bizonyult túl hatékonynak. Spontán, összehangolatlan akciók sokaságáról beszélhetünk: ezek közé tartozott az 1940-es anarchista merényletkísérlet Hitler és Franco ellen. A két merénylő rendkívül közel került a két diktátorhoz, és mindössze az SS-őrök sorfala akadályozta meg a sikert. Cerrado Santos nevét érdemes még kiemelni: ő – egészen eredeti módon – tömeges pesetahamisítással próbálkozott, hogy a Franco-rendszert csődbe juttassa; a francia rendőrség azonban leállította az akciót, melyet a CNT egyre konzervatívabb vezetése is helytelenített. Ezt követően a saját hamis pénzén repülőgépet vásárolt, és 1948-ban megkísérelt egy „légicsapás” által végezni Francóval, melyet a cirkáló vadászgépek hiúsítottak meg.[157]

Az 50-es évek folyamán az ellenállás egyre gyengült. Az utolsó komoly összecsapásra 1960 januárjában került sor egy Francisco Sabate vezette anarchista gerillaosztag és a csendőrség között. [158] Ezekkel a lövésekkel zárult le a spanyol polgárháború és a spanyol anarchizmus nagy korszaka.

 

Befejezés

 

Zárszóként két szempontból értékelném a spanyolországi anarchizmus kérdéskörét összevetve a különböző szakirodalmak véleményével.

A bukás okait árnyaltabban kell megközelítenünk. Kétségtelen, hogy az utolsó fejezetben felvázolt okokra vezethető vissza (háború, antifasiszta egység, kommunisták stb.), és a szerzők közül sokan helyesen mutatnak rá arra, hogy az eseménynek ez a végkifejlete nem volt szükségszerű, de a gondolatmenetet itt be is fejezik. A CNT és a FAI oldalán volt talán a legnagyobb potenciális erő a korszak egyes szakaszaiban; kétségkívül több alkalommal is reális lehetősége volt annak, hogy elsöprik a Népfront-kormányt, és saját elveiknek megfelelő forradalmi háborút vívjanak a fasizmus ellen, Katalóniában egészen biztosan. A „communismo libertario” bevezetésének lehetősége itt teljességgel elképzelhető volt, és talán – erőszakosabb formában – a többi köztársasági területen is létrehozhatták volna. Nem zárható ki az a tény sem – habár a szovjet fegyverszállítmányoktól való függés erősen valószínűtlenné teszi (melyre amúgy a német és olasz beavatkozás nélkül nem lett volna szükség)-, hogy a forradalmi háború által talán a fasiszta ellenséget is felszámolhatták volna. De mi lett volna utána? Működött volna-e az új rend? Valószínűleg nem. Egy kapitalista világgazdaságba beékelt anarchista „ország” nem maradhatott volna fenn sokáig. A világgazdaság túlereje, a kereskedelem stb. folytán kénytelen lett volna a kapitalista gazdasági elvekhez igazodni, az árukereskedelem, a kizsákmányolás és a profit világához, mely apránként felfalta volna az új világot. Ennek elkerülésére talán csak a teljes elszigetelődés lehetett volna válasz, mely nyomorhoz, vagy legalábbis a fejlődés megtorpanásához vezetett volna – és egy esetleges külföldi intervenció lehetőségéről akkor még nem is beszéltünk. Ha az anarchizmus győzött is volna a polgárháború belső és külső frontjain, előbb-utóbb akkor is elbukott volna – kivéve, ha a példája nyomán kirobban egy általános európai forradalom. Hasonló természetű dilemmában vergődött volna, mint annak idején a sokkal nagyobb erőforrásokkal rendelkező bolsevik Oroszország.

Másik megközelítésben az elért sikereiről kell beszélnünk, az 1936-os forradalmi rendszerről, az új társadalom- és gazdaságszervezési mechanizmusról. Habár sok megalkuvás, kompromisszum és a hivatalos demokratikus kapitalista rendszer hallgatólagos elismerése jellemezte, fő vonalakban mégis egy létező, anarchista világ született. Ennek sok sikere – és természetesen sok kudarca is – vitathatatlan. Önmagában sokatmondó jelenség, hogy az anarchizmussal szembenálló ellenséges (például kommunista) irodalom nemhogy nem elemzi és magyarázza ezeket a jelenségeket, hanem szinte egy szót sem ejt róluk, ami indirekt módon a tézis helyességét támasztja alá. A leírtak alapján kétségbevonhatatlan, hogy az anarchizmus képes működő gazdasági-társadalmi és politikai struktúrákat állítani a fennálló rendszer helyére; a kérdés csak ezek hatékonyságáról szólhat. A megszűnésénél pedig ismételten le kell szögezni, hogy ez elsősorban nem belső strukturális hibákra és ellentmondásokra, hanem inkább szubjektív külső tényezőkre vezethető vissza. Hogy ez hosszútávon működhet-e vagy nem? Ha a külső tényezők kizárásával, pusztán önmagában szemléljük a jelenséget, több érv szól az előbbi, mint az utóbbi mellett.

Könnyen lehetséges tehát, hogy egy történelmileg eleve kudarcra ítélt gigantikus eposz volt a spanyolországi anarchisták története; azt azonban bizonyossá tette, hogy az anarchista modell sokkal több, mint egy légből kapott, idealista utópia.

 

Irodalom

 

Alba, Victor – Stephen Schwartz: Spanish Marxism Versus Soviet Communism.

The History of the POUM.

Transaction Books, New Brunswick (USA) and Oxford (UK), 1988.

 

Beevor, Antony: A spanyol polgárháború.

Európa, Bp. 2002.

 

Bookchin, Murray: The Spanish Anarchists. The Heroic Years 1868-1936.

AK Press, London,1999.

 

Borkenau, Franz: The Spanish Cockpit.

Faber and Faber LTD 24 Russel Square, London.

 

Brenan, Gerald: The Spanish Labyrinth.

University Press, Cambridge, 1950.

 

Carr, Raymond: Spain 1808-1939.

Clarendon Press, Oxford, 1960.

 

Cattel, David T.: Communism and the Spanish Civil War.

University of California Press, Berkeley and Los Angeles,1965.

 

Ehrenburg, Ilja: Emberek, évek, életem.

Athenaeum, Bp., 1963.

 

Fabian, Ernest: Összeesküvés a Spanyol Köztársaság ellen 1936-1939.

Kossuth, Bp., 1962.

 

Fraser, Ronald: Blood of Spain    -    The Experience of Civil War.

Penguin Books, London,1981.

 

Guérin, Daniel: No Gods, No Masters.

AK Press, London, 1998.

Guérin, Daniel: A spanyol forradalom és az anarchia. In: Anarchizmus. Szerk.: Bozóki András és Sükösd Mihály

Századvég, Bp., 1991.

 

Guillamón, Augustín: The Friends of Durruti Group.

AK Press, London,1996.

 

Halasz, Nicholas - Halasz, Robert: „Tiszta szívű gyilkosok”.

Kossuth, Bp.,1972.

 

Harsányi Iván:A spanyol nép nemzeti-forradalmi háborújának 40. évfordulójára.

Történelmi füzetek, 1976. 2.

 

Harsányi Iván: Az anarchizmus Spanyolországban. In: Múltunk  2000. 4.

Budapest, 2000.

 

Harsányi Iván: A Franco-diktatúra születése. A Franco-rendszer keletkezése és a spanyol

munkásmozgalom 1938-1939.

Kossuth, Bp., 1988

 

Hobsbawm, Eric J.: Primitív lázadók.

Kossuth, Bp.,1974.

 

Jackson, Gabriel: The Spanish Republic and the Civil War.

Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1965.

 

Jellinek, Frank: The Civil War in Spain.

Victor Gollanoz LTD, London, 1938.

 

Orwell, George: Hódolat Katalóniának.

Cartafilus, Bp., 1999.

 

Orwell in Spain.

Penguin Books, London, 2001.

 

Price, Roger: Franciaország története.

Maecenas, Bp., 1992.

 

Revolution and War in Spain. 1931-1939. ed. By Paul Preston.

Methuen, London.

 

Rocker, Rudolf: The Tragedy of Spain.

www.anarchyarchives.com

 

Sandoval, José – Azcárate, Manuel: Spain 1936-1939.

Laurence & Wishart LTD, London, 1966, Scolar, 1988.

 

Spain 1936-1939   -  Social Revolution and Counter-Revolution.

Freedom Press, London, 1990.

 

A spanyol kommunista párt története. Ford.: Fazekas Erzsébet.

Kossuth, Bp., 1964.

 

Sorel, Georges: Gondolatok az erőszakról.

Századvég, Bp, 1994.

 

The May Days – Barcelona 1937.

Freedom Press, London, 1998.

 

Tellez, Antonio: Sabate, Guerilla Extraordinary.

Cienfuegos Press Book Club, London, 1974.

 

Thomas, Hugh: The Spanish Civil War.

Penguin Books, London,1965.

 

Trotsky, Lev: The Lessons of Spain.

www.marxists.org

 

 

 

 

 

 [1] Elég ha a közelmúltban meghozott katalán autonómiára, vagy az ETA-ra gondolunk

[2] Ez utóbbi szót csak politikai értelemben használhatjuk; gazdaságilag ezek a területeket, akár a mezőgazdaságot, akár az ipart vesszük alapul, erősebbek voltak a tulajdonképpeni Kasztíliánál. Brenan: The Spanish Labirynth, 9-11.old.

[3] Katalónia, Aragónia és Valencia számára hosszú ideig még az amerikai gyarmatokkal való kereskedelem is tiltott volt.

[4] Az 1873-as föderalista mozgalom bázisterületei – a földközi tenger mellékén elterülő területek - gyakorlatilag fedik az anarchista befolyás alatt álló területeket 1936-ban. Ez a jelenség azonban már továbbmutat a spanyol államot alkotó tartományok kérdésköre felé.

[5] Brenan, 29.old.

[6] Varga Jenő többek között szintén a regionális különbségekre vezette vissza a spanyolországi anarchizmust. A nyugatnémet Oertzen a polgári radikalizmus hatását hangsúlyozta. Harsányi Iván: A Franco-diktatúra születése. 270-271.old.

[7] Gabriel Jackson: The Spanish Republic…, 23.old.

[8] A Katalónián belüli radikálisok – helyi arányukat messze meghaladó mértékben – máshonnan érkezett bevándorlók voltak, leghíresebbjüket, Bounaventura Durrutit is beleértve. Víctor Alba: Spanish Marxism versus Soviet Communism.

[9] Murray Bookchin: The Spanish Anarchists, 32-34.old. Etimológiailag a „pueblo” szó egyébként az ógörög „polisz” szóval állítható kapcsolatba – Brenan még a spanyol kávéház szerepét is az ókori agóráéhoz hasonlítja; történelmileg pedig az antik önkormányzatok hagyományához. Másik ezzel kapcsolatos érdekes párhuzam, hogy az anarchizmus egy másik század eleji bázisterületén, Oroszországban, szintén hasonló jelenséget figyelhetünk meg; az orosz nyelvben a „mir” szó egyszerre jelenti a Nagy Péter előtti falu- és földközösséget, és a „világ” szót. Nyilván nem a szláv és a latin néplélek sajátosságáról van szó, ahogy Bakunyin hitte, hanem a két térség falu- és társadalomfejlődésének bizonyos közös vonatkozásairól, ez azonban már meghaladja a szerző feladatait

[10] Hugh Thomas: The Spanish Civil War, 75.old. Valószínűleg nem Lope de Vega hatására.

[11] Harsányi: A Franco-diktatúra születése. 272.old.

[12] Hobsbawm: Primitív lázadók, 129.old.

[13] Thomas, 229-231.old.

[14] Raymond Carr: Spain, 647.old.

[15] Ide tartozott az olcsó mór földmunkások és a zsidó bérlők kiűzése is – az előbbiek félig meddig rabszolgamunkások voltak, és akadályozták a termékeny földekre vágyó kasztíliai parasztság délre áramlását. Az utóbbiak a keresztény és a mór Ibéria közötti kereskedelmet tartották a kezükben, de az utóbbi eltűnésével tevékenységük társadalmi szükségessége csökkent, és földbérlő réteggé váltak - sőt az egyház a már említett Fuenteovejuna mellett is kiállt.

[16] Brenan, 40-46.old.

[17] Mindezt elősegítette, hogy 1837-től a helyi papok kárpótlásul állami fizetésben részesültek, tehát gyakorlatilag állami alkalmazottakká váltak.

[18] Brenan, 47-51.old.

[19] Érdekes példát jelent Aragónia, mely a tizenkilencedik században a szélsőségesen klerikális és reakciós karlizmus fellegvára volt, az 1930-as évekre viszont az anarchizmus egyik központjává vált.

[20] Thomas, 51.old.

[21] Meglepően hasonlít a jelenség az ezzel szinte egyidőben lezajlott „koleralázadás”-ra Felső-Magyarországon, csak ott az orvosokat és a nemeseket vádolták kútmérgezéssel. A „méreg” valójában fertőtlenítőszer volt…

[22] Hobsbawm, 137.old.

[23] „A törvény a bűn szülőanyja.” – mondta Szent Pál apostol.

[24] Bookchin, 81-82.old. Ugyanakkor megemlítendő az is, hogy 1936-ban Andalúziában géprombolásra is sor került.

[25] Brenan, 189-190.old.

[26] Borkenau: The Spanish Cockpit, 113.old.

[27] Pl. Navarra 1936-ban szélsőségesen reakciós karlista volt, ahol a papok „éljen Krisztus Király!” csatakiáltással vezették harcba az önkéntes requetéket; a szomszédos Aragóniában a lakosság 75%-a az anarchista kollektívák tagja volt, a templom pedig raktárként funkcionált, ha megmaradt.

 

[28] Brenan, 92-124.old. Bookchin, 29-33.old.

[29] Ilja Ehrenburg beszámolt egy esetről, amikor egy paraszt a földesúr birtokán gyűjtött makkot, hogy éhen ne haljon. A csendőrök rajtakapták és agyonlőtték. Rőzsegyűjtés bűntette miatt is történt hasonló.

[30] Beevor: The Spanish Civil War, 25-26.old.

[31] Az erőszakkultusz azonban továbböröklődött: „Ez a különbség köztünk. Ti burzsuj kézművesektől származtok, mi pedig brigantiktól”- mondta egy spanyol anarchista egy külföldi elvtársának. Beevor, 15-16.old.

[32] Hobsbawm, 123-135.old.

[33] Borkenau, 17-21.old.

[34] Robert Alexander: Anarchism in Spain, 25-31.old.

[35] George Woodcock: Anarchism, 346.old.

[36] Daniel Guérin: No Gods No Masters, 50-73.old.

[37] A XX. századi teóriák az államszocialista társadalmakat vezető „új osztályról” a - már jóval a bolsevik forradalom előtt megszületett – anarchista teóriákig vezethetők vissza.

[38] Az Osztrák –Magyar Monarchia munkásainak pártjuk azt mondta, hogy azért kell harcolniuk a cári Oroszország ellen, mert ez megkönnyíti az orosz munkásosztály felszabadulását; míg a szemközti lövészárokban ülő orosz katona ugyanezt hallhatta az Osztrák-Magyar Monarchiát illetően. Lőtték is egymást internacionalista szocialista alapon. Ez a hangulat még az anarchistákra is hatást gyakorolt. A korszak legendás anarchista teoretikusa, a Párizsban emigrációban élő Kropotkin herceg a németek elleni háborúra buzdított.

[39]Georges  Sorel: Gondolatok az erőszakról, 111-145.old.

[40] Woodcock, 252. 351.old.

[41] Bookchin, 120-121.old.

[42] Különösen a 80-as években a Szolidaritás és a „hivatalos” állami szakszervezetek összehasonlításakor látható ez világosan.

[43] Brenan, 175.old.

[44] Bookchin, 144-147.old.

[45] Joaqin Maurín és Andrés Nin tiltakozásul kilépett a CNT-ből és a PCE, a spanyol kommunista párt alapítója lett, José Díazhoz, a PCE majdani főtitkárához hasonlóan. Alba,5-17.old.

[46] Ilyen akció volt a barcelonai Atanazaras laktanya ostroma egy Franciaországból betörő fegyveres szabadcsapat támadásával kombinálva 1924-ben.

[47] Bookchin, 196-198.old. Ekkor alakult ki az anarchista zászló is: az első Internacionálé bakunyinistái a vöröset, a kropotkinisták a feketét használták; az új lobogó a kettő kombinációja lett. Woodcock, 366.old.

[48] Alexander, 61.old.

[49] Brenan, 250.old.

 

[50] Bookchin, 211.old.

[51] Borkenau, 242-245.old.

[52] Múltunk 2000.4, 92-93.old.

[53] Alexander, 68.old.

[54] Fraser, 542-545.old.

[55] Ugyanakkor egy évvel később, 1932. augusztus 20-án a sevillai anarchista munkások segítettek véget vetni a Sanjurjo tábornok vezette jobboldali katonai felkelésnek. A liberális-baloldali kormányt tehát ellenségnek tartották, de úgy vélték, hogy egy jobboldali még rosszabb lenne.

[56] Revolution and War in Spain, 144-145.old.

[57] Bookchin, 322-323.old.

[58] Carr, 623.old.

[59] Múltunk 2000.4, 93.old.

[60] Ebben a baloldal választójogi reformjának is szerepe volt. Azáltal, hogy a nőkre is kiterjesztették az általános választójogot – akik között általában erősebb volt a vallásosság -, a falusi plébánosok képesek voltak ezt a jelentős  tömeget a jobboldali jelöltek támogatására buzdítani.Brenan, 265.old.

[61] Borkenau, 52.old.

[62] Brenan, 270-276.old.

[63] Habár fegyvert itt sem adtak.

[64] Brenan, 283-287.old.

Jellinek: The Civil War in Spain, 174-175.old.

[65]„Először a Népfront azt hitte hogy veszíteni fog: de 5 órával az első szavazatok leadása után kiderült, hogy az anarchista tömegek, melyek nagyméretűek és nem szoktak szavazni, blokkokban jönnek” – írta a köztársaság első elnöke, Alcalá Zamora. „Nem támogatjuk a köztársaságot és minden erővel harcolni fogunk a fasizmus ellen.”- nyilatkozta még néhány nappal korábban, a választások előtt a CNT.  Cattell: Communism and the Spanish Civil War: 36.old.

[66] Jellinek, 254.old.

Borkenau, 74.old.

[67] Azért nem mindig: Yeste közelében tűzifagyűjtésért 20 parasztot lőttek agyon. Beevor, 83.old.

[68] Jackson, 213.old.

[69] Borkenau, 78.old.

[70] Rdolf Rocker: The Tragedy of Spain.

[71] Egyes források szerint a CNT már készülődött, hogy az új baloldali kormány ellen fordul, ahogy 1931-ben tette. Beevor, 87-90.old.

[72] Anarchizmus, 430.old.

[73] Bookchin, 268.old.

Thomas, 151.old.

[74] Woodcock, 42.old.

[75] Bookchin: The Spanish Anarchists, 255-257.old.

[76] A hadügyminisztérium megmaradt alkalmazottjainak a 80%-a gyanúsítható volt az ellenséggel való kollaborálással. Revolution and War in Spain, 226-230.old.

[77] Cattell, 47.old.

[78] Alexander, 743-744.old.

[79] Fraser, 144-145.old., Beevor, 175-179.old.

[80] Jellinek: The Civil War in Spain, 333.old.

[81] Alexander,831-848.old.

[82] Beevor, 179-180.old.

[83] Jellinek, 513.old.

[84] Jackson, 284-288.old.

Beevor, 142-150.old.

[85] Jellinek, 385-389.old.

[86] Az anarchistáknak novemberben megint az ölükbe pottyant egy váratlan lehetőség. A kormány áttette a székhelyét az ostromlott Madridból Valenciában, útközben azonban egy anarchista milicistaosztag kezébe kerültek. Felmerült a kivégzés lehetősége is, de végül továbbengedték őket Valenciába (az osztag tagjait a kormány később likvidáltatta. Brenan, 505.old.

[87] Orwell: Hódolat Katalóniának,

[88] Fraser: Blood of Spain, 135.old.

[89] Guérin, 244-248.old.

[90] Rudolf Rocker: The Tragedy of Spain.

[91] Price, Roger: Franciaország története: 238-239.old

 

[92] Alexander, 763.old.

[93] Sandoval, José – Azcárate, Manuel: Spain 1936-1939: 46.old.

[94] Fabian, Ernest: Összeesküvés a Spanyol Köztársaság ellen 1936-1939. 47-48.old.

[95] Harsányi: A spanyol nép…, 14-15.old.

[96] Thomas, 468-472.old.

[97] Guérin, 88-90.old., Alexander, 802-804.old.

[98] Ehrenburg, 358.old.

 

[99] Fraser: Blood of Spain, 351-362.old.

[100] Borkenau, 204.old.

[101] Fraser, 579-583.old.

[102] Fraser:, 370.old.

Anarchizmus, 435.old.

[103] Borkenau, 133.old.

[104] Fraser, 140-141.old ; 582.old.

[105] A prostituáltak elkergették a madamot és dolgozói tulajdonba vették az intézményt. A témát a „Las Libertarías” című játékfilm is feldolgozza.

[106] Jellinek, 456.old.

[107] Jellinek, 586-605.old.

[108] Social Revolution and Counter-Revolution, 71-76.old.

[109] Social Revolution and Counter-Revolution, 148-149.old.

[110] Anarchizmus, 438.old.

[111] Social Revolution and Counter-Revolution, 50-55.old.

[112] Fraser, 209.old.

[113] Beevor, 186-196.old.

[114] A helyi értelmiségre ugyanez vonatkozott. A tanítók, orvosok rendszeres cukor- dió- és mandulaellátmányban részesülték, hogy javuljon az agyműködésük.

[115] Ez utóbbi azonban korántsem volt az osztályharc elhanyagolható faktora – Barcelonában a péklegények véresen leszámoltak a gazdáikkal.

[116] Fraser, 239.old.

[117] Social Revolution and Counter-Revolution, 56-60.old.

[118] Fraser, 439.old.

[119] Carr, 665.old.

[120] Carr, 665.old.

[121] Ilja Ehrenburg: Emberek…, 183.old.

[122] Borkenau, 98.old.

[123] Revolution and War in Spain, 240.old.

[124] Fraser, 334.old.

[125] „Ez az eszme végét jelenti. Ha hatalomban vagy, nem fogsz arra törekedni, hogy megfoszd magad tőle” – Mondta Montseny miniszterasszonynak az apja. Hugh Thomas The Spanish Civil War, 403-404.old; 464-465.old. Bővebben: Alexander, 860-895.old.

[126] Orwell, 164. old.

[127] Fraser: , 337.old. Ugyanakkor azt is meg kell jegyezni, hogy a Kommunista Párt nem is próbált ezen segíteni: a repülőiskolába például csak a párt, vagy a Szocialista Ifjúsági Szövetség ajánlásával lehetett bekerülni (mely szervezet szintén kommunista befolyás alatt állt. Tellez: Sabate.. , 30. old.

[128] Igaz, Jesús Hernández, majdani kommunista miniszter már 1936 augusztusában kijelentette: „Franco legyőzése után végezni fogunk az anarchistákkal is.” Borkenau, 111.old.

[129] Trotsky: The Lessons of Spain.

[130] Víctor Alba: Spanish Marxism versus Soviet Communism. Harsányi: A Franco-diktaúra születése: 291-295.old.

[131] Thomas, 367-368.old.

[132] Guillarmón, 1-40.old.

[133] Thomas, 543-545.old.

[134] Cattell, 148???

[135] Alexander, 914.old.

[136] Peirats: The May Days.

[137] Guillarmón, 47-58.old.

[138] A spanyol kommunista párt története, 162.old.

[139] Rudolf Rocker: The Tragedy of Spain. Diplomáciai körökben már hetekkel korábban suttogtak egy várható felkelésről.

[140] Thomas, 543-557.old.

[141] Alexander, 940.old.

[142] „Nem ontunk munkásvért” – jelentette ki.

[143] Thomas, 552-558.old.

[144] Alba, 266-274.old.

[145] Guillarmón, 61-93.old.

[146] Cattell, 150.old.

[147] Jellinek, 57.old.

[148] Thomas, 621-624.old.

[149] Social Revolution and Counter-Revolution, 234-240.old.

[150] Thomas, 601-602.old.

[151] Alexander, 979, 1031, 1040.1042.old.

[152] Harsányi: Franco...186-189, 228-230, 278-287.old.

[153] Múltunk, 98.old.

[154] Alexander, 1077-1078.old.

[155] Beevor, 584-597.old.

[156] Beevor, 613-625.old.

[158] Tellez: Sabate..